เสมา3 ลุยเมืองคอน ตรวจเยี่ยม-มอบนโยบายการศึกษาเอกชน ติดตามการจัดการเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชน และภาคีเครือข่าย กศน.

(21 พ.ย. 62) ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช.ศธ., นายพะโยม ชิณวงศ์ ประธานคณะทำงาน รมช.ศธ., นายอรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ลงพื้นที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช เพื่อตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายโรงเรียนมัธยมยานากาวา ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบในการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น และภาษาอังกฤษในสังกัด สช. โดยมีนายเชาว์ เต็มรักษ์ ผู้รับมอบ/ผู้จัดการ และคณะครูให้การต้อนรับ

ตรวจเยี่ยม รร.เอกชน “มัธยมยานากาวา” อ.เมืองนครศรีธรรมราช

รมช.ศธ. กล่าวตอนหนึ่งว่า โรงเรียนมัธยมยานากาวา ถือเป็นโรงเรียนต้นแบบของการผสมผสานและการพัฒนาร่วมกัน ระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย ต้องขอชื่นชมผู้บริหารโรงเรียนที่จัดการเรีนการสอนได้ดีเยี่ยม และเป็นที่น่ายินดีที่ทางโรงเรียนพร้อมส่งเสริมนโยบายของ รมช.ศธ. ซึ่งเชื่อมโยงระหว่างโรงเรียนที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน โรงเรียนก็จะนำสิ่งที่เป็นประโยชน์ เช่น สื่อการเรียนการสอน การใช้ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ ไปวางไว้ในเว็บไซต์หรือในหน้าเพจของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เพื่อให้โรงเรียนนำไปศึกษาและพัฒนาต่อยอดไปจนถึงหลักสูตร Kosen ได้ ซึ่งสาระการเรียนรู้ของโรงเรียนแห่งนี้ผนวกสิ่งที่ดีงาม สมควรได้รับการสนับสนุน และจะมีการที่จะนำในเรื่องวิธีคิด เช่น แบ่งปันครูที่สอนภาษาญี่ปุ่นให้กับโรงเรียนอื่นในทั่วประเทศด้วย

ในส่วนนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเอกชน ที่ดำเนินการสำเร็จเป็นรูปธรรมแล้วนั้น ได้แก่ การส่งเสริมสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล จาก 100,000 บาท/คน/ปี เป็น 150,000 บาท/คน/ปี โดยจะเริ่มเบิกจ่ายได้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 และในเรื่องของการสนับสนุนให้มีการอบรมพัฒนาครูเอกชน ตั้งงบไว้แล้วกว่า 23 ล้านบาท โดยมีครูกว่า 17,000 คน ได้รับการพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลแล้ว สำหรับแนวทางลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ศธ.ยังให้ความสำคัญอยู่ โดยจะจัดการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

มอบนโยบาย กศน. ที่ อบจ.นครศรีฯ

เวลา 10.00 น. รมช.ศธ. พร้อมด้วยนายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการ กศน. และคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมชมนิทรรศการของสำนักงาน กศน.อำเภอต่าง ๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช และติดตามการดำเนินงานและมอบนโยบายแก่สำนักงาน กศน.กลุ่มอ่าวไทย (นครศรีธรรมราช, สงขลา, พัทลุง, ชุมพร, สุราษฎร์ธานี) โดยมีนายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

