สพฐ.ประชุมชี้แจงแนวทางพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษของผู้เรียน มุ่งสู่ Education Hub ในภูมิภาค

(25 กันยายน 2562) นายไกรเสริม โตทับเที่ยง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษของผู้เรียนในโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) โดยมีผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้อำนวยการสถาบันภาษาอังกฤษ และผู้บริหารโรงเรียนในโครงการ (Education Hub) เข้าร่วม ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ

นายไกรเสริม โตทับเที่ยง กล่าวว่า การจัดการศึกษาที่ดีมีคุณภาพเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมาก เพื่อที่จะก้าวสู่ยุคของสังคมโลกในศตวรรษที่ 21 นักเรียนจำเป็นต้องมีความรู้รอบด้าน ซึ่งภูมิภาคอาเซียนมีความแตกต่างกันทั้งด้านภาษา วัฒนธรรม สังคม การเมือง การปกครอง สภาพภูมิอากาศ ระบบการศึกษา รวมทั้งประวัติศาสตร์ของแต่ละประเทศ

การจัดการศึกษา โดยเฉพาะในด้านของภาษาอังกฤษ จึงถือว่ามีความสำคัญอย่างมาก และเป็นวิถีทางหนึ่งที่จะช่วยสร้างความเข้าใจอันดีในกลุ่มประชาคมอาเซียน เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจ ความสามัคคีกลมเกลียว อันเป็นสิ่งสำคัญ ที่ทำให้ประชาคมอาเซียนมีความเข้มแข็ง

ทั้งนี้เชื่อมั่นว่าการประชุมในครั้งนี้ จะทำให้ผู้บริหารและครูมีแนวทางการพัฒนานักเรียนในโครงการ Education Hub ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษในระดับมาตรฐานนานาชาติ และพร้อมที่จะเรียนรู้เพื่อที่จะเติบโตเป็นคนดี และคนเก่งของชาติต่อไป

นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าวเพิ่มเติมถึงการจัดประชุมครั้งนี้ว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาทักษะด้านภาษาของผู้เรียน จึงได้มอบหมายให้สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย ร่วมกับสถาบันภาษาอังกฤษ จัดทำระบบหลักสูตรภาษาอังกฤษที่มีมาตรฐานระดับนานาชาติขึ้น เพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมแบบเข้มข้นสู่สากล

จากนั้น สพฐ.จึงได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ขึ้น เพื่อชี้แจงแนวทางการพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษของผู้เรียนในโครงการ Education Hub เพื่อพัฒนาศักยภาพครูในการจัดกระบวนการเรียนการสอนด้านภาษาสู่มาตรฐานระดับนานาชาติ พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนของสถานศึกษาในประเทศไทยให้นักเรียนมีศักยภาพด้านภาษา และรองรับนักเรียนนานาชาติได้ พัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐานการบริหารจัดการการศึกษาระดับมัธยมศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานระดับนานาชาติ และเตรียมความพร้อมให้นักเรียนของประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก รวมถึงพัฒนาให้ผู้เรียนในโครงการ Education Hub มีผลสัมฤทธิ์ทางด้านภาษาอังกฤษในระดับมาตรฐานนานาชาติ ตามที่ สพฐ. กำหนดกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษา (Common European Framework of Reference for Languages : CEFR) ต่อไป

การประชุมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-26 กันยายน 2562 โดยมีผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ หัวหน้าโครงการ Education Hub จำนวน 47 โรงเรียน โรงเรียนละ 3 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 160 คน เข้าร่วม อีกทั้งได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรที่จะมาให้ความรู้และแนะแนว จากผู้อำนวยการสถาบันภาษาอังกฤษ และคณะผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา

ภาพ/ข่าว: ประชาสัมพันธ์ สพฐ.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: