(14 ธันวาคม 62) ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนโครงการจังหวัดต้นแบบการบริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการ (ปราจีนบุรีโมเดล) เพื่อรับฟังแนวทางการจัดการศึกษาจากหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารการศึกษา ครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นจังหวัดปราจีนบุรี ณ สวนนงนุช-ปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า โครงการจังหวัดต้นแบบการบริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการ เป็นนโยบายที่มุ่งจัดการศึกษาเพื่อให้คนไทยทุกช่วงวัยได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง (Leave No One Behind) โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชน และประชาสังคมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ 3 ด้าน คือ

  • ด้านคุณภาพ เพื่อประชากรในจังหวัดปราจีนบุรีจะได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ
  • ด้านประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการในจังหวัดปราจีนบุรี
  • ด้านโอกาส เพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาล เป็นไปตามเป้าหมายในการพัฒนาที่ยั่งยืน ปี ค. ศ. 2030 (Sustainable Development Goals : SDGs2030) โดยน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นแนวทางในการดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

“ปราจีนบุรีโมเดล มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารจัดการศึกษาในส่วนภูมิภาคให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในทุกระดับการศึกษาและส่งเสริมความเสมอภาค และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และคาดว่าจะสามารถสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา ได้แก่ เด็กตกหล่น และเด็กออกกลางคัน ซึ่งประชากรกลุ่มนี้เป็นผู้ขาดโอกาสทางการศึกษา จึงถือเป็นภารกิจสำคัญของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบ โดยการบูรณาการทั้งกิจกรรม บุคลากร และ งบประมาณ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วางระบบการระดมและการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาร่วมกันในจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เชื่อมั่นว่าปราจีนโมเดลจะสามารถช่วยเหลือประชากรวัยเรียนให้ได้เข้ารับการศึกษาทุกคน” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

อิชยา กัปปา / สรุป
กิตติกร แซ่หมู่ / ภาพ