รมช.ศธ.กนกวรรณ วิลาวัลย์ ติดตามชีวิตเด็กเร่ร่อนที่เชียงใหม่ หาแนวทางไม่ให้เป็นเหยื่อทางสังคม

(25 ธันวาคม 62) นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และมอบของขวัญแก่เด็กเร่ร่อนและเด็กด้อยโอกาส บริเวณสวนสาธารณะตลาดต้นลำไย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ครั้งนี้ เพื่อต้องการรับฟังปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษา “เด็กเร่ร่อนและเด็กด้อยโอกาส” ในพื้นที่ เนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองขนาดใหญ่ มีประชากรหลายกลุ่มชาติพันธุ์ แม้จะเป็นศูนย์กลางความเจริญทันสมัย แต่จากการทำงานของหน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบว่า ยังคงมีเยาวชนประชาชนจำนวนหนึ่งที่พลาดโอกาส ขาดโอกาส เป็นผลจากการเหลื่อมล้ำด้านบริบท ศักยภาพ และต้นทุนที่น้อยกว่า ส่งผลให้มีชีวิตเป็นอยู่ขาดแคลน รายได้น้อย สมาชิกครอบครัวเดือดร้อน แตกแยกลูกหลาน ต้องพลัดพรากจากครอบครัว กลายเป็นเด็กเร่ร่อนในสังคมเมือง มีความเสี่ยงที่จะเป็นเหยื่อทางสังคม ยาเสพติด การคุกคามทางเพศ และการกระทำผิดกฏหมาย

ปัจจุบันศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองเชียงใหม่ (กศน.อำเภอ) ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะชีวิตการอบรมอาชีพระยะสั้น มีเด็กด้อยโอกาส เด็กเร่ร่อน ในการดูแลจัดการเรียนรู้ศึกษา จำนวน 57 คน การจัดการเรียนรู้ศึกษามีข้อจำกัดอยู่หลายประการ เช่น กศน. มีเงินงบประมาณจ้างครู แต่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสำหรับจัดกิจกรรม ซึ่งหากผู้เรียนได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้มีที่พักอาศัยอุปกรณ์การเรียน วัสดุอุปกรณ์ยังชีพและครูผู้ทำหน้าที่ได้รับการหนุนเสริมด้านความมั่นคงในอาชีพอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมจะส่งผลให้การทำงานในบทบาทหน้าที่ของครูประสบความสำเร็จตามความคาดหวังของบุคคลและองค์กรที่เกี่ยวข้อง สามารถลดความเหลื่อมล้ำ ตลอดจนสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา บรรลุตามเจตนารมณ์ของกระทรวงศึกษาธิการและรัฐบาล

“ต้องชื่นชม และขอบคุณภาคีเครือข่าย และคณะทำงานที่ร่วมอุทิศตนร่วมกันช่วยเหลือดูแลเด็ก ๆ เหล่านี้ เพราะทุกคนล้วนมีความสำคัญและมีคุณค่าเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาต่อไปในอนาคต และกระทรวงศึกษาธิการจะช่วยเหลือและให้การศึกษากับเด็กกลุ่มนี้อย่างต่อเนื่องและจริงจัง เพื่อปกป้องคุ้มครองกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทุกคนให้มีภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็ง และสนับสนุนให้เด็กกลุ่มนี้เติบโตไปในทิศทางที่ถูกต้องต่อไป” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

โอกาสนี้ รมช.ศึกษาธิการ ได้ฝากข้อคิดในการดำรงชีวิตแก่กลุ่มเยาวชนดังกล่าวด้วยว่า “ชีวิตเป็นของมีค่า ดังนั้นขอให้น้องๆทุกคนรักชีวิตและเห็นคุณค่าของตนเอง สร้างคุณค่าให้ตนเองด้วยการเป็นคนดีของสังคมให้ได้ เราเลือกเกิดไม่ได้ แต่ทุกคนสามารถเลือกเป็นคนดีได้ แม่โอ๊ะขอเป็นกำลังใจให้”

อิชยา กัปปา / สรุป
ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: