หมวดหมู่
เสมา 3

เสมา3 เปิดอาคารโรงเรียนเจียหมิน รองรับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น เอื้อต่อการจัดการศึกษา

(15 ธันวาคม 2562) ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าก […]