ศธ.พร้อมแก้ไขปัญหาตามนโยบายรัฐบาล

การประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ย้ำในที่ประชุม ครม.เกี่ยวกับการทำงานแก้ไขปัญหาของประชาชนในเรื่องต่าง ๆซึ่งนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เปิดเผยข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

  • ให้ทุกหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือดูแลประชาชนที่ประสบอุทกภัย ในส่วนของ ศธ.จะเข้าไปดูแลเรื่องการฟื้นฟู ซึ่งขณะนี้มีข้อมูลสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยครบถ้วนแล้ว โดยมาตรการต่าง ๆ เช่น การเตรียมการเรียนการสอนเพิ่มเติมในวันหยุดชดเชยในช่วงที่โรงเรียนต้องปิดเรียน การประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนใกล้เคียง และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จะเข้ามาช่วยดูแล ปรับปรุงเรื่องระบบไฟฟ้า ระบบน้ำ และอื่น ๆ รวมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนให้เข้ามาช่วยเหลือ
  • ช่วยประชาสัมพันธ์ให้เด็กและบุคลากร เป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ เพื่อให้รู้จักการออม ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญ
    ส่งเสริมการอ่าน และการวิเคราะห์อย่างเข้าใจ ให้เกิดความต่อเนื่อง แม้ที่ผ่านมา ศธ.จะดำเนินการได้ดีขึ้นแล้วก็ตาม
    แก้ปัญหาเด็กตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร โดยให้ ศธ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงไปดูแลให้ความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพราะปัจจุบันมีจำนวนเด็กที่อายุต่ำกว่า 19 ปี ท้องก่อนวัยอันควร จำนวนหลายแสนคน
    เร่งทบทวนแก้ไขกฎหมายที่จำเป็น ซึ่งในส่วนของ ศธ.ก็จำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขหลายฉบับ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง มติชน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s