สกศ.จัดงานมหกรรมการศึกษาแห่งชาติ: ก้าวสู่คุณภาพการศึกษาที่ดีกว่า

(26 ส.ค. 2562) คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมการศึกษาแห่งชาติ : ก้าวสู่คุณภาพการศึกษาที่ดีกว่า ณ ห้องประชุม Mayfair Grand Ballroom โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

ประเด็นสำคัญ รมช.ศธ.มอบนโยบาย
– การประชุมครั้งนี้ เพื่อเป็นเวทีสาธารณะ นำเสนอประเด็นปฏิรูปการศึกษา
– ควรสร้างผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง
– เด็กๆ ควรรู้เท่าทันวิทย์และเทคโนโลยี แต่ไม่ลืมความเป็นไทย
– ครูเป็นผู้สนับสนุนให้นักเรียนคิดเป็นระบบ
– จะนำร่องหลักสูตร Unplugged Coding พ.ย.นี้ เพื่อฝึกการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน
– พร้อมสนับสนุนการศึกษาพิเศษสำหรับผู้พิการ

นายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวว่า สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ได้จัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 รวมทั้งกฎหมายการศึกษา และนโยบายการศึกษาต่าง ๆ เพื่อให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21

บทบาทสำคัญอีกประการหนึ่งของ สกศ. คือ เป็นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา เพื่อให้ข้อเสนอแนวทางการดำเนินการปฏิรูปการศึกษาต่อคณะรัฐมนตรีในประเด็นสำคัญ เช่น กฎหมายการศึกษา การพัฒนาเด็กปฐมวัย  กลไกและระบบการผลิต  คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู การจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา  แนวทาง หลักเกณฑ์ และวิธีการปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปการศึกษา โดยสอดคล้องกันทั้งในระดับชาติและระดับพื้นที่ เป็นต้น

สำหรับการจัดงานมหกรรมการศึกษาแห่งชาติ : ก้าวสู่คุณภาพการศึกษาที่ดีกว่า จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีสาธารณะ นำเสนอประเด็นปฏิรูปการศึกษา รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นทุกมุมมองจากผู้มีส่วนได้เสียต่อการปฏิรูปการศึกษา รวมทั้งเป็นการสร้างกระแสสังคมให้ได้รับรู้ในการดำเนินงานทางการศึกษาตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา โดยจัดงานในวันที่ 26 – 27 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วมงานจำนวน 1,500 คน

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ บรรยายพิเศษ เรื่อง ก้าวสู่คุณภาพการศึกษาที่ดีกว่า โดยยกคำกล่าวของชาวจีนว่า “ปลูกต้นไม้ต้องใช้เวลา 10 ปี ปลูกคนต้องใช้เวลา 100 ปี” ดังนั้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศจะต้องใช้เวลา ซึ่งสิ่งสำคัญคือทำอย่างไรจึงจะปฏิบัติตามกฎหมายหรือรัฐธรรมนูญได้จริง

ทั้งนี้ ต้องการเห็นผู้เรียนเป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง เพื่อสามารถเรียนรู้เท่าทันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้ ขณะเดียวกันต้องไม่ลืมความเป็นไทย วัฒนธรรม ประเพณี คุณธรรมจริยธรรมอันดีงาม ถือเป็นต้นทุนอันมีค่าของคนไทย ซึ่งสามารถสอดแทรกไว้ในทุกกิจกรรมการเรียน เช่น การอ่านหนังสือ การร้องเพลง การฟ้อนรำ เป็นต้น จึงควรปลูกฝังทักษะทางเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไทยควบคู่กันไปอย่างต่อเนื่อง

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวถึงการบริหารการศึกษาด้วยว่า ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์โลกอย่างรวดเร็ว ดังนั้น การรู้ปัญหาจึงเปรียบเสมือนสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง ผู้บริหารต้องรู้ว่าจะวางระบบหรือปรับเปลี่ยนอย่างไรจึงสามารถดึงศักยภาพของคนทุกระดับออกมาให้ได้พัฒนาในแต่ละช่วงวัยให้ดีที่สุด เพื่อให้จบการศึกษาไปแล้วมีงานทำและทำงานเป็น

ทั้งนี้ เด็กรุ่นใหม่ควรได้เรียนรู้หลากหลายสาขาวิชา โดยทุกภาคส่วนต้องเข้ามาช่วยกัน ซึ่งการได้รับความรู้หลายอย่าง จะทำให้เกิดความรู้ ความคิด และความฉลาดขึ้นได้

ในส่วนของครูต้องสามารถสร้างบรรยากาศที่ดีในการเรียนได้ เนื่องจากธรรมชาติของเด็กมีความอยากรู้อยากเห็นเป็นทุนอยู่แล้ว ครูจึงจำเป็นต้องสร้างบรรยากาศทั้งในและนอกห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตามบริบทและความต้องการของนักเรียน ตลอดจนครูจะเป็นผู้สนับสนุนให้นักเรียนคิดเป็นระบบ วางแผน ตัดสินใจแก้ปัญหาต่าง ๆ ตามหลักสูตร Unplugged Coding เพื่อเตรียมตัวสู่การเรียนรู้การแก้ปัญหาที่ซับซ้อนในระดับต่อไป โดยจะเริ่มนำร่องหลักสูตรดังกล่าวในเดือนพฤศจิกายนนี้

ด้านการประเมินหรือทดสอบการศึกษาที่ผ่านมามีคนร้องเรียนหรือจับผิดหลายเรื่อง จึงต้องปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม เช่น ทักษะวิชาโค้ดดิ้งเป็นหนึ่งในวิชาทดสอบของ สทศ. โดยเป็นการทดสอบเพื่อให้รู้คะแนน ไม่ใช่การเปรียบเทียบหรือชี้วัดว่าใครเก่งกว่าใคร เนื่องจากเด็กทุกคนมีศักยภาพ เพียงแต่จะทำอย่างไรจึงสามารถดึงศักยภาพออกมาได้ ซึ่งควรประเมินกระบวนการพัฒนาการเรียนการสอนมากกว่าทดสอบว่าเด็กรู้วิชาที่ตั้งเป้าหมายให้เรียนได้มากน้อยเพียงใด

นอกจากนี้ ยังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ขาดโอกาสหลายอย่าง คือ ผู้พิการ ซึ่งแม้จะเป็นคนส่วนน้อยของประเทศ แต่ก็เป็นคนไทยด้วยกัน ต้องได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง ควรสนับสนุนการจัดการศึกษาพิเศษอย่างเหมาะสม ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นครั้งนี้ขอให้ทุกฝ่ายช่วยกันปฏิรูปการศึกษาให้เป็นรูปธรรม ปลูกฝังให้คนไทยทุกคนเป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข และตอบแทนคุณแผ่นดิน

ปารัชญ์ ไชยเวช / สรุป
กิตติกร แซ่หมู่ / ถ่ายภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: