หมวดหมู่
ภูมิภาค

ศปบ.จชต.จัดกิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open class) จังหวัดชายแดนใต้ครั้งที่ 2

(21 กันยายน 2562) ที่โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี / ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) จัดโครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งการใช้ภาษาไทย “กิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open Class) จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2” โดยได้รับเกียรติจากพลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานในพิธีเปิด และนายสุทิน แก้วพนา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายวาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการ ศปบ.จชต. ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ทั้งในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เข้าร่วมโครงการกว่า 400 คน

“กิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open Class) จังหวัดชายแดนภาคใต้” เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เกิดจากความร่วมมือระหว่างศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน และคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ ต้องการเปิดโอกาสการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการพัฒนาวิชาชีพครู ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็นแนวทางการสร้างกระบวนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย โดยบูรณาการกับวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รวมทั้ง สร้างวัฒนธรรมการทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้มีประสิทธิภาพต่อเนื่องและยั่งยืน

โดยพบว่าผลการจัดกิจกรรมครั้งที่ผ่านมาประสบความสำเร็จอย่างงดงาม สามารถสร้างแนวคิดในการพัฒนาวิชาชีพครู และพัฒนาชั้นเรียนให้เปลี่ยนแปลงได้จริงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สร้างเครือข่ายสถานศึกษา ที่ใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach)

ในประเทศไทย รศ. ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้นำมาปรับใช้กิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วยการบรรยายทางวิชาการหัวข้อ “นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา” กิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open Class) วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ซึ่งนำมาบูรณาการกับการเรียน การสอนวิชาภาษาไทย นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานนวัตกรรมการศึกษา ดังกล่าวอีกด้วย

พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ สมาชิกวุฒิสภา กล่าวว่า “การนำนวัตกรรมดังกล่าวมาใช้จัดกิจกรรมในชั้นเรียน นับได้ว่าสอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล ซึ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยิ่งต้องให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของการใช้ภาษาไทยและการบูรณาการกับรายวิชาอื่น ๆ การเปิดชั้นเรียนวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ที่จะเกิดขึ้นตลอดทั้งสองวันนี้ เป็นโอกาสอันดีอย่างยิ่งที่จะพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน เพราะสิ่งเหล่านี้ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพที่แท้จริง

การร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษานั้น กล่าวได้ว่าเป็นหน้าที่ของทุกท่านที่ต้องร่วมมือกันทำงานอย่างเหนียวแน่นเข้มแข็ง เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด เกิดความเข้าใจร่วมกันเป็นอย่างดี ซึ่งจะนำไปสู่ความมุ่งหวังของการจัดการศึกษา เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลง ของโลกในศตวรรษที่ 21

ภาพ/ข่าว : ศปบ.จชต.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s