หมวดหมู่
สป.

รมช.ศธ.(กนกวรรณ)ลงพื้นที่อุทัยธานี ชื่นชมความร่วมมือภาคีเครือข่ายจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

(7 กันยายน 2562) ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล ผู้ช่วยเลขานุการ รมช.ศธ., นายพะโยม ชิณวงศ์ ประธานคณะทำงาน รมช.ศธ., นายศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.), นายนรา เหล่าวิชยา รองเลขาธิการ กศน., นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและพบปะบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดอุทัยธานี ณ ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ อําเภอเมืองฯ จังหวัดอุทัยธานี โดยมีนายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี, นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ ส.ส.จังหวัดอุทัยธานี, นายตถาพร สิทธิสมาน รักษาการนายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน กศน. ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ร่วมให้การต้อนรับ

ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ กล่าวว่า ชาวอุทัยธานีมีความโชคดีเป็นอย่างยิ่ง ที่มีทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วิถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้ที่มีคุณค่า และที่สำคัญคือการได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวอุทัยธานีและพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง ให้ประชาชนได้มีโอกาสเรียนรู้อาชีพที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นการสร้างอาชีพ มีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเป็นการอนุรักษ์ สืบทอดภูมิปัญญาเหล่านั้นไปสู่เด็กและเยาวชนรุ่นหลัง

การที่สำนักงาน กศน. จังหวัดอุทัยธานี ได้เห็นความสำคัญในการส่งเสริม สนับสนุน และประสานภาคีเครือข่ายในการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เช่น การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการติดตามเด็กตกหล่นนอกระบบการศึกษา เป็นเรื่องที่น่ายินดี เนื่องจากเป็นนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชาชน รวมไปถึงการที่เทศบาลเมืองอุทัยธานี สนับสนุนสถานที่และงบประมาณในการดำเนินงานห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ตามพระราชดำริฯ เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ประชาชนเช่นกันด้วย

รมช.ศธ.ได้กล่าวถึงเรื่องสวัสดิการครูเอกชนด้วยว่า การที่จะทำการสอนอย่างมีคุณภาพได้นั้น สวัสดิการเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่ง ขณะนี้ได้ผลักดันนโยบายการเพิ่มเพดานการเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลโรงเรียนเอกชน จากไม่เกินคนละ 100,000 บาท/คน/ปี เพิ่มเป็น 150,000 บาท/คน/ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เพื่อแก้ไขปัญหาสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลไม่เพียงพอ และเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ครูเอกชนที่เสียสละทั้งแรงกายแรงใจ ไม่แพ้ครูรัฐบาล ในส่วนของการพัฒนาครูเอกชนนั้น ขณะนี้ สช.ได้จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาครูโรงเรียนเอกชน เพื่อเข้ามาสนับสนุนการพัฒนาเพิ่มศักยภาพครูเอกชนไว้แล้ว ประมาณ 22 ล้านบาท โดยจะเริ่มดำเนินการทันที กระจายไปสำนักงานศึกษาธิการภาค (ศธภ.) 18 ภาคทั่วประเทศ ให้เข้าไปช่วยจัดอบรมพัฒนาครูได้อย่างเต็มที่

โอกาสนี้ รมช.ศธ.กล่าวขอบคุณจังหวัดอุทัยธานี เทศบาลเมืองอุทัยธานี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดอุทัยธานี และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่ร่วมให้การสนับสนุนในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของจังหวัดอุทัยธานี และได้ช่วยกันพัฒนาการศึกษาเพื่อพัฒนาประชาชน ให้มีคุณภาพ ความรู้ ความสามารถ พึ่งพาตนเองได้ และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และประเทศของเราให้มีความเข้มแข็ง มั่นคง ยั่งยืนตลอดไป

นายศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการ กศน. กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักงาน กศน.จังหวัดอุทัยธานี มีสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 8 แห่ง จัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย จัดการศึกษาต่อเนื่องด้านอาชีพ และการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จัดการศึกษาตามอัธยาศัยในห้องสมุดประชาชนจังหวัด และห้องสมุดประชาชนอำเภอ จำนวน 8 แห่ง ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” จำนวน 2 แห่ง ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดตามพระราชดำริ ฯ จำนวน 1 แห่ง

นอกจากนี้ ยังมีพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ตั้งอยู่ในพื้นที่ของสำนักงาน กศน. จังหวัดอุทัยธานี เป็นสถานที่จัดแสดงเครื่องมือเครื่องใช้สมัยโบราณ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และนิทรรศการบอกเล่าเรื่องราวประวัติความเป็นมาของจังหวัดอุทัยธานี วิถีชีวิตลุ่มน้ำสะแกกรังอันมีคุณค่า สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ

ทั้งนี้ ในปี 2558 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดตั้งศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ ศูนย์ฝึกอาชีพราษฎรตามแนวพระราชดำริ เพื่อฝึกอาชีพที่เน้นทางด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่ราษฎร ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดใกล้เคียง โดยโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สํานักงาน กศน. เป็นหน่วยงานหลักในการดําเนินงาน และพระราชทานพระราชทรัพย์ในการก่อสร้างอาคารบนที่ดินส่วนพระองค์ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นต่อประชาชนชาวจังหวัดอุทัยธานี เพื่อให้การดําเนินการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเป็นไปอย่างมีคุณภาพ สร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนให้มีอาชีพมีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นการสนองพระราชดําริฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สํานักงาน กศน. ได้ให้ความสําคัญเป็นอย่างยิ่งกับการส่งเสริม สนับสนุน และประสานภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ในการมีส่วนร่วมในจัดการศึกษา ตัวอย่างเช่น การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับจังหวัดอุทัยธานี สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ในการติดตามเด็กตกหล่นนอกระบบการศึกษา ให้มีโอกาสเข้าเรียนต่อจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกจากนี้ยังได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาล เมืองอุทัยธานี ในการสนับสนุนสถานที่และงบประมาณในการดําเนินงานห้องสมุดเคลื่อนที่ สําหรับชาวตลาดตามพระราชดําริ ๆ ซึ่งเป็นห้องสมุดเคลื่อนที่สําหรับชาวตลาดต้นแบบแห่งแรกของประเทศไทยอีกด้วย

อานนท์ วิชานนท์ / สรุป
อธิชนม์ สลางสิงห์ / ถ่ายภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s