หมวดหมู่
มติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง

เอกสารแผยแพร่ “งบประมาณฉบับประชาชน”

สำนักงบประมาณ เผยแพร่เอกสาร “งบประมาณฉบับประชาชน” ซึ่งเป็นเอกสารการนำเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปี ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและเข้าใจข้อมูลการจัดทำงบประมาณรายจ่ายได้ง่ายขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ภาคประชาสังคม และผู้มีส่วนได้เสียในกระบวนการงบประมาณ เพื่อนำไปสู่การเป็นรัฐบาลที่โปร่งใส และมีความน่าเชื่อถือ

เอกสารงบประมาณฉบับประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้นำเสนอข้อมูลงบประมาณตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 โดยมีการนำเสนอข้อมูลภาวะเศรษฐกิจ ประมาณการรายรับ แหล่งที่มาของรายรับ นโยบาย วงเงิน และโครงสร้างงบประมาณ การจำแนกงบประมาณตามมิติต่าง ๆ และการจัดลำดับความสำคัญของกระทรวงที่ได้รับงบประมาณสูง รวมทั้งมีการนำเสนอข้อมูลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ในหัวข้อ “ประชาชนได้อะไรจากงบประมาณปี 2563” โดยเลือกประเด็นและโครงการที่มีความสำคัญจำแนกตามด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านมั่นคง

ในส่วนของการศึกษา ได้เผยแพร่ในเอกสารด้านสังคม หน้า 30-31

เอกสาร “งบประมาณฉบับประชาชน”

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s