(27 กันยายน 2562) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารของศูนย์ SEAMEO STEM-ED และศูนย์ SEAMEO SEPS ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ

ประเด็นสำคัญ
เมื่อปี 2560 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดตั้งศูนย์ระดับภูมิภาค 2 ศูนย์ คือ
– ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาของซีมีโอ (SEAMEO Regional Centre for STEM Education : SEAMEO STEM-ED)
– ศูนย์ระดับภูมิภาค ว่าด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืนของซีมีโอ (SEAMEO Regional Centre for Sufficiency Economy Philosophy for Sustainability : SEAMEO SEPS)
– ทั้ง 2 ศูนย์ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สภาซีเมค) ครั้งที่ 49 เมื่อเดือนกรกฎาคม 2560

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวในพิธีเปิดว่า กลุ่มประเทศอาเซียนรับผิดชอบการจัดตั้ง ศูนย์ระดับภูมิภาค ตามบริบทที่แตกต่างกันไป ในส่วนของประเทศไทยรับผิดชอบจัดตั้งศูนย์ SEAMEO STEM-ED และศูนย์ SEAMEO SEPS ซึ่งหวังว่าการดำเนินงานของ 2 ศูนย์ภูมิภาคดังกล่าวจะช่วยพัฒนาการศึกษาของประเทศไทย และสามารถแบ่งปันองค์ความรู้กับประเทศในกลุ่มอาเซียนได้ โดยได้เสนอแนะให้ทำงานด้วยแนวคิดนอกกรอบ ใช้การวางแผนในวงกว้างมากยิ่งขึ้น เนื่องจากสถานการณ์ของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

ในส่วนของศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาของซีมีโอ หากเรามุ่งพัฒนาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ แต่ไม่คำนึงถึงแนวทางการเปลี่ยนแปลงของโลก จะส่งผลให้งานวิจัยต่าง ๆ ที่ทำออกมาล้าสมัยได้

สำหรับงานของศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืนของซีมีโอ จะถูกนำมารวมในแผนงานของ ศธ. ที่มีอยู่ โดยเชื่อว่าในหลายประเทศ เช่น ประเทศสิงคโปร์ซึ่งมีแนวทางการทำงานที่ชัดเจน สามารถเรียนรู้และนำมาเป็นต้นแบบเพื่อพัฒนาการศึกษาของประเทศไทยได้ ขณะเดียวกันก็สามารถแบ่งปันความรู้เหล่านี้ให้กับประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียนได้ด้วย

ปารัชญ์ ไชยเวช, อิชยา กัปปา / สรุป
อิชยา กัปปา / ถ่ายภาพ