ศธ.ลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมว่าด้วยความร่วมมือภายใต้กองทุนพิเศษกรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง

(25 พ.ย. 62) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) โดยสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมว่าด้วยความร่วมมือภายใต้กองทุนพิเศษกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง โดยนางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กับ นายหลูย์ เจี้ยน (Lyu Jian) เอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยเป็นผู้ลงนาม และมีผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตของประเทศลุ่มแม่น้ำโขง ได้แก่ กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม รวมทั้งผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนาม ณ ห้องประชุมจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ

กรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง (LMC: Lancang-Mekong Cooperation) เกิดจากยุทธศาสตร์การส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนุภูมิภาคแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านการพัฒนาระหว่างประเทศสมาชิก ซึ่งประกอบด้วย 6 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม ไทย และจีน (ตอนใต้) โดยในปี 2561 สอศ. ได้เสนอคำขอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพิเศษกรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง โดยรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนได้อนุมัติการสนับสนุนงบประมาณโครงการดังกล่าว ได้แก่ 1) โครงการ High-Speed Train Course Development และ 2) โครงการ Meting of theThai-Lao-China Vocational Training Coopertion ซึ่ง ศธ.จะต้องจัดทำข้อตกลงเกี่ยวกับข้อผูกพันในการดำเนินโครงการ และลงนามบันทึกความเข้าใจกับสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาขนจีนประจำประเทศไทย ก่อนที่รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนจะโอนงบประมาณให้แก่ ศธ.

ดังนั้น ศธ. จึงได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการจัดทำบันทึกความเข้าใจฯ และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 เห็นชอบให้จัดทำและลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมว่าด้วยความร่วมมือภายใต้กองทุนพิเศษกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า วัตถุประสงค์หลักของโครงการ คือ ต้องการสร้างการเชื่อมต่อ (connectivity) ให้กับภูมิภาคในแถบแม่โขง-ล้านช้าง โดยรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนจะสนับสนุนงบประมาณให้ใช้สำหรับฝึกอบรมบุคลากรด้านอาชีวศึกษาของประเทศไทย และ สปป.ลาว จำนวนประมาณ 30,000 USD (1,000,000 บาท) ซึ่งหลังจากลงนามวันนี้แล้ว ก็จะเป็นการดำเนินงานในส่วนของรายละเอียดด้านธุรการ การประสานงาน เพื่อจัดฝึกอบรมบุคลากรด้านอาชีวศึกษา โดยต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 1 ปี

สำหรับการคัดเลือกบุคลากรด้านอาชีวศึกษาของประเทศไทย คาดว่าไม่จำเป็นต้องเป็นบุคลากรที่อยู่ในพื้นที่แถบแม่โขง-ล้านช้างเท่านั้น โดยสามารถนำวิทยาลัยอื่น ๆ นอกพื้นที่มาร่วมฝึกอบรมได้ เนื่องจาก สอศ.เปิดโอกาสให้สถาบันอาชีวศึกษาเข้าร่วมหลายแห่ง ส่วนบุคลากรของทาง สปป.ลาว อาจจะเข้าร่วมฝึกอบรมเฉพาะกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่แถบแม่โขง-ล้านช้าง เนื่องจาก สปป.ลาว ยังไม่มีสถาบันอาชีวศึกษามากนัก ทั้งนี้เชื่อมั่นว่าจะสามารถพัฒนาบุคลากรด้านอาชีวศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงกับความต้องการของรัฐบาลไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป./ข้อมูล
ปารัชญ์ ไชยเวช/ สรุป
ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า/ ถ่ายภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: