พิธีถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2562

(25 พ.ย. 62) นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีถวายราชสดุดี และถวายบังคมพระราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า หรือวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 โดยมีผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ข้าราชการ และลูกเสือเนตรนารี จากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมพิธี อาทิ นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการและเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ , นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการสภาการศึกษา, ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และลูกเสือเนตรนารีจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมพิธี เมื่อวันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ณ สนามหน้ากระทรวงศึกษาธิการ และบริเวณลานพระบรมราชานุเสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 สวนลุมพินี

รมช.ศธ. กล่าวว่า วันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ซึ่งเป็นวันสําคัญของคณะลูกเสือแห่งชาติ บรรดาลูกเสือ เนตรนารี บุคลากรทางการลูกเสือ และพสกนิกรชาวไทยทั้งปวง

ลูกเสือทุกหน่วยเหล่าได้น้อมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความกตัญญู กตเวทิตาธรรม ด้วยการมาร่วมวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี ณ สถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ และเชิญชวนลูกเสือ เนตรนารี บุคลากรทางการลูกเสือประกอบพิธีถวายราชสดุดี และร่วมปฏิบัติกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์โดยพร้อมเพรียงกันทั่วราชอาณาจักร ซึ่งเป็นประเพณีของลูกเสือที่ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อถวายเป็นราชสักการะ แด่พระผู้พระราชทานกําเนิดลูกเสือไทย เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2454 โดยมีพระราชประสงค์เพื่อฝึกอบรมเด็กและเยาวชนของชาติ ให้เป็นพลเมืองดี เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติ เป็นสําคัญ ดั่งพระราชดํารัสที่ว่า “ข้าไม่ต้องการตําราเรียนที่เดินได้ ที่ข้าอยากได้นั้นคือ เยาวชนที่เป็นสุภาพบุรษ ซื่อสัตย์สุจริต มีอุปนิสัย ใจคอดี”

กิจการลูกเสือไทย ได้ดําเนินการมาเป็นเวลา 108 ปี และเป็นกิจการที่นับได้ว่ามีความเจริญรุ่งเรือง และพัฒนาก้าวหน้ายิ่งขึ้น ตามกาลสมัยจวบจนปัจจุบัน นับเป็นพระราชมรดกอันล้ำค่า พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 ที่ช่วยให้ประเทศมีความมั่นคงตราบเท่าทุกวันนี้

ในปัจจุบันกิจการลูกเสือไทยได้ขยายไปยังประชาชนทั่วประเทศการดําเนินกิจการลูกเสือเป็นตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 ทุกประการ ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค์และนโยบายของคณะลูกเสือแห่งชาติที่กําหนด ทั้งด้านการบริหาร ด้านฝึกอบรม ด้านวิชาการ และส่งเสริมความสัมพันธ์ คณะลูกเสือนานาชาติ ตลอดจนปฏิบัติภารกิจตามประเพณีของ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ และกิจกรรมที่รัฐบาลกําหนดเป็นนโยบาย ทั้งนี้เพื่อปลูกฝัง ฝึกฝน อบรมและพัฒนาเยาวชนของชาติให้มีคุณธรรม ยึดมั่นในอุดมการณ์ของลูกเสือให้มีความรักความศรัทธาต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์อันเป็นคุณสมบัติพื้นฐานที่สําคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนไทยเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของบ้านเมืองต่อไป

ในโอกาสที่ได้มาพร้อมกัน ต่อหน้าเบื้องพระพักตร์พระบรมราชานุสาวรีย์ของพระองค์ในวันนี้ เพื่อเป็นการน้อมรําลึกถึงพระองค์ ซึ่งเป็นผู้ให้กําเนิดลูกเสือไทย จึงให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และลูกเสือทั้งหลายจงพร้อมใจกัน รําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อพวกเราขอให้ทุกคนจงตั้งจิตปณิธานอันแน่วแน่ สนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระราชประสงค์เห็นคนในชาติบ้านเมือง มีความสามัคคี มีวินัย เพื่อว่าจะได้เตรียมตัวให้เป็น พลเมืองดี ไม่ใช่ของประเทศเท่านั้น แต่เป็นพลเมืองดีของโลกด้วย

ลูกเสือพึงระลึกไว้เสมอว่า การเป็นลูกเสือมิใช่ว่าเป็นเพียงของสนุก แต่จงเป็นลูกเสือด้วยจิตใจอันบริสุทธิ์ เสียสละ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และบุคลากรทางการทางการลูกเสือทุกภาคส่วน จงพร้อมใจกันประสานสัมพันธ์ พัฒนาหล่อหลอมเด็ก เยาวชน และประชาชน ให้มีความเข้มแข็ง ซึ่งเชื่อมั่นว่าหากเด็ก เยาวชน และประชาชนมีคุณภาพและเข้มแข็ง สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ จะมีความมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป

“หากดวงพระวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ แห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกําเนิดลูกเสือไทยทรงทราบด้วยญาณวิถีในพระทัยคงจะทรงโสมนัส ที่พระราชปณิธานของพระองค์ สมดังพระราชหฤทัยหมายทุกประการ ขอเชิญทุกท่านที่อยู่ ณ ที่แห่งนี้ จงสํารวมจิตอธิษฐาน อัญเชิญดวงพระวิญญาณแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว กับทั้งอานุภาพแห่งความจงรักภักดี อานุภาพแห่งความตั้งมั่นในความกตัญญุตา ของเหล่าบรรดาลูกเสือ และบุคลากรทางการลูกเสือทั้งปวง จงเป็นปัจจัยให้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จสู่สวรรค์ชั้นดุสิต ทรงเสวยสุข ในสัมปรายภพเป็นนิรันดร์”

นายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กล่าวว่า ศธ.ได้จัดกิจกรรมวางพวงมาลาถวายราชสดุดี เพื่อรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงบําเพ็ญ พระราชกรณียกิจด้านการศึกษา เพื่อพสกนิกรชาวไทยนานัปการ ได้ทรงจัดตั้งกองเสือป่า และกองลูกเสือขึ้น เพื่อปลูกฝังความเป็นพลเมืองดี มีความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ความเป็นผู้มีระเบียบวินัย และบําเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น จนทําให้กิจการด้านการศึกษาและกิจการลูกเสือเจริญก้าวหน้าสืบมาจนทุกวันนี้

เวลา 8.00 น.
ณ บริเวณด้านหน้าองค์พระบรมราชานุสาวรีย์
รัชกาลที่ 6 กระทรวงศึกษาธิการ

เวลา 10.00 น.
ณ บริเวณลานพระบรมราชานุเสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 สวนลุมพินี

อานนท์ วิชานนท์ / สรุป
กิตติกร แซ่หมู่ / ถ่ายภาพ
อธิชนม์ สลางสิงห์ / วีดิทัศน์

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: