หมวดหมู่
สป.

รมช.ศธ.(กนกวรรณ)ชู กศน.สุโขทัยเด่นการค้าออนไลน์-เมืองนักอ่าน

(6 กันยายน 2562) ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายพะโยม ชิณวงศ์ ประธานคณะทำงาน รมช.ศธ., นายศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.), นายนรา เหล่าวิชยา รองเลขาธิการ กศน., นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมด้านการศึกษา ณ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย โดยมีนายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย, นายสมเจตน์ ลิมปะพันธ์ ส.ส.จังหวัดสุโขทัย, นายวราดิศร อ่อนนุช นายอําเภอเมืองสวรรคโลก ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ร่วมให้การต้อนรับ

ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ กล่าวให้นโยบายตอนหนึ่งว่า การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กศน.ได้พัฒนาสู่โลกแห่งการเปลี่ยนแปลง จากการส่งเสริมอาชีพแบบเดิม สู่การแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค รวมไปถึงการส่งเสริมการค้าออนไลน์ ซึ่งเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดนําไปสู่การเปิดตลาดอื่น ๆ นอกจากตลาดชุมชน โดยผ่านกระบวนการบ่มเพาะภูมิปัญญาที่มีมาในพื้นที่

จากการตรวจเยี่ยมผลิตภัณฑ์ชุมชน เห็นว่าเป็นผลผลิตของการขับเคลื่อนโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนที่ชาว กศน.สุโขทัย ผลักดันสู่การค้าออนไลน์ผ่านศูนย์ OOCC (ONIE Online Commerce Center) อย่างต่อเนื่อง มีประชาชนเข้าร่วมโครงการมากกว่า 50,000 คน ถือว่าประสบความสําเร็จในการขับเคลื่อนสู่การค้าในโลกยุคดิจิทัล อาทิ กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์เสื่อกก กศน.อําเภอทุ่งเสลี่ยม สามารถพัฒนาไปสู่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่สร้างรายได้เสริมให้กับสมาชิกกลุ่มในปีที่ผ่านมานับแสนบาท , กลุ่มวิสาหกิจชุมชนใบตองคลองกระจง (แปรรูปใบตอง) กศน.อําเภอสวรรคโลก ประสบความสําเร็จจากการยึดอาชีพบรรพบุรุษ พัฒนาต่อยอดสู่การเป็นภาชนะรักษ์โลก ตามโครงการลดปริมาณขยะในชุมชน และได้การรับรองจากสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI : Geographical indications) เรื่องใบตอง จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ส่งผลให้เป็นที่ยอมรับทั่วประเทศในเวลาอันรวดเร็ว มีการสั่งออเดอร์สินค้าล่วงหน้าผ่านช่องทางออนไลน์กว่า 100,000 ใบต่อเดือน

ในช่วงปี 2562 สามารถสร้างรายได้เสริมให้กลุ่มกว่า 40,000 บาทต่อเดือน เป็นที่น่ายินดีนอกจากชุมชนมีรายได้ มีความเข้มแข็งแล้ว กศน. อำเภอสวรรคโลก ยังร่วมทําแผนพัฒนาอาชีพให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น

กลุ่มผ้าทอตีนจก กศน. อําเภอศรีสัชนาลัย เป็นการต่อยอดอาชีพดั้งเดิมในชุมชนให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่สนองต่อความต้องการของกลุ่มลูกค้า โดยส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้กับประชาชน รวม 100 คน มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เช่น ผ้าซิ่นตีนจก ผ้าหมักโคลน ผ้าซิ่นมุก ผ้าคลุมไหล่ ย่าม และเสื้อผ้าพื้นเมืองสําเร็จรูป โดยสร้างรายได้เสริมให้แต่ละคน ในรอบปีที่ผ่านมา 3,000 – 4,000 บาทต่อเดือน

นอกจากนี้ กิจกรรมส่งเสริมการอ่านของ กศน.สุโขทัย ภายใต้โครงการ “สุโขทัยเมืองนักอ่าน” เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานโดยมีการบูรณาการความร่วมมือในการกระตุ้นและปลูกฝังนักศึกษา ประชาชนให้เห็นคุณค่าและรากเหง้าที่มีในชุมชน เป็นการพัฒนานวัตกรรมส่งเสริม เรียนรู้ลายสือไทยผ่าน QR Code ให้ชาวสุโขทัยได้ตระหนักและเรียนรู้ถึงรากเหง้าของมรดกทางปัญญาที่ทรงคุณค่าควรแก่การอนุรักษ์และภาคภูมิใจที่ลายสือไทยเป็นต้นกําเนิดของภาษาไทยในปัจจุบัน โดยจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การฝึกเขียนลายสือไทย บิงโกลายสือไทย โดมิโน่ลายสือไทย การ์ดคําลายสือไทย เกม Kahoot ลายสือไทย เพื่อสร้างนิสัยรักการอ่านให้เกิดเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีรถห้องสมุดเคลื่อนที่ส่งเสริมการอ่าน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน ที่ให้บริการครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ของจังหวัดสุโขทัย

สําหรับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านภายในห้องสมุดประชาชนมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อําเภอสวรรคโลก มีการสอนภาษาอังกฤษให้แก่เยาวชนในวันเสาร์และอาทิตย์ โดยครูจิตอาสา

ในปี 2562 สํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย มุ่งส่งเสริมการรู้หนังสือให้กับผู้ไม่รู้หนังสือ จํานวน 118 คน จนสามารถอ่านออกเขียนได้ทุกคน อีกทั้งยังส่งเสริมการรู้หนังสือให้กับผู้ลืมหนังสือ เช่น กศน.อําเภอสวรรคโลก ได้ส่งเสริมการรู้หนังสือจนปลอดผู้ไม่รู้หนังสือ แต่ยังคงส่งเสริมผู้ที่ลืมหนังสือให้สามารถอ่านออก เขียนได้อย่างต่อเนื่องกว่า 280 คนต่อปี โดยไม่ใช้งบประมาณ

ผลของการขับเคลื่อนกิจกรรมของสํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย นับได้ว่าเป็นความสําเร็จในการบริหารดําเนินงานของผู้บริหารระดับจังหวัด อําเภอ และบุคลากร ที่ร่วมกันในการสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่คนในชุมชนให้เรียนรู้ตลอดชีวิต ตามวิสัยทัศน์ สํานักงาน กศน. ได้กําหนดไว้

สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ได้เห็นความร่วมมือในการขับเคลื่อนการทํางานด้านการศึกษาของชาว กศน. สุโขทัย ในฐานะผู้กํากับดูแลด้านการศึกษา พร้อมที่จะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่เต็มกําลังความสามารถ และขอเป็นกําลังใจแก่คณะผู้บริหาร บุคลากร ภาคีเครือข่าย ผู้นําชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน และผู้เกี่ยวข้องที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ การทุ่มเทและเสียสละการทํางาน ร่วมให้การสนับสนุนในการจัดการศึกษาให้สําเร็จได้เป็นอย่างดี และช่วยกันพัฒนาการศึกษา พัฒนาประชาชน ให้ชุมชนของเรามีความเข้มแข็ง สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเป็นพลังในการขับเคลื่อนงาน กศน. ให้สําเร็จในก้าวต่อไป

“ขอแสดงความห่วงใยต่อพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสุโขทัยที่ประสบภัยน้ําท่วมอยู่ในขณะนี้ ขอให้ดูแลสุขภาพ ทั้งนี้ได้มอบหมายให้สำนักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย เข้าไปดูแลให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาวะอนามัยของประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม ร่วมกับหน่วยงานของสาธารณสุขในพื้นที่อีกด้วย“ รมช.ศธ. กล่าว

นายศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการ กศน. กล่าวเพิ่มเติมว่า สํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย เป็นหน่วยงานในพื้นที่ มีผลงานเชิงประจักษ์ในการส่งเสริม สนับสนุน และประสานภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา การดําเนินกิจกรรมของศูนย์การเรียนชุมชนและแหล่งการเรียนรู้อื่นในรูปแบบต่าง ๆ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเรียนรู้ลายสือไทย “สุโขทัยเมืองนักอ่าน” ร่วมกับองค์การ บริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย ส่งเสริมบุคลากรในการนําเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ให้เกิด ประสิทธิภาพ รวมทั้งการขับเคลื่อนกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนและประชาชนอย่างทั่วถึง ผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนส่งเสริมผู้เรียนในทุกช่วงวัย ทั้งการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรม ส่งเสริมอาชีพ ทักษะอาชีพ การอบรมพัฒนาครู กศน. ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ไปถ่ายทอดให้กับชุมชน

จัดตั้งการค้าออนไลน์ผ่านศูนย์ OOCC การนําเทคโนโลยีมาใช้จัดการด้านการเกษตร ให้เป็นเกษตรกรต้นแบบ (Master Trainer) เพื่อนําความรู้ไปขยายผล ขับเคลื่อน การสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน

นอกจากนั้นการทํางานในพื้นที่ของครู กศน. ยังทําให้การทํางานด้วยความทุ่มเทในพื้นที่ ส่งผลให้ได้รับรางวัลต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น รางวัลศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยประจําตําบลดีเด่นระดับประเทศ / รางวัลชุมชนต้นแบบระดับจังหวัด ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน และรางวัลโครงงานนักศึกษา กศน.ดีเด่น ประจําปี 2562 เป็นต้น

อานนท์ วิชานนท์ / สรุป
อธิชนม์ สลางสิงห์ / ถ่ายภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s