กระทรวงศึกษาฯ ร่วมมือกับกระทรวงการท่องเที่ยวฯ โครงการลูกเสือมัคคุเทศก์ (Guide Scout)

( 17 ก.ย.2562) ที่หอประชุมวชิราวุธวิทยาลัย โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย / สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) “โครงการลูกเสือมัคคุเทศก์” (Guide Scout) โดยมุ่งหวังให้ลูกเสือมีบทบาทในการเป็นมัคคุเทศก์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว อีกทั้งเป็นการปลูกฝังให้ลูกเสือเกิดความรัก ความภาคภูมิใจในคุณค่าของท้องถิ่นของตนเอง

พิธีลงนามครั้งนี้ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา และ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ ร่วมเป็นสักขีพยาน โดยมีนายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และนายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ (สลช.) เป็นตัวแทนลงนาม โดย ผศ.สุรวุธ กิจโกศล ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย กล่าวให้การต้อนรับ

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.กก. กล่าวว่า อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีความสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเป็นอันมาก เป็นอุตสาหกรรมภาคบริการที่สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประเทศปีละนับล้านล้านบาท มีความสำคัญต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการเพิ่มขึ้นของจำ นวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตระหนักถึงการเตรียมความพร้อมทางด้านต่าง ๆ เพื่อรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยว ซึ่งส่วนสำคัญประการหนึ่งในการเตรียมความพร้อม คือ การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพื่อให้การต้อนรับนักท่องเที่ยว ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลในการกระจายรายได้ไปสู่ท้องถิ่น ซึ่งเป็นฟันเฟืองหลักอันหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ จึงได้ดำเนินการส่งเสริมและปลูกฝังเด็กและเยาวชนในท้องถิ่นให้เกิดการเรียนรู้มีทักษะการเป็นเจ้าบ้านที่ดี มีความสามารถในการถ่ายทอดเรื่องราว ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีของท้องถิ่นตนเอง ให้กับนักท่องเที่ยว ผู้มาเยือนให้เกิดความประทับใจ มีองค์ความรู้ ความเข้าใจ และเห็นความสาคัญของการท่องเที่ยว

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้รับทราบถึงเจตนารมณ์ของกระทรวงศึกษาธิการ ในการที่จะดำเนินการส่งเสริมให้ลูกเสือเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวของท้องถิ่น จึงได้ตกลงร่วมกันในการจัดทำ “โครงการลูกเสือมัคคุเทศก์” เพื่อพัฒนาลูกเสือให้สอดคล้องกับแนวทางที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาดำเนินการอยู่ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการสร้างทัศนคติในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น รักในแผ่นดินถิ่นเกิด อีกทังยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้ลูกเสือเหล่านี้ ได้พัฒนาความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับ มาพัฒนาต่อยอดเพื่อการประกอบอาชีพเป็นมัคคุเทศก์ในอนาคตได้อีกด้วย ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติโดยรวม

ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศธ. กล่าวว่า เนื่องจากในปัจจุบันการท่องเที่ยวมีบทบาทสําคัญ และสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยเป็นจํานวนมาก โครงการลูกเสือมัคคุเทศก์ได้น้อมนําหลักสูตรจิตอาสา 904 มาใช้ในโครงการ เพื่อสืบสานพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมลูกเสือจิตอาสาตามพระราโชบายด้านการศึกษา เพื่อช่วยสร้างศักยภาพ ระเบียบวินัย และปลูกจิตอาสาให้กับเยาวชน

อีกทั้งได้จัดตั้ง “หน่วยลูกเสือมัคคุเทศก์” โดยมุ่งหวังให้ลูกเสือมีบทบาทในการเป็นมัคคุเทศก์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และเป็นการปลูกฝังให้ลูกเสือเกิดความรัก ความภาคภูมิใจในคุณค่าของท้องถิ่นของตน มีความรู้ ความเข้าใจ และเห็นความสําคัญของการท่องเที่ยว พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับคุณภาพของการท่องเที่ยวของประเทศไทยและดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ส่งเสริมศักยภาพของเด็กและเยาวชนผู้เป็นลูกเสือให้สามารถต่อยอด และส่งเสริมทักษะด้านการใช้ภาษาให้สามารถพัฒนาเป็นอาชีพในอนาคตได้อย่างแท้จริง

โดยวัตถุประสงค์ความร่วมมือในการส่งเสริมศักยภาพของเด็กและเยาวชนผู้เป็นลูกเสือ ซึ่งถือเป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญ คือ

  1. เพื่อปลูกฝังให้ลูกเสือในท้องถิ่น เกิดความรัก ความภาคภูมิใจในคุณค่าของท้องถิ่นตนเอง มีความรู้ ความเข้าใจ และเห็นความสำคัญของการท่องเที่ยว
  2. เพื่อพัฒนาลูกเสือให้เกิดการเรียนรู้ มีทักษะในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี มีความสามารถในการถ่ายทอด เรื่องราวประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนะธรรม และประเพณีของท้องถิ่นตนเอง ให้กับนักท่องเที่ยว ผู้มาเยือนให้เกิดความประทับใจ
  3. เพื่อสร้างศักยภาพให้กับลูกเสือ ให้มีระเบียบวินัย มีจิตบริการที่ดี การเป็นเจ้าบ้านที่ดี การเป็นจิตอาสาหรือเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือผู้มาเยือนท้องถิ่นตนเอง
  4. เพื่อสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพให้กับท้องถิ่น สร้างแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพเป็นมัคคุเทศก์ในอนาคต ก่อให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติ

รมช.ศธ. กล่าวด้วยว่า ลูกเสือมัคคุเทศก์ จึงหมายถึง ลูกเสือที่มีจิตสาธารณะ มีความรู้ ความสามารถ ฉลาดเฉลียว ในการถ่ายทอดเรื่องราวประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีของท้องถิ่นตนเอง ให้กับนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนให้เกิดความประทับใจ ด้วยความอบอุ่นเป็นกันเอง

สำหรับพิธีลงนามความร่วมมือครั้งนี้มีผู้เข้าร่วม อาทิ นายพะโยม ชิณวงศ์ ประธานคณะทำงาน รมช.ศธ., นายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช.ศธ., นายศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย, นายชลำ อรรถธรรม เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน, นายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว (กทท.), นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการ ศธ.ในฐานะรองเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ (สลช.) บุคลากรสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ลูกเสือ-เนตรนารี ร่วมเป็นสักขีพยานกว่า 500 คน

อานนท์ วิขานนท์ / สรุป
กิตติกร แซ่หมู่ /ถ่ายภาพ
* แตะที่ภาพ เพื่อดาวน์โหลดหรือชมภาพขนาดใหญ่

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: