สอศ.จัดเปิดบ้านช่างทองหลวง สร้างสะพานเชื่อมโยงการศึกษาสู่สายอาชีพ

นายสมประสงค์ สิงห์สุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดงาน “เปิดบ้านช่างทองหลวง สร้างสะพานเชื่อมโยงการศึกษาสู่สายอาชีพภายใต้ความร่วมมือของอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษากลุ่มอัญมณีและเครื่องประดับ” เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ณ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

นายสมประสงค์ สิงห์สุวรรณ เปิดเผยว่า ปัจจุบันรัฐบาลได้ให้ความสำคัญการศึกษาด้านอาชีวศึกษาเพื่อผลิตกำลังคนด้านช่างฝีมือและนักเทคโนโลยี รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศนโยบายและจุดเน้นการขับเคลื่อนการจัดอาชีวศึกษา มุ่งให้จัดการศึกษาในระบบทวิภาคีเป็นสำคัญ ให้นักศึกษาได้มีทักษะเกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยความร่วมมือกับภาคเอกชน ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ประกาศจุดเน้นและทิศทางการขับเคลื่อนการจัดอาชีวศึกษา และให้ดำเนินการจัดการแนะแนวสื่อสารเพื่อจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center ) และจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ คณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและผลิตกำลังคนอาชีวศึกษา กลุ่มอาชีพอัญมณีและเครื่องประดับ และกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ได้จัดโครงการเปิดบ้านช่างทองหลวง สร้างสะพานเชื่อมโยงการศึกษาสู่สายอาชีพ ภายใต้ความร่วมมือของอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) กลุ่มอัญมณีและเครื่องประดับเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษา สาขาวิชาช่างทองหลวงและสาขาวิชาเครื่องประดับอัญมณี ให้เป็นที่รู้จักแก่นักเรียนที่สนใจศึกษาต่อในระดับอาชีวศึกษา

ทั้งนี้ มีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การแข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรมเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสู่การเรียนสายอาชีพ เปิดตลาดนัดศิลปกรรมจำหน่ายเครื่องประดับของที่ระลึก ผลงานนักเรียน นักศึกษา การฝึกอาชีพระยะสั้นทำเครื่องประดับ การแสดงนิทรรศการผลงานศิลปหัตถกรรมเครื่องประดับแบบโบราณและเครื่องประดับสมัยใหม่ แนะนำการเรียนในสาขาวิชาช่างทองหลวงและสาขาวิชาเครื่องประดับ สาธิตการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมการผลิตเครื่องประดับอัญมณีของสถานประกอบการ ออกแบบเครื่องประดับด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป 3D การเดินแบบของนักเรียน นักศึกษา การแสดงดนตรี และการจัดนิทรรศการ กศน.สายอาชีพ ของศูนย์การเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง)

นายพรอนันต์ ภักดีบุญ ผู้อำนวยการกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง กล่าวต่อว่า กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง จัดการศึกษาหลักสูตรอาชีวศึกษาประเภทวิชาศิลปกรรม ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี 2 วุฒิการศึกษา คือ ปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร และศิลปบัณฑิต สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สาขาวิชาช่างทองหลวงและสาขาวิชาเครื่องประดับอัญมณี เพื่อผลิตกำลังคนรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม กลุ่มอาชีพอัญมณีและเครื่องประดับ และได้ร่วมพัฒนาหลักสูตร พัฒนาบุคลากรพัฒนาผู้เรียน สร้างการมีส่วนร่วมในการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีแบบโรงเรียนโรงงาน เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้เรียนทั้งผู้ที่สนใจในงานเครื่องประดับโบราณและสมัยใหม่ หรือนักเรียน นักศึกษาที่ขาดโอกาสทางการศึกษา ได้เข้าถึงการเรียนสายอาชีพเพื่อการมีงานทำ

ซึ่งภายในงานมีนักเรียน นักศึกษา ผู้ที่สนใจศึกษาต่อระดับอาชีวศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมการแข่งขันทักษะ เข้าชมนิทรรศการ และร่วมฝึกอาชีพ กว่า 1,500 คน โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม พ.ศ.2562 ณ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง วิทยาเขตศาลายา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์ สอศ.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: