พิธีมอบรางวัลคุณากร ครูยิ่งคุณ และครูขวัญศิษย์ ประจำปี 2562

รมว.ศธ. “ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ” มอบรางวัล “คุณากร ครูยิ่งคุณ และครูขวัญศิษย์” ปลุกพลังเครือข่ายครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีทุกพื้นที่ ยึดโยงการทำงานร่วมกันเป็นเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ ไม่โดดเดี่ยวในการทำงาน เพื่อบ่มเพาะการเรียนรู้ของลูกศิษย์ “ทำให้เด็กรักครู และทำให้ครูรักเด็ก”

เมื่อวันที่ 16 ต.ค.2562 ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์กรุงเทพฯ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จัดพิธีมอบรางวัลคุณากร ครูยิ่งคุณ และครูขวัญศิษย์ ประจำปี 2562 ซึ่งมาจากการคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประเทศไทย โดยความร่วมมือของมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) คณะกรรมการคัดเลือกฯ ระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร เพื่อเชิดชูเกียรติแก่ครู ซึ่งมาจากการเสนอชื่อจากศิษย์เก่า และสถานศึกษาโดยผ่านการคัดเลือกของคณะกรรมการจังหวัดทั่วประเทศ โดยมีนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้มอบรางวัล และให้โอวาทในพิธีมอบรางวัลคุณากร ครูยิ่งคุณ และครูขวัญศิษย์

รมว.ศธ. กล่าวว่า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมุ่งมั่นในการพัฒนาเด็กและเยาวชนมาเกือบ 40 ปี และโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี และพระราชทานรางวัลเป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2558 ซึ่งผู้ที่ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี คือ ครูที่มีคุณสมบัติดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ เป็นผู้ทุ่มเทและอุทิศตนเพื่อศิษย์ และมีคุณสมบัติเฉพาะที่แสดงถึงความเป็นครูมืออาชีพ เป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตของศิษย์ จึงเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษา

ดังพระราชดำรัสในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 7 มิถุนายน 2556 เมื่อได้มีการขอพระราชานุญาตให้มีการจัดตั้งรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ความว่า “ให้รางวัลนี้แก่ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการจัดการเรียนการสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ได้ทุ่มเทปฏิบัติงานและมีผลงานดีเด่นอันก่อเกิดคุณประโยชน์ในวงกว้างต่อการศึกษาและการพัฒนาคนในประเทศ ตลอดระยะเวลาการทำงาน”

ครูผู้ได้รับรางวัลคุณากร ครูยิ่งคุณ และครูขวัญศิษย์ คือครูดีเด่นที่ได้ผ่านกระบวนการคัดเลือกและกลั่นกรองในระดับต่าง ๆ ของการคัดเลือกครูรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรีมาแล้ว ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ท่านสามารถอุทิศตนเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตของศิษย์ และเมื่อได้อ่านประวัติของทุกท่านแล้วจะเห็นได้ว่า ท่านสามารถ “ทำให้เด็กรักครู และทำให้ครูรักเด็ก”

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชานุญาตฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับทุกท่าน เมื่อวันที่ 15 ต.ค.ที่ผ่านมา นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณยิ่ง จึงอยากให้คุณครูทุกท่านได้ภาคภูมิใจและตระหนักว่า รางวัลที่ท่านได้รับครั้งนี้เป็นรางวัลที่ทรงคุณค่ายิ่ง และขอให้รักษาคุณงามความดีของการเป็น “ครู” ที่อุทิศตนเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตของศิษย์ไว้ตลอดไป

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี มีการคัดเลือกครูทุก 2 ปี ดังนั้นทุก ๆ 2 ปี เราจะมีครูได้รับรางวัลคุณากร ครูยิ่งคุณ และครูขวัญศิษย์ เพิ่ม 150-160 คน กระจายอยู่ทั่วประเทศ ทุกท่านจึงไม่ได้ทำงานอย่างโดดเดี่ยว แต่สามารถทำงานอย่างมีพลังด้วยการทำงานร่วมกันเป็นเครือข่าย และอยากให้ทุกท่านได้ตระหนักไว้เสมอว่า ครู 1 คน สามารถบ่มเพาะลูกศิษย์รุ่นละเป็นสิบเป็นร้อยคน อีกทั้งครูยังเป็นผู้ที่ใกล้ชิดลูกศิษย์มากที่สุด เป็นผู้ที่บ่มเพาะลูกศิษย์ด้วยการให้โอกาสการเรียนรู้อย่างเต็มที่ ดังนั้นพลังการทำงานในฐานะ “ครู” ที่ดีของทุกท่านจะมีคุณูปการต่อวงการศึกษาอย่างยิ่ง

เชื่อมั่นว่าทุกท่านในที่นี้เป็นครูดีเด่น เพราะรางวัลคุณากร ครูยิ่งคุณ และครูขวัญศิษย์ เป็นการยืนยันว่าทุกท่านได้ผ่านกระบวนการคัดเลือกและกลั่นกรองมาแล้ว จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารางวัลในครั้งนี้จะช่วยเสริมพลังใจแก่ทุกท่านให้มุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานมากยิ่งขึ้น และทุกท่านจะช่วยพัฒนาครูรุ่นใหม่ให้มีความรักในวิชาชีพด้วยความอดทน เสียสละ และพร้อมที่จะร่วมเป็นพลังในการทำงานพัฒนาเด็กและเยาวชนให้พัฒนายิ่ง ๆ ขึ้นไป

ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี กล่าวว่า การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีในส่วนของประเทศไทย มิใช่เพียงการคัดเลือกเพื่อยกย่องให้ได้รับรางวัลแล้วจบไป แต่เป็นการแสวงหากลุ่มครูเพื่อร่วมกันยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศ โดยมีกิจกรรมร่วมกัน หรือที่เรียกว่า After Sale-Services เพื่อให้ครูเครือข่ายรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจากการคัดเลือกครู 3 รุ่น ซึ่งมีอยู่กว่า 500 คน ในทุกจังหวัดได้มีประสบการณ์เพื่อนำกลับมาพัฒนาการศึกษาที่กว้างกว่าห้องเรียน ได้พัฒนาตนเอง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ในและต่างประเทศ

รางวัล “ครูคุณากร” ปี 2562
จำนวน 2 ท่าน คือ

  • ครูดาบตำรวจคณิต ช่างเงิน ครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่กลองดี อ.อุ้งผาง จ.ตาก ครูผู้มุ่งมั่นสร้างโอกาสให้กับเด็กและชุมชนมากว่า 25ปี ท่ามกลางพื้นที่สีแดงของการสู้รบของกองกำลังไม่ทราบฝ่าย ครูจึงทำหน้าที่ทั้งผู้นำการพูดคุย ช่างซ่อมอาคารเรียน นักการภารโรง หมอ และครูสอนเด็ก
  • ครูปุณยาพร ผิวขำ ครูวิทยาศาสตร์โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร จากเด็กขาดโอกาสที่มองว่า ในความไม่มีโอกาส ย่อมมีโอกาสเสมอ ตลอด 17 ปีที่ผ่านมา ครูจึงทุ่มเทสร้างโอกาสให้กับลูกศิษย์ ทำให้นักเรียนมัธยมศึกษาชนบทขนาดเล็กมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีคะแนน O-NET เป็น 1 ใน 10 ของจังหวัด

รางวัล “ครูยิ่งคุณ” ปี 2562
จำนวน 17 ท่าน อาทิ

  • ครูจันทร์แรม ดวงเพชร ผู้เป็นประทีปแห่งขุนเขาและป่าทึบ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นครู จึงเลือกเป็นครูที่โรงเรียนบ้านแม่หลองน้อย โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ท่ามกลางป่าทึบใน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ โดยมุ่งมั่นการสอนให้เด็กชาวปกากะญอได้รู้หนังสือและมีงานทำ นำสาระท้องถิ่นเป็นหลักในการเรียนรู้ เช่น ทอผ้าภูมิปัญญากะเหรี่ยง ผลงานในสาระวิทยาศาสตร์เชิงภูมิปัญญา
  • ครูชัยยศ สุขต้อ ครูเลือดนักสู้บนดอยโรงเรียนบ้านยางเปา จ.เชียงใหม่ ผู้ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคความยากลำบาก เพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้ของเด็กและตั้งปณิธานจะไม่ขอย้ายไปไหน
  • ครูปิติกร ขำอ่อน วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม ตลอดระยะเวลา 23 ปี ครูตระหนักดีว่าสิ่งสำคัญของการสอนลูกศิษย์สายอาชีพ คือ การส่งเสริมให้ศิษย์มีความเชื่อมั่นและเห็นคุณค่าในตัวเอง พร้อมกับสร้างผลงานจากทีมหุ่นยนต์หอยหลอด ชุดสาธิตหุ่นยนต์อัตโนมัติ ชุดสาธิตพัฒนาระบบเซอร์โวมอเตอร์ เพื่อใช้กับหุ่นยนต์แขนอุตสาหกรรม ชุดสาธิตการควบคุมระบบไฟฟ้าภายในตัวบ้านด้วย Smart Phone
  • ครูวินัย ปัจฉิม ครูภูมิปัญญา จ.ลพบุรี ผู้สร้างตำนานผ้าทออันเลื่องชื่อระดับประเทศ ผู้สร้างคนและสร้างงานให้กับเด็กในชุมชน เป็นต้น

ภาพ/ข่าว: สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: