(26 ธันวาคม 62) ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช.ศึกษาธิการ, นายพะโยม ชิณวงศ์ ประธานคณะทำงาน รมช.ศึกษาธิการ, นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการ กศน. และคณะ ตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาบนพื้นที่สูง รูปแบบศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านห้วยปูแกง พร้อมมอบผ้าห่มกันหนาวและของขวัญผ่านโครงการ “ศ.ค.ส. ศึกษาธิการส่งความสุข” ให้แก่นักศึกษา กศน. ณ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านห้วยปูแกง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้ของ ศศช.”แม่ฟ้าหลวง” ถือว่าตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ ในเรื่องการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย รวมทั้งกลุ่มชาติพันธุ์ที่ไม่มีสัญชาติไทยและไม่ได้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่ ให้ได้รับการศึกษา มีการรับรองวุฒิการศึกษา เพื่อการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และยังมีจุดเด่นด้านการท่องเที่ยว เนื่องจากเป็นชุมชนศูนย์การเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมชนเผ่า อีกทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวและล่องเรือชมธรรมชาติ ตลอดจนมีวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม อาทิ ประเพณีงานต้นที ทำให้เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ

“วันนี้ตั้งใจที่จะมาเยี่ยมและรับฟังสภาพปัญหาการจัดการศึกษาของศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” ต้องขอบคุณครู ศศช.ทุกคนที่ช่วยกันจัดการศึกษาภายใต้ความลำบากและข้อจำกัดในหลายด้าน โดยเฉพาะปัญหาปัญหาในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานของ ศศช. เช่น ระบบพลังงานไฟฟ้าโซล่าเซลล์ อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งในเรื่องดังกล่าวได้หารือกับนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.กระทรวงพลังงาน เพื่อขอรับการสนับสนุน จึงขอให้ กศน.ทุกพื้นที่เร่งสำรวจความต้องการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 4 ม.ค.63 เพื่อนำเข้าสู่จัดทำแผนงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 ต่อไป” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

สำหรับการจัดการศึกษาบนพื้นที่สูง รูปแบบศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านห้วยปูแกง มีสถาบัน กศน.ภาคเหนือ เป็นหน่วยงานส่งเสริมสนับสนุนทางด้านวิชาการ จัดกิจกรรมโครงการให้แก่ประชาชนที่พลาดโอกาส ขาดโอกาส และผู้อพยพจากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มชาติพันธุ์ 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงคอยาว กลุ่มชาติพันธุ์กะยอ กลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงแดง กลุ่มชาติพันธุ์ไทใหญ่ และกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงขาว กิจกรรมจัดการศึกษาในรูปแบบจัดการศึกษาแนวปฏิบัติที่ดี 5 ด้าน ได้แก่ ด้านสุขภาพและโภชนาการ ด้านการศึกษา จัดการศึกษาด้านส่งเสริมอาชีพ การศึกษาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านอนุรักษ์วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น (ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่) ตลอดจนดำเนินงานสนองโครงการพระราชดำริฯ อย่างต่อเนื่อง ทั้งโครงการทุนการศึกษาเพื่อเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ โครงการหมู่บ้านยามชายแดน โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ เป็นต้น

อิชยา กัปปา / สรุป
ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า / ภาพ