ศธ.ร่วมมือ 6 หน่วยงาน ลงนามความร่วมมือต่อต้านการทุจริต

(16 ธันวาคม 2562) ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน และร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการสนับสนุนและส่งเสริมด้านการต่อต้านการทุจริต โดยมีนางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่แทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต, นายณรงค์ แผ้วผลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, นายชาติชาย เกตุพรหม ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย (อกท.) ในพระราชูปถัมภ์, ดร.ธันยวัต สมใจทวีพร ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์, นางกัลยาณี คงสมจิตร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทีเคเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด, นายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนลงนาม ณ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช กล่าวว่า ขอให้สืบสานศาสตร์พระราชาและหลักการทรงงานของพระเจ้าอยู่หัว น้อมนําพระราชดํารัส พระบรมราโชวาท แนวพระราชดําริที่ทุกพระองค์ได้พระราชทานไว้ โดยเฉพาะปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการขับเคลื่อนงานต่อต้านการทุจริต

โดยให้ตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องความสุจริต เกียรติยศ ศักดิ์ศรี บทบาทหน้าที่ ความซื่อตรง ความซื่อสัตย์ ความสามัคคีปรองดอง การเป็นแบบอย่างที่ดี ซึ่งเป็นคุณสมบัติอันสําคัญยิ่งของผู้เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนงานต่อต้านการทุจริต รวมทั้งส่งเสริมการปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ความมีจิตสาธารณะ และการป้องกันการทุจริตในทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนและส่งเสริมการเป็นพลเมืองที่ดีด้วยการปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม และจริยธรรม เพื่อให้คนในชาติเป็นคนดี มีความซื่อสัตย์สุจริต และจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

การมีส่วนร่วมป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมด้านการต่อต้านทุจริตให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต ระยะที่ 3 ในการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก และสอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ด้านการเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยทุจริต รวมทั้งยกระดับค่าดัชนีชี้วัดการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย และระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต

ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ กล่าวว่า มูลนิธิต่อต้านการทุจริต เกิดขึ้นจากดําริของผู้สําเร็จการอบรมหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) และผู้ที่มีเจตนารมณ์ร่วมกันในการดําเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนการต่อต้านการทุจริต และได้รับการจดทะเบียน เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา โดยชมรม นยปส. เป็นแกนหลักในการจัดตั้ง และมีสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) เป็นแกนกลางในการประสานงานการจัดตั้งมูลนิธิ

ทั้งนี้ ในการดําเนินการจัดตั้งมูลนิธิต่อต้านการทุจริต มีวัตถุประสงค์ในการดําเนินการ เพื่อให้การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมในการปลูกฝังค่านิยม คุณธรรมและจริยธรรมให้กับคนในชาติ โดยเฉพาะเยาวชนให้เป็นคนดี มีความซื่อสัตย์และมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และมีคุณธรรมจริยธรรม ให้การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ยกย่อง และเผยแพร่เกียรติคุณของหน่วยงานและบุคคลดีเด่น ในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตลอดจนการดําเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศล หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลต่าง ๆ โดยไม่ดําเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

จากสถานการณ์การทุจริตที่ผ่านมา ปัญหาการทุจริตได้หยั่งรากลึก แทรกซึมอยู่ในทุกพื้นที่ และสร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมไทยมาอย่างยาวนาน ซึ่งค่านิยมของคนเป็นสาเหตุของปัญหา ทําให้คนขาดจิตสํานึกที่ถูกต้อง โดยขาดกลไกการเฝ้าระวังและการตรวจสอบการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ

อานนท์ วิชานนท์ / สรุป
อธิชนม์ สลางสิงห์ / ถ่ายภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s