ครูโอ๊ะ ขึ้นดอยแม่ฮ่องสอน มอบ “ศ.ค.ส. ศึกษาธิการส่งความสุข” ชาวไทยภูเขา

(26 ธันวาคม 62) ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช.ศึกษาธิการ, นายพะโยม ชิณวงศ์ ประธานคณะทำงาน รมช.ศึกษาธิการ, นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการ กศน. และคณะ ตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาบนพื้นที่สูง รูปแบบศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านห้วยปูแกง พร้อมมอบผ้าห่มกันหนาวและของขวัญผ่านโครงการ “ศ.ค.ส. ศึกษาธิการส่งความสุข” ให้แก่นักศึกษา กศน. ณ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านห้วยปูแกง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้ของ ศศช.”แม่ฟ้าหลวง” ถือว่าตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ ในเรื่องการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย รวมทั้งกลุ่มชาติพันธุ์ที่ไม่มีสัญชาติไทยและไม่ได้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่ ให้ได้รับการศึกษา มีการรับรองวุฒิการศึกษา เพื่อการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และยังมีจุดเด่นด้านการท่องเที่ยว เนื่องจากเป็นชุมชนศูนย์การเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมชนเผ่า อีกทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวและล่องเรือชมธรรมชาติ ตลอดจนมีวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม อาทิ ประเพณีงานต้นที ทำให้เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ

“วันนี้ตั้งใจที่จะมาเยี่ยมและรับฟังสภาพปัญหาการจัดการศึกษาของศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” ต้องขอบคุณครู ศศช.ทุกคนที่ช่วยกันจัดการศึกษาภายใต้ความลำบากและข้อจำกัดในหลายด้าน โดยเฉพาะปัญหาปัญหาในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานของ ศศช. เช่น ระบบพลังงานไฟฟ้าโซล่าเซลล์ อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งในเรื่องดังกล่าวได้หารือกับนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.กระทรวงพลังงาน เพื่อขอรับการสนับสนุน จึงขอให้ กศน.ทุกพื้นที่เร่งสำรวจความต้องการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 4 ม.ค.63 เพื่อนำเข้าสู่จัดทำแผนงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 ต่อไป” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

สำหรับการจัดการศึกษาบนพื้นที่สูง รูปแบบศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านห้วยปูแกง มีสถาบัน กศน.ภาคเหนือ เป็นหน่วยงานส่งเสริมสนับสนุนทางด้านวิชาการ จัดกิจกรรมโครงการให้แก่ประชาชนที่พลาดโอกาส ขาดโอกาส และผู้อพยพจากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มชาติพันธุ์ 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงคอยาว กลุ่มชาติพันธุ์กะยอ กลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงแดง กลุ่มชาติพันธุ์ไทใหญ่ และกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงขาว กิจกรรมจัดการศึกษาในรูปแบบจัดการศึกษาแนวปฏิบัติที่ดี 5 ด้าน ได้แก่ ด้านสุขภาพและโภชนาการ ด้านการศึกษา จัดการศึกษาด้านส่งเสริมอาชีพ การศึกษาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านอนุรักษ์วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น (ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่) ตลอดจนดำเนินงานสนองโครงการพระราชดำริฯ อย่างต่อเนื่อง ทั้งโครงการทุนการศึกษาเพื่อเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ โครงการหมู่บ้านยามชายแดน โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ เป็นต้น

อิชยา กัปปา / สรุป
ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า / ภาพ