ลูกเสือ-เนตรนารี5จังหวัดชายแดนภาคใต้2,500คน เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือสันติภาพชายแดนใต้ “รวมพลัง สืบสาน สันติภาพ”ที่สตูล

ลูกเสือและเนตรนารีจาก 5 จ