คุรุสภาประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2562

(25 ธ.ค.62) ดร.วัฒนาพร  ระงับทุกข์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามที่คุรุสภาได้สรรหาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพดีเด่นให้เป็นแบบอย่างที่ดี สร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมขวัญและกำลังใจแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่น และเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับรางวัล  คุรุสภาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่ผู้อื่น

บัดนี้ คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพได้อนุมัติผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2562 “ระดับดีเด่น” จำนวน 9 คน และ “ระดับดี” จำนวน 18 คน  รวม 27 คน เรียบร้อยแล้ว ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลคุรุสภา “ระดับดีเด่น” จำนวน 9 คน ดังนี้

  • ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพครู จำนวน 5 คน ได้แก่ 1) นายประเสริฐ  แสงโป๋ ครูวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  2) นางพรพิไล  เดชภักดี  ครูโรงเรียนอนุบาลควนกาหลง  จังหวัดสตูล  3) นางสยามล  เพียรงาน  ครูโรงเรียนบ้านห้วยโผ  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  4) นายปราโมทย์  กงวิรัตน์  โรงเรียนบ้านนาราชควาย  จังหวัดนครพนม และ 5) นางกาญจนา  ทองจบ ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย
  • ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 2 คน ได้แก่ 1) นายประวิทย์กาสา   บุญจุฑาสิริกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น  และ 2) นายไพโรจน์ ชนะภัย  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาพริกอนุสรณ์  จังหวัดกำแพงเพชร
  • ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา ได้แก่ นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 จังหวัดชลบุรี
  • ประเภทบุคลากรทางการศึกษาอื่น  (ศึกษานิเทศก์) ได้แก่ นางรำเพย  ทินกระโทก ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 จังหวัดหนองคาย

ดูประกาศรายชื่อฯ ผ่านทางเว็บไซต์คุรุสภา http://www.ksp.or.th

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: