หมวดหมู่
สป.

ศธ.จัดเวิร์คช็อปขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) ประจำปีงบประมาณ 2562 แก่บุคลากรกระทรวงศึกษาธิการส่วนกลาง สำนักงานศึกษาธิการภาค/จังหวัด (ศธภ./ศธจ.) และนักศึกษาระดับปริญญาโท/ปริญญาเอก ด้านบริหารการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) จำนวน 140 คน ระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมดิไอเดิล เรสซิเดนท์ รังสิต จ.ปทุมธานี เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และกลไกการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดองสู่การปฏิบัติ

(23 สิงหาคม 2562) นางสาวนิติยา หลานไทย ผอ.สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. ปฏิบัติหน้าที่รองหัวหน้ากลุ่มขับเคลื่อน ป.ย.ป.ศธ. กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมว่า ที่ผ่านมา ศธ.ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้กับหน่วยงานในส่วนกลางไปแล้ว 2 ครั้ง ระหว่างวันที่ 2-3 ก.ค.62 ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ มหานาค และสำนักงานศึกษาธิการภาค/จังหวัด (ศธภ./ศธจ.) ระหว่างวันที่ 22-23 พ.ค.62 ณ โรงแรม เบลล่า บี จ.นนทบุรี เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงของการทำงาน สร้างการรับรู้ร่วมกันของหน่วยงานใน ศธ.ทุกหน่วยงาน ทำให้เกิดการขับเคลื่อนการทำงานของแผนปฏิรูปประเทศเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด

ผ่านหลักการทำงานโดยกลุ่ม ป.ย.ป. ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๕ บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทําแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน เพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกัน ไปสู่เป้าหมายของประเทศ

มติคณะรัฐมนตรีจึงกําหนดให้มีหน่วยงานเพื่อทําหน้าที่ประสานงาน เชื่อมโยงกับคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศแต่ละด้าน เพื่อบูรณาการขับเคลื่อนและประสานแผนงาน โครงการของกระทรวงและระหว่างกระทรวงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนความมั่นคง กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงศึกษาธิการ (กลุ่ม ป.ย.ป. ศธ.) เป็นหน่วยงานภายในสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทําหน้าที่เป็นศูนย์บัญชาการ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ ของกระทรวงศึกษาธิการ และเป็นแกนกลางประสานงานระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมถึงทําหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการกํากับ ติดตาม การดําเนินการตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิรูปประเทศของส่วนราชการ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

สำหรับการประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และกลไกการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดองสู่การปฏิบัติ โดยมีวิทยากรให้ความรู้ 5 ท่าน ได้แก่
1) รศ.ดร.ปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สจล. กรุงเทพฯ
2) ผศ.ดร.จารุวรรณ พลอยดวงรัตน์ วิทยาลัยวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา สจล. กรุงเทพฯ
3) ดร.กัลยารัตน์ เมธีวีรวงศ์ วิทยาลัยวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา สจล. กรุงเทพฯ
4) ดร.รังสันต์ จอมทะรักษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (มสด.) กรุงเทพฯ
5) อ.ชมชนก ธนาวีราภรณ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

  • อานนท์ วิชานนท์ / สรุป
  • กิตติกร แซ่หมู่ / ถ่ายภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s