เสมา​3​ ย้ำให้ความสำคัญชาว กศน.​ ดันปลดล็อค​บรรจุครู​เป็นของขวัญ​ปีใหม่

(23​ พ.ย.62)​ ดร.กนก​วรรณ​ วิลาวัลย์​ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษา​ธิการ​ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมชี้แจง​นโยบาย​และกำหนดแนวทางการขับ​เคลื่อน​การดำเนิน​งาน​ตามนโยบาย​และจุดเน้นกระทรวง​ศึกษา​ธิการ​ ประจำปี​ พ.ศ.2563​ และเยี่ยมชมนิทรรศการ​ กศน.​WOW​ ณ​ สำนักงาน​เขตพื้นที่การศึกษา​ประถมศึกษา​อุบลราชธานี​ เขต​ 5

นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการ กศน. กล่าวว่า​ การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อให้ผู้บริหาร ข้าราชการ ครูและบุคลากรในสังกัดสำนักงาน กศน. รวมทั้งหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดอุบลราธานี ได้รับทราบนโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อนำไปดำเนินการอย่างเต็มศักยภาพตามหน้าที่และบริบทของแต่ละหน่วยงาน

ในส่วน​ของ​สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี เป็นศูนย์การจัดการศึกษานอกโรงเรียนแห่งแรกของประเทศไทย ได้ดำเนินการขับเคลื่อนภารกิจต่าง ๆ ร่วมกับสถานศึกษาในสังกัดและภาคีเครือข่าย โดยการนำหลักธรรมาภิบาล มาใช้ในการบริหารงานองค์กร มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายเพื่อให้ประชาชน เข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ภายใต้นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สู่การปฏิบัติให้เกิดผลในพื้นที่อย่าง เป็นรูปธรรม ในรูปแบบของการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ “กศน. เพื่อประชาชน กศน. อุบลราชธานี กศน.5 ดาว 4G ดี เด่น ดัง อุบลราชธานี นครแห่งการอ่าน”

รมช.ศึกษา​ธิการ​ กล่าวว่า​ ก่อนหน้านี้​ได้เคยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมอบนโยบายให้กับ​ ผอ.กศน.จังหวัดอุบลราชธานี​ ซึ่งปัจจุบัน​นโยบายที่ได้มอบไปก็ได้ขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมมาก เช่น​ เรื่องของเด็กเร่ร่อนเด็กด้อยโอกาส​ ได้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ​ จุดประกายจากผู้นำที่ดี​ และวิญญาณของความเป็นครู​ กศน.​ ผนวกกับภาคีเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ​ ร่วมกันสแกนหาเด็กที่ขาดโอกาสหรือเด็กเร่ร่อน​ แล้วส่งครูที่มีประสิทธิภาพเข้าไปเชื่อมโยงแก้ไขปัญหา​ ซึ่งครู​ กศน.ทำได้ดี​เนื่องจากเข้าใจปัญหาของเด็กเร่ร่อน​ สามารถ​ไปหาเด็กได้ทุกคน​ รวมถึง​เปิดใจคุยกับเด็กได้ดี​ ทำให้เด็กกล้าบอกว่าอยากให้​ กศน.ไปช่วยอะไรส่งผลให้ตอบสนองสิ่งที่ต้องการตรงกัน​ โดยจะใช้โมเดลนี้เป็นต้นแบบขยายการให้ความช่วยเหลือเด็กเร่ร่อนและเด็กด้อยโอกาสต่อไป

สำหรับผู้สูงอายุเป็นหนึ่งในนโยบายที่สำคัญมากของรัฐบาล​ ซึ่ง​ ศธ.​ ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ขณะนี้มีการเตรียมจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ทุกช่วงวัย​ โดยในพื้นที่​ อ.เดชอุดม​ องค์กร​ปกครอง​ส่วนท้องถิ่นได้ยกอาคารให้กับ​ กศน.เข้าไปจัดการเรียนการสอนผู้สูงอายุ​ ซึ่งวันนี้​ได้เห็นว่าผู้สูงอายุมีความกล้ามี​ ความมั่นใจในตัวเองที่จะแบ่งปันประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อกัน ใครที่เก่งภาษาอังกฤษ​ หรือเก่งอาชีพก็มาเป็นปราชญ์ชาวบ้าน​ ผลัดกันสอน​ ทำให้ผู้สูงอายุมีความสุข​ มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง​ มีสุขภาพจิตดี​ มีอาชีพ​ ถือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดของชาวจังหวัดอุบลราชธานี

โอกาสนี้​ได้เยี่ยมชมห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี​ พบว่ามีการพัฒนาปรับปรุงโดยพยายามจะทำให้สามารถเปิดบริการได้ 24 ชั่วโมง​ และทุกเดือนจะมีกิจกรรมที่น่าสนใจผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป มีมุมเทคโนโลยีต่าง​ ๆ​ รวมทั้งได้รับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่มาใช้บริการห้องสมุดเป็นประจำ ซึ่งเป็นผู้สูงอายุบอกว่า​ ต้องการเรียนรู้โลกดิจิทัล และเทคโนโลยีให้มากขึ้น​ อยากให้จัดทำมุมสำหรับคอมพิวเตอร์และมีผู้สอนให้ผู้สูงอายุได้ใช้งาน ซึ่งจะนำข้อเสนอ​แนะดังกล่าว​ไปดำเนินการในปีงบประมาณ 2563

รมช.ศึกษา​ธิการ​ กล่าวต่อไป​ว่า​ สิ่งที่อยากจะเน้นย้ำกับชาว​ กศน.เป็นพิเศษด้วยความรัก​ ด้วยความผูกพันและด้วยความห่วงในเรื่องของขวัญกำลังใจ​ ขณะนี้​ได้เกลี่ยอัตรากำลังให้แล้ว​ แต่ด้วยคุณสมบัติบางประการ​ของครู​ กศน.ยังมีปัญหาอุปสรรคอยู่ ทั้งนี้​ รมช.ศึกษา​ธิการ​ เลขาธิการ​ กศน.​ และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดกำลังร่วมมือร่วมใจกันหาวิธีแก้ไขปัญหา​ เพื่อบำรุงขวัญและกำลังใจให้กับพี่น้องครู​ กศน.ให้ได้สิทธิ์ในการเป็นครูอย่างเต็มที่​ เพื่อเป็​นขวัญ​กำลังใจ และเป็​นของขวัญ​ปีใหม่​ให้แก่ชาว​ กศน.

นอกจากนี้ยังมีภารกิจสำคัญที่ได้มอบหมายให้ดำเนินการคือ การขับเคลื่อน กศน. สู่ กศน. WOW (6G) ซึ่งประกอบด้วย

  1. การพัฒนาครู กศน. และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการศึกษาและเรียนรู้ หรือ Good Teacher โดยจะได้ดำเนินการเกลี่ยเพิ่มอัตราตำแหน่ง การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง ข้าราชการครู กศน. มอบให้เป็น​ของขวัญ​ปีใหม่ที่จะถึงนี้
  2. การพัฒนา กศน. ตำบล ให้มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ หรือ Good Place ซึ่งจะเป็นการยกระดับ กศน.ตำบล ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ กศน. ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย และมีคุณภาพตอบสนองต่อการเรียนรู้ของประชาชนทุกช่วงวัย โดยขอความร่วมมือด้านอาคารจาก​ สพฐ.เพิ่มเติม​
  3. การส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ หรือ Good Activities ตอบสนองต่อความต้องการ​ของผู้เรียน​ โดยมีการขับเคลื่อนที่สำคัญ อาทิ การปรับหลักสูตรการจัดการศึกษาอาชีพ หลักสูตรลูกเสือมัคคุเทศก์ และพัฒนาการจัดการศึกษาออนไลน์
  4. การเสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย หรือ Good Partnership ให้มีความร่วมมือในการจัดทำทำเนียบภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมภูมิปัญญาสู่การจัดการเรียนรู้ชุมชนในทุกศาสนา​ ขณะเดียวกัน​ กศน.เองต้องพร้อมในการช่วยเหลื​อหน่วยงาน​อื่นอย่างเต็มที่​ด้วยเช่นกัน
  5. การพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและกลุ่มเป้าหมาย หรือ Good Innovation โดยให้จัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ Brand กศน. รวมทั้งการสร้างช่องทางจัดจำหน่ายไปยังสถานีจำหน่ายน้ำมัน
  6. การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ทุกช่วงวัย หรือ Good Learning Center ให้มีพื้นที่ใช้สอยที่สมบู​รณ์ที่สุด​ เอื้อต่อการทำงาน​ของ​ กศน.​ ซึ่งต้องมีการเตรียมข้อมูลและประสานงานเบื้องต้นไว้ก่อน

ดังนั้น ​จึงขอฝากทุกท่านในฐานะผู้บริหาร กศน. และบุคลากรทางการศึกษา จะต้องช่วยกันขับเคลื่อนภารกิจสำคัญต่าง​ ๆ ไปสู่การปฏิบัติ และช่วยกันถ่ายทอดความเข้าใจไปสู่เจ้าหน้าที่ในระดับปฏิบัติงานพร้อมทั้งกำกับ ดูแล ส่งเสริม และสนับสนุนการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

ปารัชญ์​ ไชยเวช/สรุป​
ธนภัทร​ จันทร์​ห้างหว้า/ถ่ายภาพ​

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: