รมว.ศธ.ย้ำความสำคัญการพัฒนาครูให้ทันศตวรรษที่ 21 เพื่อสร้างเด็กให้รู้เท่าทัน-รับมือต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก

(9 กันยายน 2562) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล “พระพฤหัสบดี” และรางวัล “ปิยชนน์คนการศึกษา”ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ครบรอบ 16 ปี โดยมีนายอรรถพล ตรึกตรอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. คณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ สกสค.และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธี ณ หอประชุมคุรุสภา

ประเด็นสำคัญ
– รมว.ศธ.ย้ำความสำคัญการพัฒนาครูให้ทันศตวรรษที่ 21
– เพื่อสร้างทักษะเด็กให้แข็งแกร่ง รับมือต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงของโลกได้ในอนาคต
– แนะให้แบ่งปันแนวคิดการทำสิ่งที่มีประโยชน์แก่เพื่อนร่วมงาน เพื่อสร้างความสามัคคี ต้องคิดเรื่องใหม่ ๆ พัฒนาและต่อยอดต่อไปให้ได้
– แนวคิดการเลื่อนวิทยฐานะครู อาจต้องรื้อระบบให้ทันสมัย เอื้อให้ครูได้ใช้เวลาอยู่กับห้องเรียน

นายอรรถพล ตรึกตรอง ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.) เป็นนิติบุคคลในกำกับ ศธ. จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ซึ่งได้ประกาศตามราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2546

โดยมีภารกิจหลักในการส่งเสริมสวัสดิการสวัสดิภาพสิทธิประโยชน์เกื้อกูลอื่น อีกทั้งการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุน ศธ. ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา สื่อการเรียนการสอน เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความมั่นคงในการประกอบวิชาชีพ สามารถอุทิศตนปฏิบัติงานในหน้าที่จนส่งผลที่ดีต่อคุณภาพการศึกษา

ปัจจุบัน สกสค.ดำเนินงานภายใต้โยบาย “การบริการเหนือความคาดหมาย” ซึ่งได้มีการเร่งขับเคลื่อนเรื่องหนี้สินครู เรื่องการดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาสูงวัยเพื่อรองรับ “สังคมสูงวัย”อย่างเต็มรูปแบบในอนาคต รวมถึงผลงานสำคัญ เช่น การยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ของสังคม ซึ่งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งในและนอกประจำการ

ก้าวต่อไปของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. คือ การเดินหน้าขับเคลื่อนศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทยและชมรมครูนอกประจำการทั่วประเทศ เพื่อเติมเต็มและเป็นที่พึ่งให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งในและนอกประจำการให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดกา รและมีภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ช่วยสนับสนุน เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบาย รมว.ศึกษาธิการ ที่ให้ความสำคัญในเรื่องการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ

ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาของสำนักงานคณะกรรมการสกสค.ครบรอบ 16 ปี วันที่ 9 กันยายน 2562 ได้มีการจัดงานเพื่อเป็นการบอกให้สาธารณะได้รับรู้ถึงผลงานและทิศทางการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรมการ สกสค. และจัดพิธีมอบรางวัล “พระพฤหัสบดี” เป็นรางวัลที่ยกย่องเชิดชูเกียรติครูในทุกสังกัดของ ศธ. ตามภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. โดยคัดเลือกครูที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ มีจิตวิญญาณของความเป็นครูมีคุณธรรมจริยธรรมที่น่ายกย่องของทุกจังหวัด ทุกสังกัดจำนวน 18 คน และรางวัล “ปิยชนน์คนการศึกษา” เป็นรางวัลที่มาจากโครงการ “ปิยชนน์ คนการศึกษา” ของสำนักงาน สกสค. กรุงเทพมหานคร มอบให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา คณาจารย์ทุกสังกัดทุกพื้นที่ในเขตกรุงเทพฯ ที่มีการประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการครองตน ครองคน ครองงาน ซึ่งมีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับรางวัลเป็นจำนวนทั้งสิ้น 750 คน

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวแสดงความยินดีแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลซึ่งเป็นผู้มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ มีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีคุณธรรมจริยธรรมที่น่ายกย่อง สมกับคำว่า “ครู”ช่วยส่งเสริมความสามัคคีและผดุงเกียรติของครูและบุคลากรทางการศึกษา ขณะที่ ศธ. ให้ความสำคัญเรื่องการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างมาก โดยถือว่าครูเป็นผู้ที่สร้างเด็กและเยาวชนให้เติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในอนาคต

ที่ผ่านมาได้หารือกับผู้บริหาร ศธ. อยู่เสมอว่า ต้องหาช่องทางพัฒนาครูให้ทันศตวรรษที่ 21 เพราะโลกปัจจุบันเปลี่ยนแปลงเร็วมาก ซึ่งประเทศอื่นสามารถเข้ามาครอบงำประเทศไทยด้วยการกดปุ่มไม่กี่ครั้ง แต่ถ้าหากเรามีเด็กและเยาวชนที่เจริญเติบโตไปเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่แข็งแกร่ง ก็จะรู้เท่าทันและสามารถรับมือต่อสถานการณ์ดังกล่าวได้ เราไม่ได้ต้องการให้เด็กมีความสามารถเท่าคอมพิวเตอร์ แต่ต้องสร้างทักษะของเด็กให้ควบคุมคอมพิวเตอร์ได้ เมื่อโลกมีการเปลี่ยนแปลง ตัวเด็กและเยาวชนต้องมีความยืดหยุ่น สามารถต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงของโลกได้

ทั้งนี้ ต้องการให้ทุกคนหาวิธี “แบ่งปันแนวคิดการทำสิ่งที่มีประโยชน์” ไปให้แก่เพื่อนร่วมงานที่อยู่ในสถานศึกษาเดียวกัน เป็นการสร้างความสามัคคีอีกทางหนึ่ง ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในโรงเรียน เพื่อสร้างประเทศไทยให้แข็งแรงในโลกแห่งการแข่งขันที่ดุเดือดและรวดเร็ว รวมทั้งต้องรู้ซึ้งถึงปัญหาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นว่า จะทำอย่างไรเพื่อให้การศึกษาของประเทศไทยดีขึ้น ซึ่งความรู้ในศตวรรษที่ 21 จะแตกต่างจากสิ่งที่เคยปฏิบัติมา วันนี้โลกแห่งเทคโนโลยีโลกกำลังครอบงำการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจประเทศ เราจึงต้องสร้างเยาวชนให้แข็งแกร่ง เพื่อวันข้างหน้าเยาวชนเหล่านี้จะนำพาสังคม ประเทศชาติเดินหน้าต่อไป

โอกาสนี้ รมว.ศึกษาธิการ ฝากถึงครูทุกคนว่า ขอให้มาร่วมกันทำในสิ่งที่อาจมองว่ายากไม่เคยทำมาก่อน หรือมองว่าไม่มีคนให้ความสนใจ แต่ขอให้ความมั่นใจว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญและให้ความสนใจด้านการศึกษามากที่สุด ดังนั้น ศธ. ต้องแสดงศักยภาพทางการศึกษาอย่างสุดความสามารถ ต้องคิดเรื่องใหม่ ๆ พัฒนาและต่อยอดต่อไปให้ได้ เพื่อให้นักเรียนแข่งขันได้ในอนาคต  ตลอดจนเน้นย้ำว่าไม่ต้องกังวลในสิ่งที่ผ่านมาแล้วอาจจะไม่ได้ประสบความสำเร็จ แต่ขอให้มีวิสัยทัศน์และมุ่งมั่นในการเดินไปข้างหน้าอย่างเต็มกำลังความสามารถ

สำหรับแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินครูนั้น รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า เบื้องต้นต้องพิจารณาพื้นฐานของปัญหาก่อน ไม่ว่าจะเป็นความเข้มงวดของการปล่อยเงินกู้ หรือประเด็นที่หลายคนมีหนี้สินเกินตัว ซึ่งต้องแก้ไขเกี่ยวกับวิถีการดำเนินชีวิตด้วย ในส่วนของการเลื่อนวิทยฐานะครู ได้มีการพูดคุยกันมาหลายสมัยแล้ว ซึ่งแนวทางการเลื่อนวิทยฐานะครูอาจจะไม่ทันสมัย ไม่เอื้อให้ครูได้ใช้เวลาในห้องเรียน ทั้งนี้ ศธ. มีทีมงานพิจารณาเรื่องดังกล่าวอยู่ โดยอาจจะต้องรื้อระบบพอสมควร

อย่างไรก็ตาม มีวิธีการสร้างผลงาน ติดตามและประเมินผลงานอยู่หลายรูปแบบ ซึ่ง ศธ. ต้องหาวิธีจัดการ พร้อมทั้งสื่อสารให้ครูเข้าใจการปรับเปลี่ยน ตลอดจนดูแลกลุ่มครูที่เลื่อนวิทยฐานะไปก่อนหน้านี้แล้ว เพื่อให้เกิดความพึงพอใจกับทุกฝ่าย

ปารัชญ์ ไชยเวช / สรุป
ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า, กิตติกร แซ่หมู่ / ถ่ายภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: