รมว.ศธ.ลงนามประกาศจัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์ กระทรวงศึกษาธิการ เน้นทำงานเป็นเอกภาพ รองรับระบบราชการ 4.0

นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เผยกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้ออกประกาศกระทรวงฯ จัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์ กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีผลตั้งแต่ 11 พ.ย.2562 เป็นต้นไป หลังจากนี้กลุ่ม กพร.ของกระทรวง จะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร บทบาท หน้าที่ และอำนาจของศูนย์ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้การดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวราชการของ ศธ. มีความเป็นเอกภาพ และสอดคล้องรองรับระบบราชการ 4.0

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์ กระทรวงศึกษาธิการ

โดยที่เห็นเป็นการสมควรให้มีการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร บทบาท หน้าที่ และอำนาจของการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวราชการ กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่ดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ และการให้ข่าวราชการกระทรวงศึกษาธิการ มีความเป็นเอกภาพ สามารถบูรณาการการดำเนินงานระหว่างส่วนราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีความสอดคล้องกับสถานการณ์รองรับระบบราชการ 4.0 สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวราชการ พ.ศ.2548 ให้เกิดประสิทธิภาพ มีเอกภาพเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้จัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์ กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานภายในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ข้อ 2 ให้ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้

  1. เป็นศูนย์กลางการประชาสัมพันธ์ การให้ข่าวราชการ รวมทั้งการสร้างภาพลักษณ์ของกระทรวงศึกษาธิการ
  2. ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ รวบรวมข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการศึกษาจากส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวราชการของกระทรวงศึกษาธิการ
  3. ผลิตสื่อ และนวัตกรรมในการประชาสัมพันธ์ การให้ข่าวราชการของกระทรวงศึกษาธิการ
  4. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และให้ข่าวราชการเกี่ยวกับงานที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งงานเกี่ยวกับนโยบาย แผนปฏิบัติราชการ แผนการปฏิบัติงาน และผลงานของส่วนราชการในกระทรวงศึกษาธิการ
  5. ส่งเสริม สนับสนุน ประสานความร่วมมือในการดำเนินงานด้านการสื่อสารมวลชนประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวราชการของกระทรวงศึกษาธิการรวมทั้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
  6. รายงานผลการดำเนินงานการประชาสัมพันธ์ของกระทรวงศึกษาธิการ
  7. ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ การให้ข่าวสารของกระทรวงศึกษาธิการ
  8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ  ณ วันที่ 11 เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562
นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

บัลลังก์ โรหิตเสถียร / สรุป

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: