ศธ.ประชุมเชิงปฏิบัติการผ่าน Facebook Live การนำเข้าข้อมูลแผนงาน/โครงการผ่านระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

(18 ธันวาคม 2562) นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ การนำเข้าข้อมูลแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2563 เข้าในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) โดยมีนายธีรพงษ์ สารแสน รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้นำกลุ่มขับเคลื่อน ป.ย.ป.ศธ., ศึกษาธิการภาค 18 ภาค ตลอดจนผู้แทนผู้บริหารองค์กรหลัก และองค์กรในกำกับ/องค์การมหาชน เข้าร่วมกว่า 150 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนพญาไท กรุงเทพฯ

การประชุมครั้งนี้ มีการถ่ายทอดสดการประชุมผ่าน Facebook “ศธ.360 องศา” เพื่อให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทั่วประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับชมพร้อมกัน เป็นการลดค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมอบรมสัมมนาของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่ได้นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ โดยนางชื่นฤดี บุตะเขียว ผู้อำนวยการกลุ่ม ป.ย.ป.ศธ. กล่าวรายงานการประชุม

ปลัด ศธ. กล่าวว่า ระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินการ ตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562 มีความสําคัญมาก ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการต้องดําเนินการเชื่อมโยงฐานข้อมูลของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบเข้าสู่ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ภายในระยะเวลาที่สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) กําหนด

และเพื่อให้การดําเนินการนําเข้าข้อมูลแผนงาน/โครงการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในระบบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง จึงได้จัดประชุมในครั้งนี้ จึงขอขอบคุณวิทยากรจาก สศช. ที่มาให้ความรู้ในครั้งนี้ รวมทั้งผู้บริหารและบุคลากรโรงเรียนพญาไทที่เอื้อเฟื้อสถานที่ รวมทั้งผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทุกท่าน ที่เล็งเห็นถึงความสําคัญของการมาร่วมประชุมในครั้งนี้

ภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมแล้ว ปลัดศธ. ได้ร่วมหารือกับคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลความเชื่อมโยงแผนงานและโครงการในระบบ eMENSCR ของแต่ละหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการ อีกทั้งได้รับฟังข้อมูลจำนวนโครงการในระบบ eMENSCR ของหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการ มีทั้งสิ้น 2,040 โครงการ ได้รับการอนุมัติแล้ว 49 โครงการ โดยทุกโครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้รับผิดชอบ

นายธีรพงษ์ สารแสน ปฏิบัติหน้าที่ผู้นำกลุ่ม ป.ย.ป.ศธ. กล่าวเพิ่มเติมว่า ตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินการ ตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562 กําหนดให้เป็นหน้าที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่ละแห่งที่จะต้องดําเนินการเชื่อมโยงฐานข้อมูลแผนงาน/โครงการ ในความรับผิดชอบของหน่วยงานเข้าสู่ระบบ eMENSCR ภายในระยะเวลาที่ สศช.กําหนด ซึ่งระบบ eMENSCR เป็นระบบสารสนเทศขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงข้อมูลจากส่วนราชการต่าง ๆ อย่างบูรณาการ เพื่อติดตามตรวจสอบและ ประเมินผลการดําเนินงานของหน่วยงาน ผ่านแผนงาน โครงการ หรือการดําเนินการต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ

ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินการนําเข้าข้อมูลแผนงาน/โครงการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในระบบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กระทรวงศึกษาธิการ โดยกลุ่ม ป.ย.ป. ศธ. จึงได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้เพื่อการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจระบบ eMENSCR ของหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีวิทยากรจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ให้ความรู้ ได้แก่ นางสาววรรณิยา เอมะศิริ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ และคณะ เกี่ยวกับการนำเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR

อานนท์ วิชานนท์ / สรุป
กิตติกร แซ่หมู่ / ถ่ายภาพ
ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า / Facebook Live
รับชมย้อนหลังได้ที่ Facebook ศธ.360 องศา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s