พม.-ศธ.ร่วมพัฒนาเด็กและเยาวชนด้วยกิจกรรมศิลปะใน 3 จชต.

(25 ก.ย.62) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้ ดร.ไกรเสริม โตทับเที่ยง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมแถลงข่าวกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเด็กและเยาวชนด้วยกิจกรรมศิลปะใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้” ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า รัฐบาลมีความห่วงใยกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนด้านศิลปะใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้น โดยนำเอาศิลปะการวาดรูป ระบายสี ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทำให้เด็กและเยาวชนได้รับความเพลิดเพลิน เกิดความสงบ มีสมาธิ และส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กและเยาวชนทางด้านร่างกาย การต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ การมองโลกในแง่บวก สร้างความมั่นใจและความภาคภูมิใจในตนเอง เป็นพื้นฐานสำคัญในการเข้าสังคมให้กับเด็ก ส่งผลให้เด็กและเยาวชนเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ

กิจกรรมประกอบด้วย

  • การอบรมครูและพี่เลี้ยงเด็กในสถานสงเคราะห์ ให้มีทักษะในการวาดรูปและนำไปสอนเด็ก โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-29 กันยายน 2562 โดยมีครูในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 94 คน พี่เลี้ยงเด็กในสถานสงเคราะห์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน จำนวน 6 คน รวมทั้งสิ้น 100 คน
  • การส่งผลงานการวาดภาพเข้าร่วมการประกวด รุ่นอายุระหว่าง 6 – 9 ปี, 10 – 12 ปี, 13 – 16 ปี และ 17 – 18 ปี ส่งภาพประกวดที่สถานสงเคราะห์เด็กปัตตานี สถานสงเคราะห์เด็กชายจังหวัดยะลา และสถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส รางวัลการประกวดจำนวนรุ่นละ 13 รางวัล แบ่งเป็นรางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล รางวัลที่ 2 จำนวน 2 รางวัล และรางวัลชมเชย จำนวน 10 รางวัล
  • การจัดนิทรรศการและมอบรางวัล ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน 2562 โดยจะนำเด็กและ เยาวชนที่ผ่านการประกวดเข้ารับรางวัลจากนายกรัฐมนตรี ที่ทำเนียบรัฐบาล มีการแสดงผลงานของเด็กโดยจัดแสดงที่หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา หรือหอศิลป์วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และนำเด็กและเยาวชนเยี่ยมชมสถานที่สำคัญ ได้แก่ มัสยิดเขตประเวศ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) ชมเรือพระที่นั่ง และซีไลฟ์ แบงคอก โอเชียนเวิร์ล ที่ Siam Paragon

ศาสตราจารย์ถาวร โกอุดมวิทย์ ศิลปินชั้นเยี่ยมจากการประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2535 กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในฐานะที่เป็นอาจารย์สอนด้านศิลปะ จึงตั้งใจที่จะช่วยให้เด็กได้รับการพัฒนาศักยภาพ โดยใช้กิจกรรมศิลปะ วาดรูประบายสี กิจกรรมภาพพิมพ์ โมโนปริ๊นสีน้ำ และโมโนปริ๊นสีน้ำมัน กิจกรรมภาพพิมพ์แกะไม้ และการพิมพ์โฟมบอร์ด เพื่อให้เด็กเกิดความเพลิดเพลิน เป็นประโยชน์ต่อพัฒนาการด้านอารมณ์ เกิดความคิดสร้างสรรค์ จึงอาสาที่จะมาช่วยเติมเต็มให้กับกิจกรรมที่ดีและเป็นประโยชน์ ด้วยความเต็มใจอย่างยิ่ง และหวังว่าครูที่เข้ารับการอบรมในกิจกรรมนี้จะสามารถนำไปสอนและต่อยอดให้กับเด็กนักเรียนได้

ดร.ไกรเสริม โตทับเที่ยง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้ร่วมดำเนินการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์นี้ ทำให้ครูใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีบุคลากรจำนวนจำกัด ขาดแคลนครูศิลปะ ได้มีโอกาสพัฒนาและเพิ่มพูนทักษะของตนเอง สามารถนำไปถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์ เด็ก ๆ ก็จะได้รับโอกาส สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับตนเองและเป็นอนาคตที่ดีของประเทศชาติต่อไป ในฐานะตัวแทนของกระทรวงศึกษาธิการมีความยินดีเป็นอย่างมาก พร้อมให้การสนับสนุนและร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมนี้ด้วยความเต็มใจเป็นอย่างยิ่ง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: