เสมา3 ลงพื้นที่นครพนม รับฟังปัญหาจากผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ พร้อมมอบนโยบาย กศน.6Wowสู่การปฏิบัติ

(30 ตุลาคม 62) นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการจัดการศึกษาแก่ผู้บริหาร ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครพนม

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้ต้องการมาให้กำลังใจและรับฟังปัญหาจากผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่โดยตรง ตลอดระยะเวลา 2 เดือนที่ได้รับมอบหมายจาก รมว.ศึกษาธิการ “ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ” ให้กำกับดูแลการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)​, สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)​ และสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้รับฟังปัญหาความต้องการของผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา พร้อมผลักดันและส่งเสริมให้การจัดการศึกษาของหน่วยงานที่รับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพ ตอบสนองนโยบายรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการมากขึ้น รวมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจแก่ครูและบุลากรทางการศึกษาให้ดีที่สุด

ความก้าวหน้าการดำเนินงานของ กศน.

สร้างความก้าวหน้าให้กับครู โดยขอเพิ่มอัตราข้าราชการครู กศน. จำนวน 891 อัตรา เพื่อจัดสรรให้กับ กศน.อำเภอทุกแห่ง ๆ ละ 1 คน โดยจะเปิดโอกาสให้พนักงานราชการและครูอัตราจ้าง กศน. ได้เข้ารับจัดสรรก่อน เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเปรียบเหมือนหัวใจของ ศธ.ที่ช่วยการขับเคลื่อนการศึกษาในพื้นที่ห่างไกล พร้อมทั้งดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของ กศน.ให้มีความทันสมัย ภายใต้นโยบาย “กศน. WOW “

  • Good Teacher : พัฒนาครู กศน.และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการศึกษาและเรียนรู้ เป็น “ครูมืออาชีพ”
  • Good Place – Best Check in : จัดสภาพแวดล้อมให้สวยงามเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ ยกระดับ กศน.ตำบล เป็นศูนย์ กศน.จำนวน 928 ตำบล แบบ 5 ดี พรีเมี่ยม
  • Good Activities : พัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้มีความทันสมัย เอื้อต่อการเรียนรู้สำหรับทุกคน มีกิจกรรมที่หลากหลาย ตรงกับความต้องการของชุมชน พร้อมพัฒนาหลักสูตรลูกเสือมัคคุเทศก์และหลักสูตรระยะสั้นรองรับ New S-Curve
  • Good Partnerships : มีภาคีเครือข่ายที่ดี สามารถทำงานร่วมกันอย่างเข้มแข็ง จัดทำทำเนียบและส่งเสริมภูปัญญาท้องถิ่น
  • Good Innovation : มีการจัดการความรู้นวัตกรรมสิ่งใหม่ที่ทันสมัย เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์แบรนด์ กศน.
  • Good Learning Centre : จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สำหรับคนทุกช่วงวัยในชุมชน โดยใช้ประโยชน์จากพื้นที่โรงเรียน สพฐ.ที่ถูกยุบรวม

ความก้าวหน้าการดำเนินงานของการศึกษาเอกชน

ได้ดำเนินการเพิ่มเพดาน การเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ของผู้อำนวยการ ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน เป็นคนละ 150,000 บาทต่อปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป พร้อมทั้งเตรียมงบประมาณในปี 2563 เพื่อพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศ

อิชยา กัปปา / สรุป
ฝนทอง ทอสายศิลป์ / ถ่ายภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s