ครูพี่โอ๊ะ รมช.ศธ.ขาลุย ลงพื้นที่เมืองเกินร้อย ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย กศน.

(19 ธันวาคม 2562) ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล ผู้ช่วย รมว.ศธ. นายพะโยม ชิณวงศ์ ประธานคณะทำงาน รมช.ศธ. ลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย โดยมีนายครรชิต วรรณชา ศธจ.ร้อยเอ็ด รวมทั้งข้าราชการ บุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วม ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด

รมช.ศธ. กล่าวว่า แนวคิดหลักการของ กศน wow คือ นโยบายที่จะผลักดัน กศน. เป็นมิติที่เปลี่ยนแปลง กศน.ให้สามารถตอบสนองความต้องการของการจัดการศึกษาตามนโยบายของรัฐบาล “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” และจะเปลี่ยนแปลงภายใต้ความตั้งใจความร่วมมือร่วมใจของพี่น้อง กศน.ทั้งประเทศให้เป็นมิติใหม่แห่งการพัฒนา

ซึ่งการพัฒนาของ กศน.จะมีแกนหลักคือ 6G ซึ่งทุกท่านทราบดีอยู่แล้ว แต่จะขอยกตัวอย่างคร่าวๆ เช่น Good Teacher มีคุณครูที่ดีมีคุณภาพหรือมาตรฐาน แต่การที่จะไปตรงจุดนั้นคุณครูเรามีอยู่แล้ว แต่ขวัญกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญ จึงมุ่งมั่นที่จะผลักดันครู กศน. ซึ่งไม่ได้เป็นข้าราชการอีกจำนวนมากได้มีโอกาสเป็นข้าราชการ กำลังดำเนินการอยู่ มีจำนวน 891 อัตรา ใช้งบประมาณในการสอบบรรจุประมาณ 5 ล้านบาท ข้าราชการครูจะได้มีความมั่นคงในชีวิตมากขึ้น เมื่อคนเรามีขวัญกำลังใจที่ดี การทำงานดีอยู่แล้วก็จะดียิ่งขึ้น และต้องได้รับการพัฒนาในเรื่องของการสอนการพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับความทันสมัยของสื่อเทคโนโลยีต่างๆ

และยังมี Good Partnership ในเรื่องของการมีเครือข่ายที่ดี เรามีเครือข่ายมากมายไม่ว่าจะเป็นองค์กรในระดับจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายกำนันผู้ใหญ่บ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่นต่าง ๆ ที่จะเป็นผู้ช่วยสนับสนุนส่งเสริมการทำงานของ กศน. เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งในระบบเป็นแกนกลางตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรายังมีหลักสูตรอาชีพ เราต้องดูแลคนเร่ร่อนและคนพิการ ดูแลงานให้รัฐบาลไว้วางใจ เพราะฉะนั้นเครือข่ายที่ดีมีประสิทธิภาพ เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องมี

อีกทั้ง ศธ.มีศูนย์วิทยาศาสตร์ 20 แห่งทั่วประเทศ ที่ให้ความรู้ในเรื่องวิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ และกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และจิตวิทยาอีกมากมาย มีองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เป็นต้น

อีกส่วน คือ Good Place คือ สถานที่ สถานที่เรามีอยู่แต่ต้องยอมรับว่าต้องพัฒนาอีกมาก เพราะศูนย์ กศน.บางแห่งยังยืมสถานที่คนอื่นใช้ เราจึงมีข้อตกลงภายใต้กระทรวงศึกษาธิการ โดย สพฐ. จะให้โรงเรียนที่ควบรวมแล้วให้กับ กศน. ก็จะพัฒนาทำเป็น Co3-Learning Space เพื่อที่จะพัฒนาอาคารที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพทันสมัยยิ่งขึ้น สามารถที่จะเป็นศูนย์รองรับคนในทุกช่วงวัย เรามีห้องสมุดเฉลิมราชกุมารี และห้องสมุดประชาชน และจะพัฒนาให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนที่ต้องการเรียนรู้

“ทุกสิ่งที่ทำให้ชาว กศน. ทำด้วยใจรัก เพราะชาว กศน.ยังลำบาก เมื่อกำกับดูแล กศน. ต้องใช้ชีวิตอย่างคน กศน.จริง ๆ ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาถึง รมช.ศธ. ถึงแม้ กศน.เราอยู่แบบขาดแคลน แต่ภายใต้ความขาดแคลนนั้น ไม่เคยขาดแคลนและแล้งน้ำใจ เราจะก้าวไปด้วยกัน ทลายทุกข้อจำกัด ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ทุกข์ก็เห็นหน้า สุขก็เห็นหน้า เพื่อเกียรติยศ และศักดิ์ศรีของชาว กศน.” รมช.ศธ.กล่าว

นายปัญญา ศาสตรา ผอ.กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวเพิ่มเติมว่า สํานักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นหน่วยงานที่ขับเคลื่อนการจัดการศึกษานอกระบบและ การศึกษาตามอัธยาศัยให้แก่นักเรียนนักศึกษานอกระบบโรงเรียน ตลอดทั้งประชาชนทั่วไป โดยได้ดําเนินการตามนโยบายและจุดเน้นงานการดําเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในการขับเคลื่อนงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในพื้นที่ให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบาย และจุดเน้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างสังคมไทย ให้เป็นสังคมอุดมปัญญา ด้วยการจัดการเรียน การสอนดิจิทัล จัดศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต สร้างเครือข่ายแหล่งเรียนรู้และครูภูมิปัญญา พัฒนาหลักสูตรอาชีพ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน และผลิตภัณฑ์จากศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ทําให้ประชาชน เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ สามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างมีความสุข ดําเนินการตามนโยบายรัฐบาลและสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 และนโยบายไทยแลนด์ 4.0

ในการนี้ รมช.ศธ.ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรหน่วยงานสถานศึกษาดำเนินงาน กศน. สู่ กศน. WOW ดีเด่นในจังหวัดร้อยเอ็ด และรับมอบผ้าห่มจากนายปัญญา ศาสตรา ผอ.กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อนำไปมอบต่อให้แก่ โรงเรียนสังกัด กศน.ในพื้นที่ห่างไกลต่อไป

อานนท์ วิชานนท์ / สรุป
ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า / ถ่ายภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s