ยูเนสโกเชื่อมือไทยนั่ง กก.บห.ของยูเนสโก กลุ่ม 4 ร่วมกับประเทศเอเชียแปซิฟิกอีก 5 ประเทศ

เมื่อวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ในระหว่างการประชุมสมัยสามัญของยูเนสโก ครั้งที่ 40 ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส ที่ประชุมได้มีมติลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให้ประเทศไทยดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารของยูเนสโก (UNESCO Executive Board) กลุ่ม 4 ด้วยคะแนนเสียง 156 ร่วมกับประเทศเอเชียแปซิฟิกอีก 5 ประเทศ โดยมีวาระดำรงตำแหน่งเป็นเวลา 4 ปี

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยยูเนสโก กล่าวว่า ถือเป็นเกียรติที่ประเทศไทยได้รับเลือกตั้ง เป็นกรรมการบริหารของยูเนสโก (UNESCO Executive Board) กลุ่ม 4 ในครั้งนี้ ซึ่งจะทำให้ไทยมีบทบาทสำคัญในการให้คำปรึกษาในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม สังคมศาสตร์ สารสนเทศและการสื่อสาร โดยคณะกรรมการบริหารของยูเนสโก ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียงและเชี่ยวชาญในสาขางานต่าง ๆ ของยูเนสโก จากประเทศสมาชิก 58 ประเทศ นอกจากนี้จะมีการเลือกตั้งกรรมการจำนวนครึ่งหนึ่ง ในการประชุมสมัยสามัญของยูเนสโกทุก ๆ 2 ปี มีวาระคราวละ 4 ปี ที่จะต้องปฏิบัติงานตั้งแต่การประชุมสมัยสามัญที่ได้รับการเลือกตั้ง เป็นต้นไป

โดยหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารของยูเนสโกนั้น จะต้องพิจารณาและติดตามการดำเนินงานของสำนักเลขาธิการของยูเนสโก ให้สอดคล้องกับมติการประชุมสมัยสามัญ พร้อมทั้งพิจารณาเสนอระเบียบวาระการประชุมสมัยสามัญ โครงการ/กิจกรรม และการปฏิบัติงานขององค์การยูเนสโก พิจารณารายงานกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การ เพื่อติดตามและประเมินผล ตลอดจนกระตุ้นให้มีการจัดประชุมหน่วยงานที่มิใช่ของรัฐบาล ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการศึกษา วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม สังคมศาสตร์ สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและองค์ความรู้ ที่สอดคล้องกับมติของการประชุมสมัยสามัญ และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรายงานและกิจกรรมขององค์การ

อนึ่ง ประเทศไทยเคยได้รับเลือกตั้งให้เป็นกรรมการบริหารของยูเนสโกมาแล้วถึง 5 วาระ โดยมีผู้ที่เคยทำหน้าที่ผู้แทนไทยในคณะกรรมการบริหาร อาทิ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ดร. ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ ศาสตราจารย์ ดร. อดุล วิเชียรเจริญ และผู้ที่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นเวลา 2 สมัย สำหรับการทำหน้าที่ในคณะกรรมการบริหารในครั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จะแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อสนับสนุนการทำงานตลอดวาระที่ประเทศไทยดำรงตำแหน่ง

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.: สรุป/เรียบเรียง/รายงาน
ขอบคุณภาพถ่ายและข้อมูล: สำนักความสัมพันธ์​ต่างประเทศ สป.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s