มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน จับมือ 8 องค์กรทางการศึกษา สร้างคนดีให้แผ่นดิน

(14 ธ.ค.62) มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน โดย พล.อ.เอกชัย ศรีวิลาศ ประธานมูลนิธิฯ จัดงานครบรอบ 4 ปี โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท และ 2 ปีของการจัดตั้งมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมครุสภา โดยมีเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน และผู้ที่สนใจจากทั่วประเทศมาร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง

ภายในงาน มีการชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดินฯ และโครงการเด็กดีของแผ่นดิน รวมทั้งกิจกรรมที่น่าสนใจอีกจำนวนมาก อาทิ

  1. การเสวนา “ทิศทางการสร้างคนดีให้แผ่นดิน ปี 2563” โดยได้รับเกียรติจากผู้แทนองค์กรทางการศึกษา ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) สำนักงานเลขาธิการครุสภา และสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
  2. พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน และสมาคมศึกษานิเทศก์แห่งประเทศไทย ใน “โครงการศึกษานิเทศก์ดีของแผ่นดิน” เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ และพัฒนาศึกษานิเทศก์ให้มีสมรรถนะสำหรับการศึกษาในศตวรรษที่ 21
  3. เปิดตัวระบบวัดและพัฒนาสมรรถนะครูดีของแผ่นดิน (System of Skillmeo Suprateacher Assessment and Development : 3S-A&D) ซึ่งเป็นโปรแกรมวัดและพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาแบบครบวงจร โปรแกรมสามารถวัดสมรรถนะครู ทั้งครองตน ครองคน ครองงาน 3 หมวด 19 ตัวบ่งชี้ ตลอดจนวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลว่าครูแต่ละท่าน แต่ละพื้นที่ มีจุดเด่นเรื่องใด ต้องพัฒนาเรื่องใด นำเสนอหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการได้ และยกย่อง เชิดชูเกียรติตามลำดับชั้นของโครงการฯได้ นับว่าเป็นโปรแกรมที่วัดและพัฒนาสมรรถนะได้อย่างเป็นรูปธรรม
  4. Special Talk “10 นวัตกรรมการสร้างคนดีให้แผ่นดิน” เช่น กระดาษเปลี่ยนนิสัย, พลังเสียงเปลี่ยนชีวิต, Seasons Change ครูปรับ เด็กเปลี่ยน, Bully ปัญหาของเด็ก Gen Z, ใครคือปัญหาการเรียนรู้ เป็นต้น

มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ได้จัดตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 มีวิสัยทัศน์ว่า “สร้างคนดีให้แผ่นดิน” ได้จัดทำโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท เพื่อพัฒนาและยกย่อง ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ประพฤติตนเป็นครูดีของแผ่นดิน มีศีลธรรม อุดมด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีทักษะการจัดการเรียนการสอนสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ซึ่งสอดคล้องกับพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) และแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2579) ปัจจุบันมีสมาชิกแล้วกว่า 30,000 คนทั่วประเทศ

ทั้งนี้เมื่อปี 2559 ได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) เป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจาก พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล และลงนามในเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับรางวัล สำหรับปี 2562 มูลนิธิฯ ได้ต่อยอดโครงการโดยให้คุณครูที่เข้าร่วมโครงการฯ สร้าง “เด็กดีของแผ่นดิน” และในปี 2563 ได้เปิดตัวโครงการ “ศึกษานิเทศก์ดีของแผ่นดิน” โดยมีเจตนารมณ์ที่จะยกระดับการศึกษาไทยด้วยการสร้างคนดีให้แผ่นดินอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนตลอดไป สำหรับผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่สนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่ Facebook เครือข่ายครูดีของแผ่นดิน หรือ ID Line @thaisuprateacher หรือ http://www.thaisuprateacher.org สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 02-001-1515 หรือ 064 8282 365

บัลลังก์ โรหิตเสถียร / รายงาน
ขอบคุณภาพถ่ายเพิ่มเติม นายสุภรณ์ แสงผะกาย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: