ขับเคลื่อนการเรียนรู้ กศน.สังคมชุมชนเมือง ผ่านการเรียนออนไลน์ เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา

(13 ก.ย. 62) นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในชุมชนเมืองของสำนักงาน กศน.กทม. ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี พร้อมด้วยนายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช.ศึกษาธิการ, นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล ผู้ช่วยเลขานุการ รมช.ศึกษาธิการ, นายศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการ กศน., นายณัฐพงษ์ นวลมาก รองเลขาธิการ กศน., นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ ศึกษาธิการภาค 2, นายปรเมศวร์ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการ กศน.กทม. ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา จำนวนกว่า 800 คน เข้าร่วมการประชุม

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า สำนักงาน กศน.ให้ความสำคัญในการส่งเสริม สนับสนุน และประสานภาคีเครือข่าย ในการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และการดำเนินกิจกรรมของศูนย์การเรียนชุมชนและแหล่งเรียนรู้อื่นในรูปแบบต่าง ๆ การส่งเสริมและพัฒนาการนำเทคโนโลยีทางการศึกษา และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายในการจัดการศึกษา รวมทั้งการขับเคลื่อนกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง โดยอาศัยครู กศน. ตำบล ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน เป็นผู้ขับเคลื่อนประสานงานกับภาคีเครือข่ายชุมชน ปราชญ์ชุมชน และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ที่ต้องอาศัยทั้งความรู้ ความสามารถ การทุ่มเท และเสียสละ การทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย ผู้นำชุมชน ปราชญ์ชุมชน บุคคลที่มีความรู้ มีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับบริบทในสังคมชุมชนเมืองของกรุงเทพมหานคร

“ปัญหาที่สำคัญในการจัดการศึกษาของ กศน. ในพื้นที่ชุมชนเมือง คือ ไม่มีพื้นที่สำหรับการจัดการเรียนการสอน จึงต้องปรับให้มีการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์มากขึ้น เพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา ส่วนรายละเอียดด้านอื่น ๆ หลังจากการประชุมวันนี้ จะมีการสรุปรวบรวบความต้องการด้านต่าง ๆ เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขให้ตรงความต้องการของชุมชนต่อไป” รมช.ศึกษาธิการกล่าว

นายศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการ กศน. กล่าวว่า การจัดประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในสังกัดสำนักงาน กศน. และส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ปฏิบัติงานดีเด่น และเครือข่ายผู้ทำคุณประโยชน์ในสังกัดสำนักงาน กศน.กทม. พร้อมทั้งพัฒนาสมรรถนะและประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และหาแนวทางพัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผลให้สอดคล้องกับบริบทสังคมเมือง

นอกจากนี้ ยังมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างและพัฒนาเครือข่ายสำหรับการจัดการศึกษา การศึกษาสำหรับกลุ่มเป้าหมายพิเศษ (เด็กเร่ร่อน) และการนำเสนอการพัฒนาหลักสูตรวิชาเลือกของสำนักงาน กศน.กทม. “กัญชาศึกษา” และการจัดนิทรรศการแสดงผลงานการดำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.กทม. 50 แห่ง

อิชยา กัปปา / สรุป
ปรานี บุญยรัตน์ / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s