เสมา3 เปิดงานชุมนุมลูกเสือโรงเรียนเอกชนอิสลามนานาชาติ ครั้งที่ 1 ปี 2562 ที่สตูล

(22 พ.ย. 62) ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานชุมนุมลูกเสือโรงเรียนเอกชนอิสลามนานาชาติ ครั้งที่ 1 (Islamic Private School International Scouts Camp : 1st IPSIS CAMP) ณ ค่ายลูกเสือปากบาง อ.ละงู จ.สตูล

รมช.ศธ. กล่าวว่า ขอแสดงความชื่นชมคณะกรรมการจัดงาน ผู้ให้การสนับสนุนทั้งภาครัฐและเอกชนและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ที่ได้มุ่งมั่นทุ่มเทในการดำเนินกิจกรรมลูกเสือเพื่อให้เยาวชนของชาติได้รับการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมอันดี ตลอดจนการสร้างสรรค์สิ่งดีงามร่วมกัน

กิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือในครั้งนี้ มีความมุ่งหมายคือ ส่งเสริมให้เยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ใช้กระบวนการลูกเสือในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อการใช้ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม มีจิตอาสาร่วมแก้ปัญหาและพัฒนาสังคมอย่างสันติสุข ห่างไกลยาเสพติด และเตรียมความพร้อมของเยาวชนลูกเสือไทย รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ลูกเสือโรงเรียนเอกชนสอนอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพลเมืองดี มีวินัย มีความรับผิดชอบ ช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคี ใฝ่หาสันติสุข

กิจการลูกเสือนั้น ถือว่าเป็นกิจกรรมด้านการศึกษาที่มีเกียรติ เป็นที่ยอมรับในสังคมโลกว่าลูกเสือเป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีกฎเกณฑ์ และยินดีช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ

นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล กล่าวเพิ่มเติมถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน ดังนี้

  1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ลูกเสือโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นพลเมืองดี มีวินัย มีความรับผิดชอบ ช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคี ใฝ่หาสันติสุข
  2. เพื่อให้เยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ใช้กระบวนการลูกเสือในสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อการใช้ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม มีจิตอาสาร่วมแก้ปัญหา และพัฒนาสังคมอย่างสันติสุข
  3. เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี และสมาชิกจากองค์กรต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ได้เรียนรู้และมีความมั่นใจกับสิ่งที่รัฐบาลคอยให้การสนับสนุนในกิจกรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตมุสลิมอย่างอิสระ สู่การเสริมสร้างสังคมสันติสุข
  4. เพื่อส่งเสริมความสัมพันธภาพที่ดีระหว่างลูกเสือในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และประเทศในประชาคมอาเซียน

สำหรับการจัดงานชุมนุมครั้งนี้ มีลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือจากโรงเรียนเอกชนอิสลาม จากจังหวัดสตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และจากประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย รวมทั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงานชุมนุมจำนวน 1,345 คน

อานนท์ วิชานนท์ / สรุป
ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า / ถ่ายภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: