นโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก สพฐ.

สรุปนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ภายใต้วิสัยทัศน์ “โรงเรียนขนาดเล็กมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน”

สถิติเปรียบเทียบจำนวนโรงเรียนขนาดเล็ก มีอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งของจำนวนโรงเรียนทั่วประเทศ
โดยสัดส่วนของครูต่อนักเรียนใน รร.ขนาดเล็ก ล่าสุดอยู่ที่ ครู 1 คน ต่อนักเรียน 10 คน
จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กทั้งประเทศ 15,158 โรง ส่วนใหญ่อยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ในจำนวนนี้ เป็นโรงเรียนที่ไม่มีนักเรียน 305 โรง ที่ยังไม่สามารถยุบเลิกได้ แต่ส่วนใหญ่อยู่ภาคเหนือ โดย จ.ลำปาง มีจำนวนมากที่สุด
สพฐ.ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กระยะ 4 ปีไว้แล้ว (พ.ศ. 2562-2565) โดยกำหนดวิสัยทัศน์ “โรงเรียนขนาดเล็กมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน”
รวมทั้งกำหนดยุทธศาสตร์ 5 ด้านในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก โดยยุทธศาสตร์แรก เป็นการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพื่อพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
และยุทธศาสตร์ที่ 5 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
พร้อมทั้งกำหนดแนวทางดำเนินการระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รวมทั้งแนวทางดำเนินการระดับโรงเรียน ให้เป็นแนวทางปฏิบัติ
มีการกำหนดปฏิทินการดำเนินการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ในช่วงเดือนสิงหาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว
ขณะนี้ทุกหน่วยงานได้จัดส่งข้อมูลการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
โดย สพฐ.จะวิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล และข้อคิดเห็นเพื่อนำเสนอเป็นแนวทางดำเนินการในการบริหารจัดการต่อไป

นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวเพิ่มเติมถึงการแก้ไขปัญหาโครงการอาหารกลางวันของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาทั่วประเทศด้วยว่า ขณะนี้ สพฐ.ได้ตั้ง “ศูนย์บริหารจัดการโครงการอาหารกลางวันนักเรียน” ขึ้น เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งในสังกัด สพฐ. แยกออกจากหน่วยงานกองทุนอาหารกลางวันของ สพฐ.ที่ดำเนินการอยู่ โดยมีตำแหน่งระดับผู้อำนวยการเป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งศูนย์ดังกล่าวมีหน้าที่บริหารจัดการโครงการอาหารกลางวันในรูปแบบการติดตามประเมินผล เพื่อให้มีความรับผิดชอบโดยตรง ส่วนระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ก็ให้มีคณะกรรมการบริหารอาหารกลางวันเช่นกัน เพื่อดำเนินการบริหารจัดการอาหารกลางวันของนักเรียนให้มีคุณภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: