กระทรวงศึกษาธิการเพื่อประชาชน “ซ่อม สร้าง ล้างใหม่ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย”จ.อุบลราชธานี

(7 ตุลาคม 2562) นายธนพร สมศรี ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ประจำกระทรวงศึกษาธิการ (ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ) เป็นประธานในพิธีปล่อยคาราวานกระทรวงศึกษาธิการเพื่อประชาชน “ซ่อม สร้าง ล้างใหม่ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี” โดยมีผู้บริหาร ศธ.เข้าร่วม อาทิ นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, นางสาวอุษณีย์ ธโนศวรรย์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา, ผู้บริหาร ข้าราชการ ครู บุคลากร นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เข้าร่วมพิธีกว่า 1,000 คน ณ หอประชุมโดมน้อย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี อ.เมืองอุบลราชธานี

นายธนพร สมศรี กล่าวว่า ตามที่ได้เกิดอุทกภัยในจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมานั้น ทําให้ประชาชน ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้รับผลกระทบหลายพื้นที่ ศธ.มีความตระหนักและห่วงใยพี่น้องประชาชน ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ จึงได้มีโครงการ “กระทรวงศึกษาธิการเพื่อประชาชน ซ่อม สร้าง ล้างใหม่ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบ อุทกภัย” โดยได้มอบถุงยังชีพ ซ่อมแซมอุปกรณ์ เครื่องมือทางการเกษตรและยานพาหนะ ที่ใช้ในการประกอบอาชีพ การตรวจซ่อมระบบไฟฟ้า การซ่อมแซมอาคาร บ้าน ที่อยู่อาศัย และสถานศึกษา

ขอบคุณผู้บริหาร ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทุกแห่ง ที่มีจิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัย และขอบคุณหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่สนับสนุนงบประมาณ เครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องอุปโภค บริโภค ในการดําเนินงานครั้งนี้

นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการ กอศ. กล่าวเพิ่มเติมว่า ตามที่จังหวัดอุบลราชธานีได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน “โพดุล” และ “คากิจิ” ส่งผลให้พื้นที่หลายอําเภอในจังหวัดอุบลราชธานี เกิดน้ำท่วมบ้านเรือน ที่พักอาศัย สถานศึกษา และพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายเป็นบริเวณกว้าง ในส่วนสถานศึกษาสังกัด สอศ. ในจังหวัดอุบลราชธานี มีสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบหลายวิทยาลัย แต่ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี สาขาวิชาการประมง ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม และนักศึกษากว่า 400 คน ได้รับความเดือดร้อน ในเบื้องต้นได้เคลื่อนย้าย อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนไว้ในพื้นที่ปลอดภัย และได้ช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบครั้งนี้ไปแล้ว

สำหรับการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา สถานศึกษา ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ออกให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น โดยทําการขนย้ายสิ่งของ ซ่อมยานพาหนะ อุปกรณ์ไฟฟ้า ลําเลียงกระสอบทรายกั้นน้ำ ร่วมกับหน่วยงานเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และได้มีการระดมทรัพยากร เครื่องอุปโภค บริโภค บรรจุถุงยังชีพ มอบแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาทิ

 • บริษัท เอ พี ฮอนด้า และบริษัทเกียรติสุรนนท์กรุ๊ป สนับสนุนเรือยาง จํานวน 8 ลํา
 • กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย มอบเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง จํานวน 8 เครื่อง
 • การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มอบเงินสนับสนุนจํานวน 200,000 บาท เพื่อซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องมือในการดําเนินงาน
 • หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี มอบเสื้อสําหรับผู้ปฏิบัติงานจํานวน 600 ตัว
 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มูลนิธิช่างไทยใจอาสา ให้การสนับสนุน อุปกรณ์ไฟฟ้าและซ่อมแซมอาคารที่อยู่อาศัย
 • สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี สนับสนุนอุปกรณ์ทําความสะอาด
 • มูลนิธิส่งเสริมการลูกเสือแห่งประเทศไทย สนับสนุนไขควงลองไฟ จํานวน 600 ตัว
 • วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี มอบอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จํานวน 10 ชุด
 • บริษัท ปตท.และดอกเตอร์คาร์ สนับสนุน น้ำมันเครื่องสําหรับรถจักรยานยนต์ และปฏิบัติการซ่อมแซมยานพาหนะร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

สําหรับการดําเนินงานตามโครงการ “กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อประชาชน ซ่อม สร้าง ล้างใหม่” เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานีในครั้งนี้ ยังได้รับการสนับสนุนงบประมาณและสิ่งของเครื่องใช้จาก สอศ. และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 60 สถานศึกษาอีกด้วย

ต่อมาเวลา 09.30 น. นายธนพร สมศรี และคณะ ลงพื้นที่ที่ว่าการอำเภอสำโรง เพื่อมอบถุงยังชีพ จำนวน 2,000 ถุง และมอบรองเท้าแตะนันยาง ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้รับมอบจาก บริษัท นันยาง มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 11 กันยายนที่ผ่านมา เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยนายนายธรรมนูญ แจ่มใส นายอำเภอสำโรง กล่าวให้การต้อนรับ

นายธรรมนูญ แจ่มใส กล่าวรายงานถึงสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอสำโรงว่า ตามที่ได้เกิดสถานการณ์อุทกภัย จากพายุโซนร้อนโพดุล และพายุโซนร้อนคาจิกิ เมื่อช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมา ทำให้เกิดความเสียหายแก่พื้นที่การเกษตรของประชาชนในพื้นที่อำเภอสำโรง จำนวน 9 ตำบล พื้นที่ทำกินกว่า 14,206 ไร่ ของพี่น้องประชาชน 1,792 ครัวเรือน และโรงเรียนอีก 2 แห่ง ได้รับผลกระทบ

จังหวัดอุบลราชธานี โดยนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี จึงประกาศให้ 108 หมู่บ้าน ใน 9 ตำบล ของอำเภอสำโรง เป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัย และเพื่อที่จะให้ความช่วยเหลือ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้าดำเนินการช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ ซึ่งเป็นไปตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และได้กำกับติดตาม รายงานผลการเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนมาโดยตลอด โดยดำเนินการ ดังนี้

 1. ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนจิตอาสา ลงพื้นที่ตรวจสอบให้ความช่วยเหลือ และซ่อมแซมสิ่งสาธารณะประโยชน์ และเส้นทางการจราจร ให้สามารถสัญจรไปมาได้ตามปกติ
 2. หน่วยงานราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนจิตอาสา กำจัดเศษกิ่งไม้ ผักตบชวา วัชพืช ที่กีดขวางทางน้ำ บริเวณฝายน้ำล้นบ้านบุ่ง ตำบลโนนกาเล็น
 3. ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตรวจสอบความเสียหาย และให้ความช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่
 4. คณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในระดับตำบลประชุมให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย ตามระเบียบกระทรวงการคลังต่อไป

จากนั้นเวลา 13.00 น. นายธนพร สมศรี และคณะ ลงพื้นที่ต่อมายังโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ อ.สำโรง เพื่อมอบถุงยังชีพให้ประชาชนที่ประสบภัยเพิ่มเติมอีกจำนวน 1,000 ถุง โดย นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวให้การต้อนรับ

นายวิรุจ วิชัยบุญ กล่าวรายงานว่า ตามที่จังหวัดอุบลราชธานี ประสบปัญหาอุทกภัยจากพายุโซนร้อน “โพดุล” และพายุโซนร้อน “คาจิกิ” ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2562 เป็นต้นมา ทำให้จังหวัดอุบลราชธานีได้รับผลกระทบทั้ง 25 อำเภอ 173 ตำบล 1,338 หมู่บ้าน โดยมีระดับน้ำท่วมสูงในหลายพื้นที่ในรอบ 17 ปี นับตั้งแต่ปี 2545 สร้างความเดือดร้อนในการดำรงชีวิตของพี่น้องประชาชน จำนวน 159,692 คน ทั้งที่อยู่อาศัย และพื้นที่ทำกิน ได้รับความเสียหายเป็นวงกว้าง รวมทั้งในส่วนของสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบ จนทำให้ต้องประกาศปิดโรงเรียนชั่วคราว จำนวนทั้งสิ้น 74 แห่ง เนื่องจากระดับน้ำท่วมสูงไม่สามารถสัญจรได้

ในการนี้ นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานราชการ และหน่วยงานเอกชนต่าง ๆ รวมทั้งทหาร ให้ความช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมในทันที ซึ่งอําเภอสำโรง เป็นอําเภอหนึ่งที่ได้รับผลกระทบโดยตรง มีทั้งสิ้น 9 ตำบล 108 หมู่บ้าน และจากการสํารวจ พบว่า มีประชาชนกว่า 2,000 คน ได้รับความเดือดร้อน พื้นที่ทำกินรวมทั้งทรัพย์สิน ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก ซึ่งทางจังหวัดอุบลราชธานีได้วางแผนพร้อมดำเนินการช่วยเหลือ และเยียวยาพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบเรื่อยมาจนถึงวันนี้

ด้านนายประเสริฐ บุญเรือง ปลัด ศธ. กล่าวสรุปถึงการลงพื้นที่ในครั้งนี้ว่า กระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานราชการ ที่มีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาและดูแลคุณภาพชีวิต พี่น้องประชาชนให้สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขตามนโยบายรัฐบาล จึงได้จัดบุคลากรจิตอาสาเข้าทําการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนดังกล่าวในหลายกิจกรรม ตั้งแต่การช่วยเหลือ อพยพผู้คนและสิ่งของ การจัดตั้งศูนย์พักพิงในสถานศึกษา การจัดทำโรงครัว การส่งเสริมอาชีพในขณะอยู่ศูนย์พักพิง การส่งเสริมกิจกรรมการอ่านให้กับเด็ก ๆ และประชาชน รวมทั้งการจัดกิจกรรม “กระทรวงศึกษาธิการ ซ่อม สร้าง ล้างใหม่” เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยสำนักงาน กศน. และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นอกจากนื้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสำนักงาน กศน. ยังได้จัดทำถุงยังชีพเพื่อการอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนในอำเภอสำโรง จำนวน 3,000 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในครั้งนี้อีกด้วย

อานนท์ วิชานนท์ / สรุป
ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า, อธิชนม์ สลางสิงห์ (VDO) / ถ่ายภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s