ไทยชูบทบาทเด่นเวทียูเนสโก กรุงปารีส ฝรั่งเศส ในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 40

(14 พ.ย. 62) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) และหัวหน้าคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมประชุมสมัยสามัญของยูเนสโก ครั้งที่ 40 (40th Session of the General Conference) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-27 พฤศจิกายน 2562 ณ องค์การยูเนสโก สำนักงานใหญ่ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส

โอกาสนี้ รมว.ศึกษาธิการ ได้กล่าวถ้อยแถลงในการประชุมช่วง General Policy Debate ซึ่งมีผู้แทนระดับสูงจากรัฐสมาชิกต่าง ๆ ร่วมกล่าวถ้อยแถลงด้านนโยบายและการดำเนินการของประเทศ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามกรอบยูเนสโก

รมว.ศึกษาธิการ ได้กล่าวถึงบทบาทที่โดดเด่นของประเทศไทยในกรอบงานของยูเนสโก เริ่มตั้งแต่การเป็นเจ้าภาพสำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ การสนับสนุนงานทุกสาขาของยูเนสโก และปัจจุบันได้ร่วมผลักดันการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ

โดยเฉพาะการส่งเสริมความเท่าเทียมด้านการศึกษา การเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพตามเป้าหมายที่ 4 ซึ่งรัฐบาลไทยได้มีนโยบายพัฒนาคนสู่ศตวรรษที่ 21 หรือยุคดิจิทัล ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยและการเตรียมความพร้อมแก่ผู้เรียนจนถึงระดับอุดมศึกษา โดยส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การเรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์ ผ่านสื่อการเรียนการสอนดิจิทัล การพัฒนาคุณภาพของครูแบบองค์รวม ให้ครูได้รับการอบรมในการพัฒนาทักษะใหม่ ๆ พร้อมทั้งผลักดันเชื่อมโยงการศึกษากับการทำงาน โดยเปิดโอกาสให้ภาคธุรกิจเข้ามาสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรกับสถาบันอาชีวศึกษา เพื่อให้เด็กได้เรียนทั้งทฤษฎีและภาคปฏิบัติในสถานที่ทำงานจริง ส่งผลให้เด็กมีความรู้ความสามารถเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน

ในส่วนของปัญหาเด็กตกหล่น การออกจากโรงเรียนกลางคันยังคงเป็นปัญหาที่ท้าทายของภูมิภาคอาเซียน  และในโอกาสที่ไทยเป็นประธานอาเซียนปี 2019 และให้ความสำคัญกับปัญหาดังกล่าว จึงร่วมมือกับประเทศสมาชิกในอาเซียน ยูเนสโก และยูนิเซฟ จัดการประชุมระดับภูมิภาค เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม  นอกจากนี้ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ยังได้เห็นชอบปฏิญญากรุงเทพฯ ว่าด้วยการเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางการศึกษาเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย การพัฒนาอย่างยั่งยืน

สำหรับสาขางานด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไทยได้ร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับองค์กรเครือข่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ของโลก (Global Young Academy) เพื่อส่งเสริมให้มีนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ๆ และเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ไทยประสบความสำเร็จอย่างมากจากการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเชิงวิชาการว่าด้วยจริยธรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Conference on the Ethics of Science & Technology and Sustainable Development)ในระหว่างการประชุมคณะกรรมการระหว่างประเทศว่าด้วยชีวจริยธรรม ครั้งที่ 26 (The 26th Session of the International Bioethics Committee of UNESCO – IBC) และการประชุมคณะกรรมาธิการโลกว่าด้วยจริยธรรมในความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 11 (The 11th Session of the World Commission on the Ethics of Scientific Knowledge and Technology – COMEST) เพื่อให้เกิดความตระหนักเรื่องผลกระทบของความเจริญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ขณะเดียวกัน ประเทศไทยสนับสนุนบทบาทยูเนสโกในการส่งเสริมงานสาขาวัฒนธรรม ในลักษณะข้ามสาขา โดยให้ความสำคัญกับการผลักดันการเสนอมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ ให้อยู่ในรายการของยูเนสโก เพื่อการปกป้องและอนุรักษ์ และเพื่อให้เยาวชนรุ่นใหม่มีความตระหนักในการปกป้องรักษาภูมิปัญญา ประเพณีทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ รวมถึงให้ความเคารพต่อวัฒนธรรม
ที่หลากหลายด้วย

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ / สรุป, ถ่ายภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: