‘คุณหญิงโค้ดดิ้ง’ ลงพื้นที่ รร.วัดคลองโคน จ.สมุทรสงคราม โรงเรียน Unplug Coding นำร่องแห่งแรกของไทย

ประเด็นสำคั
– การเรียน Unplug Coding ศธ.จะเริ่มต้นจัดการเรียนการสอนชั้นอนุบาล-ประถม ปี 2562 ใน 500 รร.นำร่องทั่วประเทศ
– ไม่ได้ช้ากว่าประเทศอื่น เพราะจีน เกาหลี ญีปุ่่น จะสอน Coding ให้ชั้นประถมปี 2020
– Unplug Coding คือ การเรียนโค้ดดิ้งโดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ เหมาะสำหรับชั้นอนุบาล-ประถม และทุกคน ทุกอาชีพ ทุกวัย (Coding for all, all for coding) เมื่อถึงระดับมัธยม-อุดมศึกษาจึงจะเรียนการใช้โค้ดดิ้งเพื่อเขียนโปรแกรม
– สำหรับ รร.วัดคลองโคน จ.สมุทรสงคราม นำ Unplug Coding มาใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้กระบวนการผลิตกะปิคลองโคน ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของชาว ต.คลองโคน

(10 ต.ค. 62) คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ติดตามการจัดการเรียนการสอน Unplug Coding ณ โรงเรียนวัดคลองโคน อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม โดยมีนายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม, นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี ศธจ.สมุทรสงคราม, นางชุลีกร ทองด้วง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม, นางสาวชนิดาภา นิลพัฒน์ ผอ.โรงเรียนวัดคลองโคน, นายจิระ แก้วมณี นายก อบต.คลองโคน บุคลากรและประชาชนเข้าร่วม

นางสาวชนิดาภา นิลพัฒน์ กล่าวว่า โรงเรียนวัดคลองโคนเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งสิ้น 54 คน มีข้าราชการครูและบุคลากรจำนวน 10 คน โดยจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่ต้องการพัฒนาคนให้มีความพร้อมเข้าสู่ศตวรรษที่ 21, นโยบายรัฐบาลเรื่องการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย, นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการใช้เทคโนโลยีและดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการผลิตงานทั้งระบบ เน้นการเรียนรู้และการบริหารจัดการ รวมถึงการให้ความสำคัญในการจัดการเรียนการสอนภาษาที่ 3 คือ ภาษาคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นในการเตรียมคนสู่ศตวรรษที่ 21

โรงเรียนวัดคลองโคนนำนโยบายดังกล่าวสู่การปฏิบัติจริง โดยการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Unplug Coding ในระดับชั้นประถมศึกษา ซึ่งทำให้นักเรียนมีความคิดที่เป็นระบบและได้เรียนรู้อย่างสนุก พัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหา นำมาเชื่อมโยงกับบริบทในท้องถิ่น โดยนำ Unplug Coding มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กระบวนการผลิตกะปิคลองโคน ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของชาวตำบลคลองโคน รวมถึงส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง สามารถต่อยอดความคิดในการพัฒนานวัตกรรมของโรงเรียนต่อไป

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช กล่าวว่า การมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดคลองโคน เนื่องจากครูที่เคยไปอบรมทักษะการสอนโค้ดดิ้ง เมื่อวันที่ 19-21 กันยายนที่ผ่านมา สามารถนำความรู้กลับมาประยุกต์ใช้กับกิจกรรมที่มีชื่อเสียงของท้องถิ่น ซึ่งไม่เพียงแต่นำองค์ความรู้มาสอนเท่านั้น แต่ยังมีการสร้างเครื่องมือการสอนขึ้นมาใหม่ด้วย และยังเป็นโรงเรียนแรกที่ตอบสนองนโยบายการเรียน Unplug Coding อย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับแนวทางของ ศธ.ที่จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง แม้จะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กก็ตาม

การเรียน Unplug Coding เป็นการศึกษาปฏิรูปการศึกษาครั้งแรกของประเทศไทยที่ถึงตัวเด็กโดยตรง ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในประเทศไทย ทุกคนจะได้รับการเรียน Unplug Coding เท่าเทียมกันด้วยคุณภาพเดียวกัน จึงเป็นการลดความเหลื่อมล้ำของการศึกษาได้

อย่างไรก็ตาม หลายคนอาจยังสงสัยว่า Unplug Coding คืออะไร ซึ่ง Unplug หมายถึงไม่เสียบปลั๊ก ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยสรุป Unplug Coding คือการเรียนโค้ดดิ้งโดยไม่ต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์นั่นเอง เป็นรูปแบบการเรียนที่เหมาะสำหรับชั้นอนุบาลและชั้นประถม เมื่อถึงระดับมัธยมหรืออุดมศึกษาจึงจะเรียนการใช้โค้ดดิ้งเพื่อเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C หรือภาษาคอมพิวเตอร์อื่นต่อไป

ขณะนี้ถึงเวลาที่จะต้องพัฒนาบุคลากรของชาติให้มีทักษะที่พร้อมก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีศักดิ์ศรี ซึ่ง Unplug Coding จะเริ่มสอนในเดือนพฤศจิกายนนี้ โดยเป็นโครงการนำร่องประมาณ 500 โรงเรียนในทุกเขตพื้นที่การศึกษา ทั้งนี้มีข้อมูลว่าประเทศญี่ปุ่น เกาหลี และจีน ประกาศเป็นนโยบายระดับชาติว่าจะสอนโค้ดดิ้งให้กับเด็กชั้นประถมใน ค.ศ.2020 ซึ่งประเทศไทยได้เริ่มทำโครงการทดลองในปีนี้ก่อน จึงเห็นได้ว่าเราไม่ได้ช้ากว่าประเทศอื่นแต่อย่างใด

การเรียน Unplug Coding เป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน จึงเป็นสิ่งที่ไม่ง่ายในการที่จะทำให้ครู ผู้ปกครอง ผอ.โรงเรียน เข้าใจเรื่องนี้ได้ถ่องแท้ ซึ่งความจริงแล้ว Unplug Coding สามารถเรียนรู้ได้ทุกคน ทุกอาชีพ ทุกวัย (Coding for all, all for coding) เนื่องจากเป็นการปูพื้นฐานของความคิดก่อนลงมือปฏิบัติ การเรียนโค้ดดิ้งจึงส่งผลให้เกิดทักษะอย่างน้อย 5 อย่าง คือ การคิดวางแผน การคิดอย่างมีเหตุผล การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีระบบ กล้าตัดสินใจ เป็นต้น โดยที่สุดแล้วไม่ได้ต้องการให้ทุกคนไปเป็นนักวิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรเท่านั้น แต่ต้องการให้ทุกคน ทุกสาขาอาชีพได้เตรียมพร้อมเข้าสู่ศตวรรษที่ 21

ทั้งนี้ รมช.ศธ.ได้กล่าวทิ้งท้ายว่า “ขอให้ทุกคนเชื่อมั่นและทำความเข้าใจว่า Unplug Coding “ง่ายกว่าที่คิด เพื่อพิชิตโลกดิจิทัล”

โอกาสนี้ รมช.ศธ. ได้เยี่ยมชมกิจกรรม Coding กะปิคลองโคน, โครงการเศรษฐกิจพอเพียง, เห็ดปลอดสารพิษ, น้ำสมุนไพร และปลูกเมล็ดพันธุ์พระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นที่ระลึกให้แก่โรงเรียนด้วย

ปารัชญ์ ไชยเวช/ สรุป
ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า/ ถ่ายภาพ
กลุ่มสารนิเทศ สำนักอำนวยการ สป.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: