ครม.เห็นชอบแต่งตั้งประธาน สทศ. และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้งประธานกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) รวม 8 คน แทนประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ 4 ปี ดังนี้

 1. ประธานกรรมการ
  1.1 นายกิตติรัตน์ มังคละคีรี
 2. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมิใช่ข้าราชการ ที่มีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ พนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เว้นแต่เป็นผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
  2.1 ศาสตราจารย์กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์
  2.2 นายเธียรชัย ณ นคร
  2.3 รองศาสตราจารย์ปานใจ ธารทัศนวงศ์
  2.4 ศาสตราจารย์ปาริชาต สถาปิตานนท์
  2.5 นางสาวพรวิลัย เดชอมรชัย
  2.6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศร เนาวนนท์
 3. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นข้าราชการ ที่มีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ พนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  3.1 นางวราภรณ์ สีหนาท

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป