รมว.ศึกษาธิการ เปิดประชุม 42nd SEAMEO High Officials Meeting ย้ำให้ความสำคัญการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สู่ศตวรรษที่21

(27 พ.ย. 62) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซีมีโอ) ครั้งที่ 42 (42nd SEAMEO High Officials Meeting) ณ โรงแรม Berkeley ประตูน้ำ กรุงเทพฯ มีผู้แทนอาวุโสระดับสูงจากประเทศสมาชิกซีมีโอ จำนวน 11 ประเทศ เข้าร่วมประชุมกว่า 140 คน

การประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสูงขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ SEAMEO High Officials Meeting จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีกำหนดนโยบาย และแนวทางปฏิบัติเพื่อพัฒนาการศึกษา และกำหนดแนวทางในการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกเพื่อพัฒนาการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวถึงนโยบายของประเทศไทยที่มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย โดยเฉพาะการบรรจุหลักสูตรการสอนภาษา CODING ซึ่งถือเป็นภาษาที่ 3 นอกเหนือจากภาษาอังกฤษและภาษาไทย เพื่อเสริมสร้างทักษะและองค์ความรู้ของนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 อันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศไทย 4.0 และการพัฒนาที่ยั่งยืน ท่ามกลางบริบทโลกที่มีการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น

นอกจากนี้ ได้กล่าวถึงความสำเร็จของไทยในการดำเนินแผนงานต่าง ๆ เพื่อก้าวข้ามความเหลื่อมล้ำและส่งเสริมความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา ทั้งในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณทางการศึกษาและการสร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาให้แก่เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้พลัดถิ่น กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มเปราะบาง กลุ่มบกพร่องทางร่างกาย และกลุ่มชายขอบ รวมถึงส่งเสริมโครงการเรียนฟรี 15 ปี สำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนการดำเนินความร่วมมือกับสำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ, บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้หนังสือผ่านสื่อพกพาสำหรับเด็กนอกระบบการศึกษา

นอกจากนี้ ยังมีความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และเอกชน รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาทางเทคนิคและอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน เช่น การจัดตั้งศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวะในพื้นที่ EEC โดยบริหารจัดการงบประมาณอย่างคุ้มค่าและทั่วถึง และเน้นย้ำการสนับสนุนการดำเนินความร่วมมือภายใต้ประเด็นสำคัญด้านการศึกษาของซีมีโอ 7 ประเด็น ระหว่างสำนักงานเลขาธิการซีมีโอ ศูนย์/ เครือข่ายระดับภูมิภาคของซีมีโอ รวมทั้งศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอแห่งใหม่ในประเทศไทย รวมถึงขอความร่วมมือจากประเทศสมาชิกในการแบ่งปันข้อมูล ประสบการณ์ องค์ความรู้ด้านต่าง ๆ อันจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป./ข้อมูล
ปารัชญ์ ไชยเวช /สรุป
อธิชนม์ สลางสิงห์, กิตติกร แซ่หมู่ /ถ่ายภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: