หมวดหมู่
สอศ.

คุณหญิงกัลยา ลุยพื้นที่โคราช เปิดโรดโชว์ Smart Farming 47 Aggie by STI ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทย

(20 กันยายน 2562) คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการ Smart Farming 47 Aggie by STI (Science Technology Innovation) โดยนายปัญญา วงศ์ศรีแก้ว ปลัดจังหวัดนครราชสีมา กล่าวให้การต้อนรับ และร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) โครงการ “อิ่มสุขมื้อเที่ยง” โดยมีนายพรณรงค์ วรศิลป์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และนายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 เป็นผู้ลงนาม พร้อมด้วยนายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา, ว่าที่ร้อยตรี อภินันทร์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา, นายเมธี กาญจนสุนทร นายอำเภอสีคิ้ว บุคลากร นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา เข้าร่วมงานกว่า 400 คน ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา

ประเด็นสำคัญ
– โครงการ Smart Farming 47 Aggie by STI เป็นการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างนวัตกรรมให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจในการทำเกษตรกรรมยุคใหม่
– นำมาใช้ในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีและวิทยาลัยประมง 47 แห่ง เพื่อก้าวสู่ยุคเกษตรกร4.0
– ขณะนี้กำลังทำ Roadshow โครงการใน 16 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
– วษท.นครราชสีมา เป็นต้นตำรับ “สีคิ้วโมเดล” และ “อิ่มสุขมื้อเที่ยง” โดยร่วมกับ สพป.นครราชสีมา เขต 4 เพื่อผลิตสินค้าเกษตรอาหารปลอดภัย และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช กล่าวว่า ในนามของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้รับทราบถึงสภาพปัญหาของอาชีพเกษตรกรไทยในปัจจุบันที่มีความน่าเป็นห่วงอย่างมาก ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้พยายามวางแผนและสร้างโครงการที่มีกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรไทยให้ดียิ่งขึ้น

จึงเป็นที่มาของโครงการ Smart Farming 47 Aggie by STI ภายใต้แนวคิดหลัก STI : Science Technology Innovation ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างนวัตกรรมและการ Re-Skill / Up-Skill ให้แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจในการทำเกษตรกรรมยุคใหม่ โดยใช้ความรู้ที่มีนวัตกรรม เช่น การบริหารจัดการน้ำให้ได้ประโยชน์สูงสุด, การทำธนาคารน้ำใต้ดิน, การเลี้ยงสัตว์, การจัดหาทวิภาคี ฯลฯ เพื่อเป็นการต่อยอดอาชีพได้อย่างยั่งยืนผ่านกิจกรรมการเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์หรือผู้ที่ประสบความสำเร็จในอาชีพเกษตรกรรมด้านต่าง ๆ ซึ่งเปรียบเสมือนได้เรียนรู้จากครูมืออาชีพ

อีกทั้งยังเป็นโครงการที่ช่วยยกระดับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีและวิทยาลัยประมง ทั้ง 47 แห่งในประเทศ ให้มีการเรียนการสอนที่น่าสนใจ โดดเด่น มีองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการทำการเกษตร เลี้ยงสัตว์ และอีกหลากหลายสาขา เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของภาครัฐที่ต้องการพัฒนาส่งเสริมผลักดันให้อาชีพเกษตรกรรมไทย อันถือเป็นอัตลักษณ์และความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งของไทย จะไม่ลดน้อยถอยลง และยังต้องการให้สังคมเกษตรกรรมไทยก้าวเข้าสู่ยุคเกษตรกร 4.0 ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

ย้ำว่า สอศ.ต้องการให้เกษตรกรไทยยุคใหม่มีความพร้อมปรับเปลี่ยนและเรียนรู้ ได้ทราบถึงแนวคิดวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม จึงจัดกิจกรรม Roadshow Smart Farming 47 Aggie by STI ขึ้นในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีทั้ง 16 แห่ง เพื่อเป็นต้นแบบในการนำร่องให้เกิดความรู้ขยายต่อไปในชุมชนโดยรอบ และเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาต่อยอดและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยอีกด้วย

นายพิชิต วงศ์คำ ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา กล่าวเพิ่มเติมถึงวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา เป็นสถานศึกษาที่มุ่งจัดการศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพที่หลากหลาย มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีคุณธรรมจริยธรรม ตอบสนองความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น สถานประกอบการ และตลาดแรงงาน สามารถดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรและเกษตรอินทรีย์

จุดเด่นของวิทยาลัยฯ คือ ได้ดำเนินโครงการ “สีคิ้วโมเดล” โดยพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นเกษตรยุคไทยแลนด์ 4.0 เป็นแหล่งผลิตสินค้าทางการเกษตรอาหารปลอดภัย พร้อมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2560

ดังนั้น เพื่อเตรียมนักศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21 และสนองกับนโยบายภาครัฐ สถานศึกษาจึงได้ประสานความร่วมมือกับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 เพื่อดำเนินโครงการ “อิ่มสุขมื้อเที่ยง” เพื่อให้สถานศึกษาเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัย พร้อมกันนี้ได้ดำเนินโครงการ Smart Farming 47 Aggie by STI เพื่อเสริมสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เติบโตมั่นคงและยั่งยืนเป็นรากฐานที่แข็งแรงสืบไป

อานนท์ วิชานนท์ / สรุป
อธิชนม์ สลางสิงห์ / ถ่ายภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s