หมวดหมู่
สป.

ศธ.จัดพิธีมอบป้ายศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา และเกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียง

(28 กันยายน 2562) นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรว […]