หมวดหมู่
สป.

ปลัด ศธ.ลงนามคำสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาราชการแทน และมอบอำนาจให้รองปลัด-ผู้ช่วยปลัดฯปฏิบัติราชการแทน

นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชก […]

หมวดหมู่
แผน/ยุทธศาสตร์

คุรุสภา-สทศ.จับมือจัดการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกา […]