หมวดหมู่
สป.

ผลประชุม ป.ย.ป.ศธ.ครั้งที่ 6/2562

น.ส.นงศิลินี โมสิกะ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงศึกษาธิการ (ป.ย.ป.ศธ.) ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เห็นชอบหลักการกรณีเทศบาลแม่สอดขอผลักดันยกฐานะ

ที่ประชุมมอบสำนักนิติการ สป. และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป. ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในประเด็นที่เทศบาลนครแม่สอดขอรับการสนับสนุนและผลักดันการยกฐานะ ให้เทศบาลนครแม่สอด เป็นท้องถิ่นรูปแบบพิเศษนครแม่สอด เช่นเดียวกับเมืองพัทยา และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาก่อนนำเสนอ รมว.ศธ. รับทราบต่อไป

รับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อน ป.ย.ป.ศธ.ชุดใหม่

ที่ประชุมรับทราบ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศธ. ลงนามในคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป 864/2562 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2562 แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อน ป.ย.ป.ศธ. ชุดใหม่ เพื่อให้การดำเนินงานตามภารกิจของกลุ่ม ป.ย.ป.ศธ. มีประสิทธิภาพ โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

 1. เป็นศูนย์บัญชาการในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศของกระทรวง
 2. เป็นแกนกลางประสานงานระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการการยุทธศาสตร์ชาติ และคณะกรรมการการปฏิรูปประเทศ
 3. งานเลขานุการของคณะทำงานขับเคลื่อนในระดับกระทรวง
 4. เป็นเจ้าภาพในการกำกับติดตามการดำเนินการของส่วยราชการ และหน่วยงานในสังกัดให้เป็นไปตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ
 5. จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติแผนปฏิรูปประเทศให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด
 6. ประเมินผลและจัดทำรายงานการดำเนินการของกระทรวงในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ
 7. ประสานเร่งรัดและให้คำปรึกษาแนะนำแก่ส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัด
 8. เผยแพร่และสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดกระทรวง
 9. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

รับทราบความก้าวหน้ายุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ

ที่ประชุมรับทราบ รายงานความก้าวหน้ายุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2562 ดังนี้

 • ความก้าวหน้าการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ ปรับแผนการปฏิรูปประเทศให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทฯ สศช. ได้เตรียมการปรับแผนการปฏิรูปประเทศให้มีความสอดคล้องตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 โดยมีกรอบการปรับแผนการปฏิรูปประเทศ ดังนี้ 1) ตรวจสอบความสอดคล้องของแผนการปฏิรูปประเทศกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ 2) ตรวจสอบสถานะกิจกรรม/แผนงาน ในแผนการปฏิรูปประเทศ 3) ตรวจสอบปัญหาอุปสรรคที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบตามแผนการปฏิรูปประเทศ ไม่สามารถดำเนินการได้ตาม พ.ร.บ.แผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ.2560
 • ความก้าวหน้าการปรับปรุงแผนปฏิบัติการ แผนปฏิบัติราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐขับเคลื่อนการดำเนินงานต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ แผนแม่บทฯ และแผนระดับ 2 อื่น ๆ โดยจะต้องปรับปรุงและจัดทำแผนระดับที่ 3 ทั้งในส่วนของแผนปฏิบัติการ แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติราชการรายปีของส่วนราชการ จัดทำรายละเอียดแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2563 และพิจารณาปรับห้วงเวลาการบังคับใช้แผนระดับที่ 3 ต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับห้วงระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทฯ ที่แบ่งเป็น 4 ช่วง ช่วงละ 5 ปี และ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ที่มีการขยายระยะเวลาสิ้นสุดแผนฯ ถึงปี พ.ศ. 2565 พร้อมทั้งนำแผนระดับที่ 3 ของหน่วยงานภาครัฐฉบับสมบูรณ์ที่ได้รับความเห็นของจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เข้าระบบ eMENSCR ซึ่งจะทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบและติตตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานตาม ยุทธศาสตร์ชาติให้บรรลุเป้าหมายสู่วิสัยทัศน์อย่างบูรณาการ
 • ความก้าวหน้าความเชื่อมโยงเป้าหมายของโครงการต่อยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับ 2 สศช.ได้กำหนดโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ซึ่งเป็นแผนระดับ 1 กับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ซึ่งเป็นแผนระดับ 2 นำไปสู่การปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ที่จะต้องศึกษาวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯทั้งในส่วนของประเด็นและเป้าหมาย ก่อนจะดำเนินการจัดทำแผนงาน โครงการหรือการดำเนินโครงการ(x) โดยหลักการนี้จะใช้ในการติดตามตรวจสอบ และประเมินว่า เป้าหมาย/ประเด็นใดที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ มีการดำเนินการที่ซ้ำซ้อนกันหลายหน่วยงาน หรือยังไม่มีการดำเนินการ
 • ความก้าวหน้าการมีส่วนร่วมของภาคีต่างๆ และการจัดทำสื่อสาธารณะในการสร้างการตระหนักรู้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 1) โครงการบริหารจัดการและพัฒนาการนำเข้าข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน ในประเด็นการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต โดยใช้ข้อมูลเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ของกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 2) สศช.ได้ดำเนินการสร้างการตระหนักรู้และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติผ่านสถาบันการศึกษา 4 สถาบัน เพื่อสร้างการรับรู้และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในกลุ่มคนรุ่นใหม่
 • ความก้าวหน้าการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ สศช. อยู่ระหว่างพัฒนาระบบรายงานการติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ในส่วนของการอนุมัติโครงการ/แผนการดำเนินการตามสายการบังคับบัญชา เพื่อให้โครงการ/แผนการ ดำเนินการทั้งหมดในระบบได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ และเป็นข้อมูลที่มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน สามารถเผยแพร่สู่สาธารณะได้ โดยการออกแบบระบบใช้หลัก “ความรับผิดรับชอบ” (Accountability)” ซึ่งให้ผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่าเป็นผู้นำเข้าระบบ และอนุมัติตามสายการบังคับบัญชาโดยหัวหน้าส่วนราชการ เป็นผู้อนุมัติและรับผิดชอบโครงการ/แผนการดำเนินการของส่วนราชการภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดไตรมาส ตามปีงบประมาณ เพื่อเป็นการยืนยันข้อมูล และให้ได้มาซึ่งข้อมูลโครงการ/แผนการดำเนินการที่มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ
 • การดำเนินงานในระยะต่อไป 1) สศช.จะหารือแนวทางการบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานกลางกับระบบeMENSCRในช่วงเดือนกรกฎาคม 2562 เพื่อให้การดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการ ตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศครอบคลุมหน่วยงานรัฐทุกแห่ง และลดภาระการรายงานที่อาจซ้ำซ้อน เข้ามาในระบบ 2) สศช.จะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประเด็นการพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ประเด็นการพัฒนาภาครัฐไปสู่รัฐบาลดิจิทัล และประเด็นการพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ของภาครัฐ ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2562 3) สศช. ได้หารือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เพื่อหาแนวทางในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านการวิจัยและนวัตกรรม เข้ากับระบบติดตาม และประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ซึ่งจะเป็นแนวทางในการคิดค้นงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถตอบสนอง ต่อนโยบายการพัฒนาประเทศมากยิ่งขึ้นในอนาคต โดยจะสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์และแสดงผลของงานวิจัย ต่อยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ด้าน ในไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ 2563 4) สศช. อยู่ระหว่างการจัดทำสื่อสาธารณะต่าง ๆ ในการสร้างการตระหนักรู้และ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ได้แก่โมชั่นกราฟฟิค (Motion graphic), การจัดทำสื่อการเรียนการสอน ออนไลน์เพื่อสร้างการตระหนักรู้ยุทธศาสตร์ชาติ (Thai – MOOC), ยุทธศาสตร์ชาติ ฉบับภาษาอังกฤษ (Unofficial Translation) ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และการจัดทำอภิธานศัพท์เฉพาะของยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทฯ และแผนการปฏิรูปประเทศ
 • ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ควรเร่งสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับทุกภาคส่วน

ที่ประชุมรับทราบ รายงานความก้าวหน้ายุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2562 ดังนี้

 • ความก้าวหน้าการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ 1) สศช.ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาการปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 และประเด็นการพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562) การปรับแผนการปฏิรูปประเทศให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทฯ สศช.ได้เตรียมการปรับแผนการปฏิรูปประเทศให้มีความสอดคล้องตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 และตามขั้นตอนของกฎหมาย โดยมีกรอบการปรับแผนปฏิรูป ดังนี้ ตรวจสอบความสอดคล้องของแผนการ ปฏิรูปประเทศกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ รวมทั้งการทบทวนข้อเสนอให้จัดตั้งหน่วยงานของรัฐตามแผนการปฏิรูปประเทศ, ตรวจสอบสถานะของกิจกรรม/แผนงาน ในแผนการปฏิรูปประเทศ, ตรวจสอบปัญหาอุปสรรคที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบตามแผนการปฏิรูปประเทศไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนการปฏิรูปประเทศ, ตรวจสอบว่าประเด็นการปฏิรูปมีลักษณะเป็นงานตามภารกิจหน้าที่ที่สามารถส่งต่อให้หน่วยงานดำเนินการต่อไป
 • ความก้าวหน้าการสร้างการตระหนักรู้ ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของภาคีต่าง ๆ ต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 1)โมชั่นกราฟฟิค (Motion graphic) เพื่อเผยแพร่ประเด็นการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ทัง 6 ด้าน นำไปสู่การสร้างความตระหนักและพลังในการขับเคลื่อนประเทศ โดย สศช. ดำเนินการแล้วเสร็จ และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/ 2) วีดิทัศน์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ฉบับภาษาอังกฤษ สศช.ได้ดำเนินการจัดทำวีดีทัศน์ฯ เพื่อเผยแพร่ให้นานาประเทศได้ทราบถึงความสำคัญและสาระสำคัญของ ยุทธศาสตร์ชาติ โดย สศช.ได้ดำเนินการแล้วเสร็จและเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://nscr.nesdb.go.th/ 3) งานก้าวพอดี (A Bright Leap Forward) Open House การนำใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เมื่อวันที่ 9-11 กรกฎาคม 2562 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
 • ความก้าวหน้าการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ เชื่อมโยงฐานข้อมูลที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานรัฐ เข้ากับระบบ ติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) อาทิ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะเชื่อมระบบ e-PLAN และ e-LAAS เข้ากับระบบ eMENSCR, กระทรวงคมนาคมจะนำระบบ eMENSCRไปใชในในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของกระทรวง และกระทรวงสาธารณสุข มีความพร้อมในการเชื่อมโยง โดย สศช.จะได้ประสานไปยังหน่วยงานอื่น ๆ ต่อไป เพื่อดำเนินการเชื่อมโยงระบบ eMENSCRกับระบบอื่นๆ ของภาครัฐ ให้เป็นระบบรายงานเดียว (Single Report) ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานตาม ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
 • การดำเนินงานในระยะต่อไป 1) สศช.จะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาภาครัฐไปสู่รัฐบาลดิจิทัล และประเด็นการพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญของภาครัฐ ในช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน 2562 เพื่อให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวของมีความรู้ความเข้าใจ ในประเด็นการพัฒนาที่กำหนดในยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ สามารถจัดทำรายละเอียดแผนปฏิบัติการ แผนปฏิบัติราชการ และโครงการ/แผนการดำเนินการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะนำไปสู่การจัดทำคำของบประมาณ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯได้ 2) สศช.จะมีการจัดประชมเชิงปฏบัติการ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ในช่วงเดือนกันยายน 2562 ได้แก่ การประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ชาติร่วมกับภาคีระหวางประเทศ เพื่อสร้างการตระหนักรู้เรื่องยุทธศาสตร์ชาติให้กับภาคีระหว่างประเทศ และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง นำไปสู่การสร้างความร่วมมือและหุ้นส่วนในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงาน สามารถดำเนินการปรับปรุงแผนการปฏบัติราชการของหน่วยงานตลอดจนสามารถจัดทำแผนงาน/โครงการ ให้สอดล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

อานนท์ วิชานนท์ / สรุป
กิตติกร แซ่หมู่ / ถ่ายภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s