หมวดหมู่
ภูมิภาค

สพป.ภูเก็ต จัดงานวันเกียรติยศ เราสร้างเองได้ ขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติ

(22 กันยายน 2562) ที่ห้องประชุมเจ้าฟ้า ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต / นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการ “งานวันเกียรติยศ เราสร้างเองได้” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 โดยมีนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายสายันต์ ไกรนรา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ภูเก็ต รวมทั้งคณะครูอาจารย์และนักเรียนเข้าร่วมกว่า 700 คน

ผอ.สพป.ภูเก็ต กล่าวถึงการจัดงานในครั้งนี้ว่า สพป.ภูเก็ต เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่มีหน้าที่ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการไปสู่การปฏิบัติ โดยมีเป้าหมายที่สำคัญ คือ “การจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ โดยเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง มีสมรรถนะที่สำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน” ได้แก่ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต และการใช้เทคโนโลยี

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ สพป.ภูเก็ต จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดและหน่วยงานการศึกษาอื่น ๆ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ นำนโยบายการศึกษาของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติ และเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซี่อสัตย์สุจริต และผู้ทำประโยชน์ด้านการศึกษา ผู้อุทิศตนและทำคุณประโยชน์อย่างดียิ่งต่อการจัดการศึกษาของจังหวัดภูเก็ต

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวให้แนวคิดนโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการว่า ขับเคลื่อนนโยบายภายใต้วิสัยทัศน์การขับเคลื่อนประเทศของรัฐบาลชุดนี้ คือ “มุ่งมั่นให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในศตวรรษที่ 21″ ทั้งที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายหลักและนโยบายเร่งด่วน เพื่อเป็นการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 ดังนี้

  • ต้องการเปลี่ยน “ครู” ให้เป็น “โค้ช” หรือ “ผู้อำนวยการเรียนรู้” ให้แก่ผู้เรียน
  • สร้าง Platform การเรียนรู้ใหม่ในระบบดิจิทัล
  • ปรับปรุงรูปแบบการเรียนรู้ มุ่งสู่ระบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ด้านวิศวกรรม คณิตศาสตร์ โปรแกรมเมอร์ และภาษาต่างประเทศ
  • ส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา
  • การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพในทุกตําบล
  • ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เพื่อแบ่งปันองค์ความรู้ของสถาบันการศึกษาสู่สาธารณะ เชื่อมโยงระบบการศึกษากับภาคปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจ
  • ปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรม ที่จําเป็นในการดําเนินชีวิต ผ่านครอบครัวและสื่อ

ภาพ/ข่าว : นิชฎา ซิมอาจิน ปชส.สพป.ภูเก็ต
เรียบเรียง : บัลลังก์ โรหิตเสถียร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s