เสมา3 ลั่นทลายทุกข้อจำกัด ด้วยนโยบายโรงเรียนเอกชนที่สำเร็จเป็นรูปธรรม

(21 ธันวาคม 2562) ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี กลุ่มและสมาคมโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2562 พร้อมด้วยพระพิศาลศึกษากร เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี ในฐานะประธานกลุ่มฯ นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล ผู้ช่วยเลขานุการ รมว.ศธ. นายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช.ศธ. นายพะโยม ชิณวงศ์ ประธานคณะทำงาน รมช.ศธ. ณ ศูนย์ประชุมสาเกตฮอลล์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยนายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวต้อนรับ

รมช.ศธ. กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและคุณครูทุกโรงเรียน ที่ได้รับโล่รางวัลผู้ทําคุณประโยชน์ต่อกลุ่มและสมาคมฯ ผู้บริหารดีเด่น รองผู้บริหารดีเด่น บุคลาการทางการศึกษาดีเด่น และครูผู้สอนดีเด่นในครั้งนี้ ขอให้ท่านได้รักษาคุณความดีไว้พัฒนาตนเอง และพัฒนาโรงเรียนของท่านให้เป็น โรงเรียนที่มีคุณภาพของประเทศชาติสืบไป

ขอแสดงความชื่นชมคณะผู้บริหาร คณะครู และคณะกรรมการบริหารกลุ่มและสมาคมฯ ทุกท่าน ที่มีความสามัคคีร่วมมือร่วมใจกันพัฒนากลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาในทุก ๆ ด้าน ทั้งด้านการบริหารจัดการ การพัฒนาบุคลากร และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ทําให้กลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา มีความเข้มแข็งทั้งในด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพทางด้านวิชาการของผู้เรียน จนเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง ชุมชน ตลอดจนในวงการศึกษาเป็นอันมาก สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีแก่หน่วยงานองค์กร และสมาคมอื่น ๆ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของชาติได้ ขอให้ทุกท่านได้ผนึกกําลังกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาของเราให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป ประการสําคัญก็คือ ขอให้ช่วยกันขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้เด็กและเยาวชนไทยได้มีความรู้ ความสามารถที่ทัดเทียมและสามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้

ผลการประชุมในครั้งนี้ จะนําไปสู่การพัฒนา เกิดแนวทางและวิธีดําเนินการที่ได้ร่วมปฏิบัติอย่างมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ น่าเชื่อถือในการพัฒนาอันจะก่อให้เกิด ประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาของชาติอย่างถูกทิศทาง และมีประสิทธิภาพสูงสุด

โอกาสนี้ รมช.ศธ. ได้กล่าวถึงนโยบายสําคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเอกชน ที่ดำเนินการสําเร็จเป็นรูปธรรม ดังนี้

  1. เพิ่มเพดานการเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ของผู้อํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน จากไม่เกินคนละ 100,000 บาทต่อคนต่อปี เป็น 150,000 บาทต่อคนต่อปี เพื่อแก้ไขปัญหาสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลไม่เพียงพอ โดยจะเริ่มเบิกจ่ายตามเพดานค่ารักษาพยาบาลใหม่ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป และกำลังพิจารณาดำเนินการเพิ่มสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้แก่ทายาทครูโรงเรียนเอกชน เพื่อเพิ่มขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
  2. จัดสรรงบประมาณเหลือจ่ายของกระทรวงฯ ปี 2562 ให้ สช. จํานวน 23 ล้านบาท เพื่อพัฒนาครูโรงเรียนเอกชน ตามนโยบายสําคัญของกระทรวงศึกษาธิการ
  3. ผลักดันงบประมาณปี 2563 เพื่อพัฒนาผู้บริหาร และครูโรงเรียนเอกชนจํานวน 111 ล้านบาท (งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาเอกชน 111,172,700 บาท เพิ่มขึ้นจาก ปี 2562 จํานวน 12.5 ล้านบาท)
  4. ส่งเสริมการเรียนการสอนออนไลน์ ในโรงเรียนในระบบและนอกระบบ
  5. ส่งเสริมกิจการลูกเสือในโรงเรียนเอกชน โดยสนับสนุนงบประมาณสําหรับการจัดอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือจิตอาสา และลูกเสือมัคคุเทศก์ ของโรงเรียนเอกชน โดยดําเนินการร่วมกับสํานักงานลูกเสือแห่งชาติ
  6. แก้ไขปัญหาการค้างจ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน โดยปกติสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จะได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี แต่ยังไม่เพียงพอกับจํานวนนักเรียน ทําให้มีการค้างจ่ายเงินอุดหนุนกับโรงเรียนเป็นประจําทุกปี ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน และการจ่ายเงินเดือนครู จึงมีนโยบายให้มีการเกลี่ยงบประมาณภายในกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อช่วยเหลือนักเรียน ครู และโรงเรียนเอกชน สําหรับปีงบประมาณนี้ได้เกลี่ยงบประมาณจากหน่วยงานอื่นให้ สช. จํานวน 250 ล้านบาท จึงทําให้ในปีงบประมาณ 2562 สามารถเบิกจ่ายเงินอุดหนุนได้ครบตามจํานวนและไม่ให้มีการค้างจ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียน
  7. แข่งขันทักษะวิชาการทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะของนักเรียน ตามความถนัด
  8. โครงการจังหวัดต้นแบบการบริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการ (ปราจีนบุรีโมเดล) โดยบูรณาการกิจกรรม บุคลากร และงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างต้นแบบในการส่งเสริมความเสมอภาค และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับ ประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา ได้แก่ เด็กตกหล่น และเด็กออกกลางคัน รวมถึงการให้คําปรึกษาเป็นรายบุคคล เพื่อให้ผู้เรียนเลือกเส้นทางการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพได้ตรงตามความถนัด ความสนใจ และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน

“หวังเป็นอย่างยิ่งว่านโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเอกชนที่ได้ร่วมผลักดัน จะส่งผลให้โรงเรียนเอกชนมีความเข้มแข็ง เป็นกําลังสําคัญร่วมกับ ศธ.ในการยกระดับคุณภาพการศึกษาต่อไป ยืนยันว่า ศธ.จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” รมช.ศธ. กล่าว

นายอุดม ชำนิ ผอ.โรงเรียนวัดใหม่กรงทอง ในฐานะนายกสมาคมฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา เป็นโรงเรียนเอกชนที่มีเจ้าอาวาสวัดเป็นผู้รับใบอนุญาตจัดการศึกษา โดยมุ่งสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาตลอดจนบุคคลทั่วไป ปัจจุบันมีโรงเรียนที่เป็นสมาชิกจำนวน 115 โรงเรียน คณะผู้บริหารและครูจำนวน 5,211 รูป/คน และนักเรียนจำนวน 93,579 รูป/คน ได้จัดให้การประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้บริหารและครูโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาทั่วประเทศขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยหมุนเวียนสลับเปลี่ยนกันไปในแต่ละภาค ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 28

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน/โครงการของกลุ่มและสมาคมฯ ในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา รวมถึงการร่วมมือกันจัดทำแผนพัฒนากลุ่มและสมาคมฯด้านการบริหารด้านการพัฒนาครู และด้านพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่ผู้บริหารและครู และยกย่องผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกลุ่มฯผู้บริหารดีเด่นรองผู้บริหารดีเด่นครูผู้สอนดีเด่น และบุคลากรสนับสนุนการศึกษาดีเด่น

ปีนี้ได้กำหนดให้มีการจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมสาเกตฮอลล์อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ และกลุ่มโรงเรียนการกุศลวัดในพระพุทธศาสนาเขตภาคอีสานเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม

โอกาสนี้ รมช.ศธ.ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่ผู้บริหาร/รองผู้บริหาร/ครูผู้สอน/ผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่น กลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จำนวน 388 รูป/คน โดยในจำนวนนี้เป็นพระสงฆ์จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 2 รูป และผู้บริหาร/รองผู้บริหาร/ครูผู้สอน/ผู้ทำคุณประโยชน์ 10 คน

อานนท์ วิชานนท์ / สรุป
ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า / ถ่ายภาพ
บัลลังก์ โรหิตเสถียร /กราฟิก

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s