หมวดหมู่
สป.

ผลประชุม ก.ค.ศ. หารือโครงสร้าง ผลตอบแทน สวัสดิการข้าราชการครู เตรียมคนไปสู่ศตวรรษที่ 21

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 โดยนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม โดยมีประเด็นที่สำคัญโดยสรุป ดังนี้

เห็นชอบเสนอ ปลัด ศธ.เป็นผู้แทนในคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม

จากการที่ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2562 มาตรา 8 ได้บัญญัติว่า ให้มีคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมคณะหนึ่ง เรียกโดยย่อว่า “ก.ม.จ.” ประกอบด้วย (1) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ (นายกฯ มอบหมายให้นายวิษณุ เครืองาม เป็นประธาน) (2) ผู้แทนคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนที่ได้รับมอบหมาย เป็นรองประธานกรรมการ (3) กรรมการโดยตำแหน่ง จำนวนห้าคน ได้แก่ ผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น และสภากลาโหม อย่างละหนึ่งคน (4) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจำนวนไม่เกินห้าคนเป็นกรรมการ ให้เลขาธิการ ก.พ. เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้เลขาธิการ ก.พ. แต่งตั้งข้าราชการ ในสำนักงาน ก.พ. เป็นผู้ช่วยเลขานุการได้ตามความจำเป็น

ในส่วนของผู้แทน ก.ค.ศ. ที่ประชุมมีมติเสนอ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจาก ก.ค.ศ. เป็นกรรมการโดยตำแหน่งใน ก.ม.จ. และให้เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นผู้แทนสำรอง

หารือโครงสร้าง ผลตอบแทน สวัสดิการต่าง ๆ สำหรับข้าราชการครู

ที่ประชุมได้นำประเด็นเกี่ยวกับโครงสร้าง ผลตอบแทน สวัสดิการต่าง ๆ สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มาหารือร่วมกัน

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ในเรื่องภาระของครู จะต้องผูกพันกับสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษา เช่น ภาระของครูจะต้องเกี่ยวข้องกับภาระของเด็ก

อีกส่วนก็คือ เรื่องผลตอบแทนและสวัสดิการต่าง ๆ ทั้งสายบริหารและสายปฏิบัติ ต้องการให้ข้าราชการครูเข้าสู่สวัสดิการต่าง ๆ ได้ชัดเจนและทำให้เข้มข้นขึ้น เช่น เรายังไม่กระจายความพร้อมพอที่จะเชื้อเชิญครูสายปฏิบัติไปสู่สายบริหาร ศธ.จึงต้องมีแผนที่ชัดเจนเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ครูเข้าใจ และตรงกับความสามารถให้มากขึ้น จึงฝากเลขาธิการ ก.ค.ศ.วางโครงสร้างให้ชัดเจน แม้อาจจะเป็นเรื่องใหญ่ต้องใช้เวลา แต่ก็ต้องการให้ดำเนินการในเรื่องนี้ เพื่อเป็นการเตรียมคนไปสู่ศตวรรษที่ 21

ทั้งนี้ ในการประชุมครั้งต่อไป จะดูเรื่องโครงสร้างของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะวันนี้มีเรื่องร้องเรียนเกิดขึ้นมากมายทุกวัน “หากโครงสร้างแข็งแรงแค่ไหน แต่จริยธรรมไม่ดี ก็ส่งผลกระทบต่อปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น” เพราะสุดท้ายอยู่ที่ความสามารถในการบริหารจัดการและจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา เราจึงต้องช่วยกันวางระบบบริหารจัดการที่ดีให้เกิดขึ้น เพื่อให้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจำนวนมาก ลดน้อยลง

ดังนั้น การปรับปรุงโครงสร้างและการบริหารงานในภูมิภาคจะชัดเจนมากขึ้น แต่ย้ำว่าจะไม่ลิดรอนสิทธิ์ของใคร การประชุมครั้งหน้าจะเป็นการประชุมที่สร้างสรรค์ ที่มีคนคิดวางระบบไว้แล้ว แต่จะนำเอามาปฏิบัติ และดูข้อติดขัดคืออะไร หรืออะไรที่เราขาด เพื่อเป็นข้อมูลในการวางโครงสร้างให้งานมีประสิทธิภาพมากที่สุด เกิดผลงานที่จับต้องได้ในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งการรับฟังความคิดเห็นจากบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ผ่านมา เพื่อต้องการให้กระบวนการสมบูรณ์ ครบถ้วน และมีข้อมูลในการตัดสินใจที่ชัดเจน

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวด้วยว่า สำหรับการแต่งตั้งผู้บริหารซี 11 ของกระทรวงศึกษาธิการ จะนำเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ ในการประชุม ครม. วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562

บัลลังก์ โรหิตเสถียร / สรุป
กิตติกร แซ่หมู่ / ถ่ายภาพ

One reply on “ผลประชุม ก.ค.ศ. หารือโครงสร้าง ผลตอบแทน สวัสดิการข้าราชการครู เตรียมคนไปสู่ศตวรรษที่ 21”

เรียนทุกท่านที่เกี่ยวข้องคะ

ฝากขอรบกวนท่านช่วยพิจารณาค่าจ้างครูธุรการโรงเรียน​และภารโรงหน่อยคะ.. งบเดือนสิงหาคมพวกเรายังไม่มาเลยคะ​ บางท่านเดือนกรกฏาคม​ ก็ยังไม่มีงบมาเลยคะ.. ขอความกรุณาพิจารณาด้วยคะ.. ธุรการครูทำงานเทียบเท่าครูเหมือนกันคะธุรการครูและ​ภารโรง​ บางท่าน​ก็ยังมีสอนหนังสือด้วย​ เพราะจำนวนครูขาดแคลน… ฝากพวกท่านช่วยพิจารณาด้วยนะคะ…

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา
ขอขอบคุณค่ะ

ถูกใจ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s