เสมา2 “คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช” ตรวจเยี่ยม รร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

(19 ธันวาคม 2562) ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มุ่งเน้นจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ในภูมิภาค ซึ่งเป็น 1 ใน 12 แห่งทั่วประเทศของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย และ 1 ใน 3 ที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวภายหลังการตรวจเยี่ยมว่า ชื่นชมผลงานสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมของนักเรียนมาก ที่แม้ยังไม่ได้เป็นเชิงพาณิชย์ แต่ก็มีพัฒนาการที่น่าสนใจมากเมื่อเทียบกับเด็กในสมัยก่อน ส่วนหนึ่งก็คือเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุน การตรวจเยี่ยมครั้งนี้ยังได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งถือเป็นอาหารสมองอย่างดี ตั้งใจจะไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนกลุ่มวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยให้ครบทั้ง 12 แห่ง

จากการตรวจเยี่ยม ทำให้เห็นว่าสิ่งที่โรงเรียนประสบความสำเร็จมี 3 ปัจจัยที่สำคัญ คือ

  1. มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน ที่มีหัวใจเต็มร้อย เข้ามาร่วมทำงานวางแผนทุกขั้นตอน
  2. มีผู้บริหารสถานศึกษาที่สร้างความกระตือรือร้นให้ครูได้พัฒนาในสิ่งที่ดีขึ้นเรื่อย ๆ แสดงให้เห็นว่าหากนักเรียนและครูได้รับการกระตุ้นอย่างสม่ำเสมอ ก็จะมีผลถึงความสำเร็จและคุณภาพที่ดีมากขึ้น เช่น ผลงานประกวดหุ่นยนต์ของนักเรียน ก็ได้ลำดับดีขึ้นเรื่อย ๆ มาตลอด 5 ปีที่ผ่านมา รางวัลอาจจะไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุด เพราะสิ่งที่สำคัญกว่าคือความภาคภูมิใจ
  3. มีการสร้างบรรยากาศให้ครูเป็นพี่เลี้ยง เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนในสิ่งที่สนใจให้ได้มากที่สุด ครูไม่จำเป็นต้องเป็นผู้รู้ทุกเรื่อง แต่ต้องเป็น Facilitator ที่มีความตื่นเต้น ช่วยกระตุ้นนักเรียนในการเรียนรู้ ให้เด็กแต่ละคนที่แตกต่างกันได้ทำในสิ่งที่เขารักและชอบ เพื่อดึงศักยภาพเด็กให้มากที่สุด

ทั้งนี้ ได้ฝากในเรื่องการออกแบบโครงงานวิทยาศาสตร์ จะต้องเสริมในเรื่องของ “ศิลปะและวัฒนธรรม” เข้าไปในการออกแบบ เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นความสำคัญที่คนคิดได้ แต่หุ่นยนต์ยังคิดไม่ได้

“ช่วงเวลาที่ตนทำงานในตำแหน่งรัฐมนตรี จะพยายามผลักดันให้โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มีมากกว่า 12 แห่งในอนาคต เพราะเรื่องของวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และนวัตกรรม มีความสำคัญมากต่อการพัฒนาประเทศในศตวรรษที่ 21” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

นายศักดิ์ รุ่งแสง ผอ.โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยบุรีรัมย์ กล่าวว่า กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มีจำนวน 12 แห่ง ถือเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในภูมิภาค

สำหรับการตรวจเยี่ยมของ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ในครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกของรัฐบาลซึ่งได้มาให้กำลังใจกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ที่จัดตั้งขึ้นตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2553 เพื่อเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาทั้ง 3 สาขาดังกล่าว ให้มีโอกาสทัดเทียมกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของประเทศ เพื่อให้นักเรียนในภูมิภาคได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ โดยรัฐบาลสนับสนุนงบประมาณในการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนทั้ง 12 แห่งแบบ 100%

นายศักดิ์ กล่าวด้วยว่า จุดเด่นที่ส่งผลให้โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ประสบความสำเร็จ มี 5 ด้าน คือ

  1. ระบบและกระบวนการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ซึ่งเชื่อมั่นได้ว่ามีระบบคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษได้จริง แม้แต่เด็กที่ยากจนแต่สอบเข้าเรียนได้ ก็ได้เรียนฟรี พักประจำ จนจบ ม.ปลาย ยกเว้นออกกลางคันหรือไม่เรียนต่อจะต้องชดใช้ทุน 1.5 เท่า ถือเป็นการเพิ่มโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำการจัดการศึกษาในระดับภูมิภาคของประเทศ
  2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ของกลุ่มโรงเรียนทั้ง 12 แห่ง ซึ่งกระจายอยู่ในต่างจังหวัด สังกัด สพฐ. มีความแตกต่างจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ซึ่งเป็นองค์การมหาชน แต่เราก็พยายามพัฒนาครูให้มีความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในองค์ความรู้เชิงวิชาการ โดยได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ และมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
  3. เครื่องมือ อุปกรณ์ สื่อ สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ ซึ่งโรงเรียนได้จัดสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้นักเรียนที่อยู่ประจำทุกคนได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง เรียนในลักษณะ Leaning by Doing หรือฝึกปฏิบัติจริง เป็นการฝึกนักเรียนให้สามารถคิดวิเคราะห์
  4. การวัดและประเมินผลคุณภาพผู้เรียน ทั้ง 12 โรงเรียนใช้หลักสูตรเดียวกัน ซึ่งร่วมกันพัฒนาจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 และใช้แนวทางบริหารหลักสูตรโดยยึดของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ที่มีการพัฒนาร่วมกันมาโดยตลอด อีกทั้ง 12 แห่งใช้ข้อสอบชุดเดียวกัน เครื่องมือ กระบวนการวัดผล ประเมินผลผ่านการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ และมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง เพื่อให้ได้ข้อสอบที่มีมาตรฐานเดียวกัน ทั้งข้อสอบกลางภาคและปลายภาค เป็นการฝึกคิดวิเคราะห์และเป็นปรนัย 100% ตรงกับแนวข้อสอบ PISA ที่เน้นการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์
  5. เครือข่ายความร่วมมือ โดยมีมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงในพื้นที่ 3 แห่งร่วมให้คำปรึกษา คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยขอนแก่น เช่น การนำนักเรียนไปใช้แหล่งเรียนรู้ห้องแล็บที่มีขีดความสามารถสูง หรือมีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเป็นที่ปรึกษาให้กับนักเรียน เป็นต้น

“เชื่อมั่นว่าหากเราได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง ย่อมส่งผลให้การจัดการศึกษาในรูปแบบโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยในอนาคตอันใกล้นี้ จะผลิตนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย ที่เพียงพอสำหรับอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพื่อนำพาประเทศชาติให้ก้าวทันนานาประเทศ และเป็นประเทศชั้นนำของโลกต่อไปในอนาคต”

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เป็นกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่ทรงมุ่งมั่นจะส่งเสริมคุณภาพชีวิต ในด้านความเป็นอยู่และการศึกษาของเยาวชน ปัจจุบันเป็นโรงเรียนที่อยู่ในแผนและยุทธศาสตร์ สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ โดยจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนส่งเสริมให้เด็กคิดเป็น และกล้าลงมือทำ โดยโรงเรียนจะสนับสนุนทั้งด้านอุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์ในห้องทดลองที่มีครบถ้วนและเพียงพอต่อความต้องการของเด็ก ในการศึกษาคนคว้าส่งที่ตนเองสนใจได้เอง โดยมีอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถ คอยให้คำปรึกษาและสนับสนุนให้เด็กแสดงศักยภาพของตนได้อย่างเต็มที่

อักษรย่อของโรงเรียนคือ จ.ภ. หรือ PCSHS

บัลลังก์ โรหิตเสถียร สรุป/ถ่ายภาพ
ปกรณ์ เรืองยิ่ง / Video

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: