กยศ.แถลงภาพรวมการให้กู้ยืม ปี 2562 ไม่จำกัดโควตาสำหรับผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์เท่านั้น

(23 สิงหาคม 2562) นายชัยณรงค์ กัจฉปนันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดเผยถึงภาพรวมของการดำเนินงานให้กู้ยืมในปีงบประมาณ 2562

ประเด็นสำคัญ
- ปี 2562 เป็นปีแรกที่ไม่จำกัดให้กู้ยืมสำหรับผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์เท่านั้น
- ปี 2562-2566 มุ่งส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์รองรับ 10 อุตสาหกรรมหลัก ผู้กู้จะเสียดอกเบี้ยเพียง 0.5%+ส่วนลดเงินต้น 30% ส่วนอาชีวะส่วนลดเงินต้น 50%
- เดินหน้าสร้างจิตสำนึกและวินัยทางการเงินให้แก่นักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืมอย่างต่อเนื่อง

ผจก.กยศ. กล่าวว่า จากเป้าหมายการให้ผู้ยืมในปีการศึกษา 2562 จำนวน 619,501 รายนั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการให้กู้ยืม โดยระดับอุดมศึกษาได้เปิดภาคการศึกษาเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ซึ่งผลการให้กู้ยืมถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 มีจำนวนผู้กู้ยืม 476,830 ราย คิดเป็นวงเงินให้กู้ยืม 22,755 ล้านบาท ทั้งนี้ ปี 2562 เป็นปีแรกที่กองทุนไม่ได้จำกัดโควตาการกู้ยืมสำหรับผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ กองทุนขอยืนยันว่าหากผู้กู้ยืมเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ กองทุนมีเงินเพียงพอในการให้กู้ยืมทุกคน เพื่อเป็นการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งกองทุนได้นำเงินที่ได้รับชำระคืนจากผู้กู้ยืมรุ่นพี่ในการปล่อยกู้ยืมให้แก่ผู้ยืมรุ่นน้องโดยไม่ได้ใช้งบประมาณแผ่นดินตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา

ปัจจุบันมีนักเรียนนักศึกษาผู้ได้รับโอกาสทางการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 5,606,115 ล้านราย ประกอบด้วยผู้กู้ที่อยู่ระหว่างการศึกษาและปลอดหนี้ 978,753 ราย ผู้กู้ที่ชำระเสร็จสิ้นแล้ว 1,052,992 ราย ผู้กู้ที่อยู่ระหว่างการชำระหนี้ 3,519,642 ราย และเสียชีวิต/ทุพพลภาพ 56,728 ราย เป็นเงินงบประมาณให้กู้ยืมจำนวนกว่า 603,829 ล้านบาท

ในปี 2562 กองทุนยังได้มุ่งเน้นส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital) เพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ 3 โครงสร้างพื้นฐาน โดยให้สิทธิกับผู้กู้ยืมที่เรียนระหว่างปีการศึกษา 2562- 2566 (5 ปีการศึกษา) ดังนี้

  • ผู้กู้ยืมระดับปริญญาตรี เมื่อสำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาที่กำหนดจะคิดดอกเบี้ยอัตราไม่เกินร้อยละ 0.5 ต่อปี และได้ส่วนลดเงินต้นร้อยละ 30
  • ผู้ยืมระดับอาชีวศึกษา เมื่อสำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาที่กำหนดจะคิดดอกเบี้ยอัตราไม่เกินร้อยละ 0.5 ต่อปี และได้ส่วนลดเงินต้นร้อยละ 50

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ EEC รวมถึงเป็นการป้อนกำลังคนในสายอาชีวะ/สายวิชาชีพที่ยังขาดแคลน สู่ตลาดแรงงานทั่วประเทศ

นายชัยณรงค์ กัจฉปนันท์
ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

นอกจากนี้ กองทุนยังมุ่งสร้างวินัยทางการเงินให้แก่นักเรียนนักศึกษาผู้กู้ยืมอย่างต่อเนื่อง โดยร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดทำหลักสูตร “e-leaning เงินทองต้องวางแผน” เข้าเรียนออนไลน์ผ่านระบบ e-Studentloan เมื่อเรียนจบหลักสูตรจะสามารถนับเป็นชั่วโมงจิตอาสาได้ 3 ชั่วโมง นำไปสะสมจำนวนชั่วโมงจิตอาสาให้ครบ 36 ชั่วโมง ตามที่กองทุนกำหนด

การสนับสนุนให้ผู้กู้ยืมทำกิจกรรมจิตอาสา เป็นการปลูกฝังคุณธรรมความดี โดยสนับสนุนให้ผู้กู้ยืมได้มีโอกาสทำกิจกรรมเพื่อสังคมสาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อรู้จักการแบ่งปันและเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน เช่น การบริจาคโลหิตดูแลผู้ป่วยคนชราผู้พิการหรือเด็กด้อยโอกาส เป็นต้น โดยกองทุนหวังว่าเมื่อผู้กู้ยืมจบการศึกษาไปแล้วจะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ นอกจากจะสามารถพึ่งพาตนเองได้แล้ว ยังมีจิตสำนึกช่วยเหลือผู้อื่นและตอบแก่สังคมต่อไป

ข้อมูล : กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
เรียบเรียงโดย : กลุ่มสารนิเทศ สป.ศธ.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s