รมช.ศธ. กล่าวว่า มีความสุขที่ได้รับฟังข้อคิดเห็นและสภาพปัญหาจากตัวแทนพี่น้องชาว กศน.ทั้ง 5 จังหวัด ซึ่งจะนำไปพิจารณาต่อไป รวมทั้งการดำเนินการอัตราบรรจุครู กศน.ของภาคใต้ประมาณ 300-400 อัตรา จะเริ่มดำเนินการก่อน แต่ก่อนที่จะประกาศอะไรออกมา จะนำเอาปัญหาของทุกคนมาหาวิธีแก้ไข เพราะ รมช.ศธ.เพียงคนเดียวไม่สามารถที่จะกำหนดได้ เนื่องจากมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กฎ ข้อระเบียบที่เกี่ยวข้องอีกเป็นจำนวนมาก ส่วนเรื่องการขอใช้อาคารสถานศึกษาเดิมของ สพฐ.นั้น เป็นเพียงทางปฏิบัติบางครั้งบางคราว ไม่มีลายลักษณ์อักษรที่เป็นรูปธรรม รมช.ศธ.ได้ขอความร่วมมือไปยัง สพฐ.แล้ว คาดว่าจะตั้งงบประมาณสำหรับซ่อมแซมอาคารได้ในปีงบประมาณ 2564 ยืนยันว่าพร้อมจะแก้ทุกปัญหาอย่างสุดความสามารถ ทุกข์ก็เห็นหน้า สุขก็เห็นหน้า อะไรที่เป็นข้อจำกัดจะทลาย และไม่ทิ้งพี่น้อง กศน.แม้แต่คนเดียว จะตั้งใจทำงานเพื่อชาว กศน. ให้มีความสุขเท่าที่จะมากได้

เยี่ยมชมบ้านหนังสือชุมชนควนชะลิก อ.หัวไทร

เวลา 14.30 น. รมช.ศธ. และคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมชมบ้านหนังสือชุมชนควนชะลิก (ได้รับรางวัลบ้านหนังสือชุมชนยอดเยี่ยม และนักจัดกิจกรรมสร้างเสริมการอ่าน ระดับประเทศ ปี 2560) ณ สำนักงาน กศน.อำเภอหัวไทร โดยมีนายวิทยา เขียวรอด นายอำเภอหัวไทร กล่าวต้อนรับ

รมช.ศธ. กล่าวว่า การนำ กศน.เข้าสู่ยุคดิจิทัล หรือ กศน.wow ให้ประสบความสำเร็จ มีปัจจัยที่ต้องคำนึงถึง ดังนี้

 1. Good Teacher : ครูกศน.จัดกระบวนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
  – เพิ่มอัตราข้าราชการครูกศน. 891 อัตรา
 2. Good Place : สภาพแวดล้อมสวยงาม สะอาด ทันสมัย เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
  – Digital Library
  – 928 กศน.ตำบล แบบ 5 ดี พรีเมี่ยม
 3. Good Activities (Digital Platform) : มีกิจกรรมยืดหยุ่น หลากหลาย น่าสนใจ
  – พัฒนาการศึกษาออนไลน์ กศน.
  – พัฒนาหลักสูตรลูกเสือมัคคุเทศก์
  – ปรับหลักสูตรอาชีพระยะสั้นรองรับ new S-Curve
 4. Good Partnership : มีภาคีเครือข่ายที่สามารถทำงานร่วมกันอย่างเข้มแข็ง
 5. Good Innovation : การจัดการความรู้นวัตกรรมสิ่งใหม่ที่ทันสมัย
  – จัดตั้งศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์ Brand กศน.
 6. Good Learning Center : ศูนย์การเรียนรู้สำหรับทุกช่วงวัย
  -จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สำหรับทุกช่วงวัย

ตรวจเยี่ยมภาคีเครือข่าย กศน.อำเภอปากพนัง

เวลา 16.30 น. รมช.ศธ.และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมภาคีเครือข่ายของ กศน.อำเภอปากพนัง ณ ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มแม่น้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีนายการุณย์ แปลงรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ กล่าวต้อนรับ

โดยทางศูนย์ฯ ได้อนุเคราะห์อาคาร 1 หลัง เป็นที่ทำการของสำนักงาน กศน.อำเภอปากพนัง เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่นการจัดอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้น เป็นต้น

อานนท์ วิชานนท์ / สรุป
ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า / ถ่ายภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: