หมวดหมู่
สป.

เสมา 3 ลงพื้นที่ศรีสะเกษ ตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาให้แก่ผู้ต้องขังภายในเรือนจำ และมอบนโยบายการศึกษาเอกชน-กศน.-ลูกเสือ

ตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษา กศน.
ศูนย์การเรียนชุมชนขัณฑกสมิตวิทยา อ.เมืองศรีสะเกษ

(27 กันยายน 2562) ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช.ศธ., นายพะโยม ชิณวงศ์ ประธานคณะทำงาน รมช.ศธ., นายศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.), นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน, นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ส.ส.จังหวัดศรีสะเกษ เขต 1, นายอาสพลธ์ สรรณ์ไตรภพ ส.ส.จังหวัดศรีสะเกษ เขต 7 และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษา กศน. ให้แก่ผู้ต้องขังภายในเรือนจำ ณ ศูนย์การเรียนชุมชนขัณฑกสมิตวิทยา ภายในเรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ ชอ.เมืองศรีสะเกษ โดยมีนายอุทัย ทัพอาสา ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชม

รมช.ศธ. กล่าวตอนหนึ่งว่า กศน.มีหน้าที่ให้การศึกษาแก่ผู้ด้อย พลาด ขาดโอกาสทางการศึกษา จึงต้องสนับสนุนพวกเขาเหล่านี้ในขณะที่เขาอยู่ในเรือนจำ ให้มีอาชีพ มีความรู้ มีสิ่งดี ๆ ที่มอบให้ เมื่อเขาพ้นโทษจะได้กลับมาเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศได้แน่นอน

ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการศึกษาเอกชน
ที่ รร.มารีวิทยา ศรีสะเกษ

ต่อมาเวลา 8.30 น. รมช.ศธ. และคณะ ได้เดินทางลงพื้นที่โรงเรียนมารีวิทยาศรีสะเกษ เพื่อเยี่ยมชมและมอบนโยบาย โดยนายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวให้การต้อนรับ

รมช.ศธ. กล่าวตอนหนึ่งว่า การตรวจเยี่ยมครั้งนี้ได้เห็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในหลายด้าน ได้เห็นศักยภาพของโรงเรียนในวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในด้านต่าง ๆ อาทิ การจัดกิจกรรม การเรียนการสอนจัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรู้ Active Learning การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวของสเต็มศึกษา STEM TO STEAM ที่มีพัฒนากระบวนการคิด และการเรียนรู้สู่นวัตกรรม พัฒนาให้นักเรียนเต็มศักยภาพ การจัดกิจกรรมบูรณาการที่หลากหลาย การปรับปรุงสภาพแวดล้อม และบรรยากาศของสถานศึกษาให้น่าอยู่ เอื้อต่อการเรียนรู้ การพัฒนาครู มุ่งให้นักเรียนทุกคนมีระเบียบวินัยมีคุณธรรมนําความรู้ เพื่อพัฒนาเยาวชนไทยให้ก้าวไกลสู่อนาคต อย่างมีคุณภาพ และเป็นคนที่สมบูรณ์

นอกจากนี้ โรงเรียนได้จัดทําข้อมูลที่ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ มีการทํางานเป็นทีม และมอบหมายงาน ตรงตามความถนัดของบุคลากร เพื่อให้บุคลากรสามารถทํางานได้เต็มศักยภาพ ตามความถนัดของตน สถานศึกษามีการบริหารที่ชัดเจน มีระเบียบและแนวทางปฏิบัติของสถานศึกษา มีคณะทํางาน มีข้อมูล ของนักเรียน ครู บุคลากรในโรงเรียนมีการทํางานเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง บุคลากรได้รับการพัฒนา ทําให้เกิดความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอย่างแท้จริง

นางวัชรกาญจน์ คงพูล ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวเพิ่มเติมว่าสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ได้ดําเนินงานตามนโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ ในการดําเนินการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในจังหวัดศรีสะเกษมาโดยตลอดและต่อเนื่อง ซึ่งได้รับความร่วมมือด้วยดีจากหน่วยงานการศึกษาทุกสังกัด

โดยเฉพาะการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชนนั้น ได้ให้ความสําคัญโดยตระหนักว่าโรงเรียนเอกชนแบ่งเบาภาระของรัฐ ทําให้รัฐสามารถประหยัดเงินงบประมาณในการลงทุนด้านการศึกษาได้เป็นจํานวนมาก โรงเรียนเอกชนส่วนมากเป็นโรงเรียนที่อยู่ในแหล่งชุมชนเกือบทุกชุมชน ถือว่าเป็น โรงเรียนใกล้บ้าน หรือมีการคมนาคมที่สะดวก จึงสามารถดึงดูดความสนใจของนักเรียนและผู้ปกครอง ในเรื่องความสะดวกสบายและการประหยัดเวลา รวมทั้งค่าพาหนะในการเดินทางไป-กลับของนักเรียน ให้บริการเด่นเป็นพิเศษ

โรงเรียนเอกชนสามารถให้บริหารที่มีลักษณะเด่นเป็นพิเศษสนองความต้องการของกลุ่มคนได้เป็นอย่างดี เช่น อาหารกลางวัน พาหนะรถรับ-ส่ง และสามารถจัดหลักสูตรพิเศษทั้งในเรื่องการฝึกอบรม ด้านคุณธรรม ด้านคุณธรรม จรรยามารยาท การฝึกทักษะทางภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ดนตรี กีฬา และอื่น ๆ ช่วยให้เกิดการแข่งขันด้านคุณภาพการศึกษา โรงเรียนเอกชนสามารถส่งเสริมเสรีภาพด้านการศึกษา คือ ช่วยให้ผู้ปกครอง และนักเรียนมีโอกาสในการเลือกสถานศึกษามากแห่งขึ้น โดยเฉพาะโรงเรียนเอกชนที่ดีมีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสูงจะเป็นคู่แข่งกับโรงเรียนของรัฐ จึงเป็นการกระตุ้นให้มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสูงขึ้น และยังเป็นการลดการผูกขาดในการจัดการศึกษา มีการบริหารจัดการที่มีความคล่องตัว โรงเรียนเอกชนมีการบริหารจัดการที่มีอิสระ โดยบริหารอย่างระบบธุรกิจซึ่งคล่องตัวมากกว่าระบบราชการ จึงสามารถลดขั้นตอนและระเบียบวิธีการในการสั่งการ บังคับบัญชา สามารถตัดสินใจ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงการบริหารงานด้านต่าง ๆ ตลอดจนบุคลากรและทรัพยากรอื่น ๆ ที่เอื้อประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาได้อย่างเต็มที่ ทําให้ประหยัดเวลา งบประมาณ และกำลังคน ซึ่งเป็นปัจจัยหลักของการบริหารที่มีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ยังมีความคล่องตัว ในการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ดําเนินกิจการ โดยไม่มีข้อจํากัดทางด้านระเบียบ ข้อบังคับเหมือนโรงเรียนภาครัฐ ทําให้สามารถปรับเปลี่ยนและเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ การศึกษาที่ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนได้อย่างรวดเร็วและทัน เหตุการณ์

ด้านพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนเอกชนสามารถจัดการเรียนการสอนได้ อย่างมีคุณภาพทัดเทียมกับโรงเรียนของรัฐ โดยพิจารณาได้จากคะแนนผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียนโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา และจากคะแนนการทดสอบมาตรฐานอาชีวศึกษา (V-NET) ของนักเรียนโรงเรียนเอกชนประเภท อาชีวศึกษา ความสามารถทักษะด้านอื่น ๆ ที่เห็นได้จากผลการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนทุกปีการศึกษา และการประกวดแข่งขันอื่น ๆ

มอบนโยบาย กศน.และลูกเสือ
ที่สำนักงาน กศน.จังหวัดศรีสะเกษ

ต่อมาเวลา 13.30 รมช.ศธ.และคณะได้เดินทางไปสำนักงาน กศน.จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเยี่ยมชมและมอบนโยบายแก่สำนักงาน กศน. และกิจการลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวให้การต้อนรับ

รมช.ศธ. กล่าวตอนหนึ่งว่า จากการที่ได้รับฟังคำกล่าวรายงาน เห็นถึงความสำเร็จในการจัดกิจกรรมการขับเคลื่อนงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยได้รับรางวัลต่าง ๆ ที่เกิดกับผู้เรียนและองค์กร ถือเป็นความสำเร็จเป็นอย่างดี ซึ่งเป็นผลสะท้อนที่สำนักงาน กศน. จังหวัดศรีสะเกษ ได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ในการส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเครือข่าย ให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและดำเนินกิจกรรมของศูนย์การเรียนชุมชนและแหล่งเรียนรู้อื่นในรูปแบบต่าง ๆ การส่งเสริมและพัฒนาการนำเทคโนโลยีทางการศึกษาและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดการศึกษา รวมทั้งการขับเคลื่อนกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง โดยอาศัยบุคลากรทุกคน โดยเฉพาะ ครู กศน. ซึ่งอยู่ในพื้นที่และมีความใกล้ชิดกับชุมชนในการประสานงานกับภาคีเครือข่าย ปราชญ์ชุมชนและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ตลอดจนได้ดำเนินการตามนวัตกรรมต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นมาใช้ นับว่าเป็นสิ่งดียิ่งในการปฏิบัติงาน การพัฒนาการศึกษาต้องอาศัยทั้งความรู้ ความสามารถ การทุ่มเทและเสียสละ การทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย ผู้นำชุมชน ปราชญ์ชุมชน แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ตลอดจนการทำกิจกรรมที่มีความหลากหลาย

ในฐานะผู้กำกับดูแล กศน. ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านและพร้อมที่จะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ เต็มกำลังความสามารถ ขอถือโอกาสนี้ขอบคุณภาคีเครือข่ายที่ร่วมให้การสนับสนุนในการจัดการศึกษาได้เป็นอย่างดี ขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ช่วยกันพัฒนาการศึกษา พัฒนาประชาชนให้ชุมชนของเรามีความเข้มแข็ง สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเป็นพลังในการขับเคลื่อนงาน กศน. ให้สำเร็จในก้าวต่อไปอย่างมั่นคง

นายวุฒิพล ทับธานี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดศรีสะเกษ กล่าวรายงานว่า สำนักงาน กศน.จังหวัดศรีสะเกษ นับเป็นหน่วยงานในพื้นที่ร่วมขับเคลื่อนงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้บรรลุตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผลงานเชิงประจักษ์การส่งเสริม สนับสนุนและประสานภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในจัดการศึกษาการดำเนินกิจกรรมของศูนย์การเรียนชุมชนและแหล่งการเรียนรู้อื่นในรูปแบบต่าง ๆ

จากการที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งให้จังหวัดศรีสะเกษ เป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เพื่อนำร่องพัฒนานวัตกรรมด้านการศึกษาและการเรียนรู้ในการสร้างและพัฒนากลไก การจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างรัฐ เอกชน และประชาชนในพื้นที่ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียน สำนักงาน กศน. จังหวัดศรีสะเกษ ได้กำหนดให้มีนวัตกรรมการศึกษา กศน.ตามนโยบายในปีงบประมาณ 2562 และตามนวัตกรรม 4 นวัตกรรมกรรม คือ 1) นวัตกรรมครูคืนถิ่น 2) นวัตกรรมสารสนเทศออนไลน์ 3) นวัตกรรมคนพันธุ์ LR (Leader of Reading) 4) นวัตกรรมเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้

สำนักงาน กศน. จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับ กศน. อำเภอ จัดการอบรมอบรมและส่งเสริมบุคลากรในการนำเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ รวมทั้งการขับเคลื่อนกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนและประชาชนอย่างทั่วถึง ผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนส่งเสริมผู้เรียนในทุกช่วงวัย ขณะเดียวกัน การทำงานในพื้นที่ของครู กศน. ยังทำให้การทำงานด้วยความทุ่มเทในพื้นที่ ส่งผลให้ได้รับรางวัลต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น รางวัลสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ตามตัวชี้วัดที่ 3.2 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเป้าหมายขั้นสูง ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และระดับจังหวัด และรางวัลผู้บริหาร ครูและบุคลากร กศน. ดีเด่น ประจำปี 2562 เป็นต้น

ผลของการขับเคลื่อนกิจกรรมของสำนักงาน กศน.จังหวัดศรีสะเกษข้างต้น นับได้ว่าเป็นความสำเร็จในการบริหารดำเนินงานของผู้บริหารระดับจังหวัด อำเภอ และบุคลากรที่ร่วมกันในการสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่คนในชุมชนให้เรียนรู้ตลอดชีวิต

อานนท์ วิชานนท์ / สรุป
กิตติกร แซ่หมู่, อธิชนม์ สลางสิงห์ (VDO) / ถ่ายภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s