หมวดหมู่
สป.

เสมา3 ลงพื้นที่นครสวรรค์ ย้ำเพิ่มค่ารักษาพยาบาลครูเอกชน เตรียมศึกษาระบบจ่ายตรง พร้อม​ทลายทุก​กำแพงข้อจำกัด

(6 กันยายน 2562) ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายพะโยม ชิณวงศ์ ประธานคณะทำงาน รมช.ศธ., นายศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.), นายนรา เหล่าวิชยา รองเลขาธิการ กศน., นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ลงพื้นที่รับฟังข้อเสนอและมอบนโยบายเพื่อพัฒนาโรงเรียนเอกชน ณ โรงเรียนสามมิตร อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์, นายมานพ ศรีผึ้ง ส.ส.จังหวัดนครสวรรค์, นางสาวนาถนรินทร์ เพทายเทียมทอง ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนสามมิตร ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมให้การต้อนรับกว่า 600 คน

ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศธ. กล่าวว่า โรงเรียนสามมิตรให้ความสำคัญในการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ-เนตรนารี นวัตกรรมการเรียนการสอนระดับอนุบาล รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนว HighScope ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยและผลผลิตทางวิทยาศาสตร์ การเรียนการสอนแบบบูรณาการ STEM TO STEAM การจัดการเรียนรู้รูปแบบ Thinking School การจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ “เด็กพิการเรียนรวม” และส่งเสริมความสามารถพิเศษ ตามรูปแบบพหุปัญญา ซึ่งมีการวางแบบแผนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ

แต่บนพื้นฐานที่จะทำการเรียนการสอนได้มีคุณภาพนั้น สวัสดิการครูเอกชน ก็ต้องดีด้วย ขณะนี้ได้ผลักดันนโยบายการเพิ่มเพดานการเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ของผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน จากไม่เกินคนละ 100,000 บาท/คน/ปี เพิ่มเป็น 150,000 บาท/คน/ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เพื่อแก้ไขปัญหาสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลไม่เพียงพอ ส่งผลให้ครูที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง เช่น โรคมะเร็ง โรคไต โรคหัวใจ ได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากมีภาระค่าใช้จ่ายสูง กระทบต่อขวัญกำลังใจของครูโรงเรียนเอกชน ซึ่งขณะนี้ได้มอบหมายให้กองทุนสงเคราะห์ และ สช. ศึกษาแนวทางการเบิกจ่ายตรง เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและอำนวยความสะดวกสำหรับครูที่เจ็บป่วย

ในส่วนของการพัฒนาครูเอกชนนั้น ขณะนี้ สช.ได้จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาครูโรงเรียนเอกชน เพื่อเข้ามาสนับสนุนการพัฒนาเพิ่มศักยภาพครูเอกชนไว้แล้ว ประมาณ 22 ล้านบาท โดยจะเริ่มดำเนินการทันที กระจายไปศึกษาธิการภาค (ศธภ.) 18 ภาคทั่วประเทศ ให้เข้าไปช่วยจัดอบรมพัฒนาครูได้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะการอบรมครูสอนเด็กพิเศษที่ต้องมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อดูแลเด็กให้ได้อย่างเต็มที่ ซึ่งการอบรมชุดแรกประมาณ 18,000 คน จากครูเอกชนทั้งหมดกว่า 100,000 คน โดยจะจัดให้มีการอบรมใน 4 หลักสูตร คือ หลักสูตรการศึกษาออนไลน์ หลักสูตรวิทยาการคำนวณในระดับประถมและมัธยม หลักสูตรอบรมลูกเสือ และหลักสูตรการอบรมครูปฐมวัย และที่สำคัญจะร่วมผลักดันจะ​ทลายทุก​กำแพงข้อจำกัด และ​จะ​ไม่​ทิ้ง​ใครไว้​ข้าง​หลัง แม้แต่เพียงคนเดียว

“ในฐานะที่ดิฉันเป็นผู้กำกับดูแลการศึกษาเอกชน ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่าน และพร้อมที่จะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ เต็มกำลังความสามารถ และถือโอกาสนี้ขอบคุณภาคีเครือข่ายที่ร่วมให้การสนับสนุนในการจัดการศึกษาได้เป็นอย่างดี ขอบคุณทุกท่านที่ได้ช่วยกันพัฒนาการศึกษา พัฒนาประชาชนให้ชุมชนของเรามีความเข้มแข็ง สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเป็นพลังในการขับเคลื่อนงานการศึกษาเอกชนให้สำเร็จในก้าวต่อไป” รมช.ศธ.กล่าว

น.ส.นาถนรินทร์ เพทายเทียมทอง กล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรงเรียนสามมิตร ว่าเป็นหน่วยงานในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2510 นับเป็นเวลา 52 ปี โดยมีผลงานเชิงประจักษ์ในการจัดการศึกษา การดําเนินกิจกรรมของสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้อื่นในรูปแบบต่าง ๆ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในการนําเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ ส่งเสริมกิจกรรมที่พัฒนาการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ รวมทั้งการขับเคลื่อนกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างทั่วถึงผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริมผู้เรียนในทุกช่วงวัยทั้งระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา พัฒนาครูในสถานศึกษาเอกชน นอกจากนั้นการทํางานของครูทุกคนในโรงเรียนเอกชนนครสวรรค์ยังทํางานด้วยความทุ่มเททั้งในและนอกโรงเรียน ส่งผลให้ได้รับรางวัลต่าง ๆ อาทิ รางวัลในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน รางวัลชนะเลิศประกวดค่ายย่อยและการแสดงรอบกองไฟในงานชุมนุมลูกเสือสํารองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 5 – 6 สิงหาคม 2562 เป็นต้น

ผลของการขับเคลื่อนกิจกรรมของโรงเรียนสามมิตร นับได้ว่าเป็นความสําเร็จในการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรที่ร่วมกันใน การสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่คนในชุมชนให้เรียนตลอดชีวิต

อย่างไรก็ตาม ปัญหาของโรงเรียนสามมิตรที่มีมาโดยตลอดคือ ผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ เกษตรกร (ทํานา) มีรายได้น้อย โรงเรียนไม่สามารถเก็บค่าธรรมเนียมการเรียนได้ตามใบอนุญาต จะเก็บได้เต็มจํานวนเพียงผู้ปกครองที่เบิกได้ ซึ่งมีเพียงไม่ถึง 10% ส่วนผู้ที่เบิกไม่ได้โรงเรียนเก็บ ภาคเรียนละ 500 บาท เป็นเช่นนี้มาเกือบ 30 ปี เมื่อนํารายได้ดังกล่าวรวมกับเงินอุดหนุนรายหัว ที่ได้รับจัดสรรจาก สช.ไม่เพียงพอกับรายจ่ายที่แท้จริง

นอกจากนี้ ในการพัฒนาการศึกษาต้องอาศัยทั้งความรู้ ความสามารถ การทุ่มเทและเสียสละ การทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย ผู้นำชุมชน ปราชญ์ชุมชน แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ตลอดจนการทำกิจกรรมที่มีความหลากหลาย

อานนท์ วิชานนท์ / สรุป
อธิชนม์ สลางสิงห์ / ถ่ายภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s